Rašyti el. paštu
Į titulinį puslapį Rašyti el. laiską Svetainės medis
MokymasSvietimasSatja Sai BabaVeiklaOrganizacija

Šventraščių studijavimas gali sustiprinti jumyse jau esančius dvasinius potraukius ir paskatinti praktiškai taikyti juose esančius pamokymus. Šių žinių nelaikykite vien maistu smegenims. Jos turi virsti palaima (ananda). Žmogus turi atsikratyti pavydo, pompastiškumo, egotizmo. Išminties šaltinis yra Guru, jumyse slypinti siela (puruša). Šio dvasinio turto galima pasisemti ir iš kitų. Tačiau jį dalijantis žmogus turi būti pasiekęs aukščiausią pakopą, o gaunantis – turėti tam tikrų nuopelnų, vertų šio laimėjimo. Sėklos gali būti daigios, bet kad jos sudygtų, reikia suarti ir išpurenti dirvą. Kai abi sąlygos bus įvykdytos, tikrai sunoks dvasinės sėkmės derlius. Atminkite, tikrasis guru užvaldo jūsų širdį, ne turtus!

Satja Sai Baba
2019 m. spalio 17 d.

*   *   *


Rukminės Kaljanos istorija nėra paprasta vedybų istorija. Tai Purušos (Aukščiausiosios Dvasios) sąjunga su Prakrite (kūrinija,objektyviuoju pasauliu). Rukminė yra individualus aš (džyva), Krišna yra Aukščiausiasis Aš (paramatmanas). Rukminė kentė objektyvaus pasaulio primestas taisykles ir apribojimus. Egoizmas yra jos brolis, pasaulietiškumas – tėvas. Pagalvokite apie šį faktą: Rukminė niekada anksčiau nebuvo sutikusi Krišnos, jos siela stipriai ilgėjosi Viešpaties. Nuoširdžiai ir gerai elgdamasi j ieškojo prieglobsčio Dieve. Jos tėvai, brolis ir visi artimieji tam prieštaravo, bet kiekvienas žmogus gimsta ne vaidinti kažkieno kito dramoje, bet išgyventi savo likimo. Visi gimsta atlikti savo bausmės ir galiausiai tampa laisvi. Niekas nepasilieka kalėjime ta dingstimi, kad jame dar kalinamas brangus draugas! Rukminės maldos, atgaila, ilgesys ir atkaklumas buvo gausiai apdovanoti ir Viešpats atskubėjo jos sutikti!


Satja Sai Baba
2019 m. spalio 10 d.

*   *   *


Kai neteisybės, amoralumo ir melo jėgos įgauna milžiniškas proporcijas ir ima šokti mirties šokį, kai siaučia savanaudiškumas ir egoizmas, kai vyrai ir moterys nebejaučia nei gerumo, nei užuojautos, atmos principas įgyja dievišką pavidalą ir ateina sunaikinti blogio gaivalo. Tokia yra Dasaros šventės vidinė prasmė. Pagal tai, kaip elgiamės kasdieną, kiekvienas turime nuspręsti, kas esame, – Ravana ar Rama. Kas yra Ravana ir jo dešimt galvų? Kama (geismas), krodha (pyktis), moha (apgaulė), lobha (godumas), mada (puikybė), matsarja (pavydas), manasas (protas), budhis (intelektas), čita (valia) ir ahamkara (ego) yra tos dešimt Ravanos galvų. Pasipūtimas yra demonas. Blogos mintys yra demonas. Rama naikina šias blogas savybes. Per dešimt Dasaros dienų turite melsti Dievo, kad sunaikintų visus jūsų blogus bruožus.

Satja Sai Baba
2019 m. spalio 3 d.

*   *   *Dievas yra Meilės įsikūnijimas. Norėdami patirti Dievą, turite prisipildyti meilės. Meilės įsikūnijimą galite patirti vien tik Meile. Pavydo ir neapykantos kupinas žmogus yra tarsi aklasis, neregintis saulės, kad ir kaip šviesiai ji spindėtų. Neišmanymo gaubiamas žmogus negali įžvelgti Dievo, kad ir kaip arti Jo būtų. Išminčius (džnanis), kupinas tokių savybių kaip tiesa, meilė, nejaučiantis pavydo, egoizmo ir neapykantos, Dievą gali regėti Jo neieškodamas. Studentai, jaunimas ir vyresnieji neturėtų pasiduoti tokiems netikusiems bruožams kaip pavydas. Turite džiaugtis, kai kitiems sekasi studijos, sportas ir profesinė veikla. Pavydėti sėkmingam žmogui – trigubas nusikaltimas. Pirmas nusikaltimas yra nepaisyti savo pareigų ar studijų, antras – pavydėti tiems, kuriems geriau sekasi, o trečias – bėdoti dėl savo nesėkmės.

Satja Sai Baba
2019 m. rugsėjo 26 d.

*   *   *


Dvejojimas melstis Dievui yra visiškai paviršutiniškas. Per egzaminus visi studentai meldžiasi Visagaliui. Kai įvyksta katastrofos ar patiriami nuostoliai, arba suserga šeimos nariai ir jiems gresia mirtis, visi skuba melstis Dievui. Tai kam pasiduoti netikrai puikybei ir atsisakyti pripažinti Dievą gerais laikais? Tai gryniausia veidmainystė! Kitas išsilavinusių žmonių bruožas yra puikybė. Jie vaikšto užsidėję pasipūtėlio karūną. Puikybė yra siena, skirianti dieviškumą nuo demoniškumo, Tiesą nuo netiesos. Reikia pašalinti šią kliūtį, kad pasireikštų dieviškumas. Tą kenksmingą savybę, vadinamą puikybe, daugelis studentų ir jaunuolių išsiugdo todėl, kad yra patrauklios išvaizdos, jiems sekasi studijos, turi pinigų. Reikia būti labai budriam, kad kuo anksčiau išnaikintum šį bruožą. Jeigu nėra Dievo, viskas yra velnias. Visi turite tikėti Dievą, Jo šauktis ir melstis be baimės. Taip nuvysite šalin jus supantį nedorumą.

Satja Sai Baba
2019 m. rugsėjo 19 d.

*   *   *


Žmogų nuo kitų gyvūnų skiria trys savybės: užuojauta, gailiaširdiškumas ir pasiaukojimas. Šiandien šių jausmų nebeliko žmogaus širdyje. Tokios tragiškos būklės priežastis yra jaudulys ir nerimas, paplitęs tiek tarp mokinių, tiek tarp mokytojų. Vyrauja įsitikinimas, kad pinigais galima pasiekti viską, nors kaupiant pinigus neįmanoma stiprinti taikos ir saugumo. Už pinigus galima iki soties nusipirkti maisto, bet negalima nusipirkti apetito ar alkio. Už pinigus galima gauti medicininių paslaugų ir vaistų, bet negalima nusipirkti sveikatos ir imuniteto. Už pinigus galima įsigyti tarnų, bet ne geranoriškumo. Galima nusipirkti patogumų, bet ne laimės. Jie nepadeda stiprinti charakterio ar dorovės. Šią tiesą turi suprasti tiek mokiniai, tiek mokytojai. Nes mokytojai formuoja tautą, o mokiniai ją kuria – tvirtą ir stiprią.

Satja Sai Baba
2019 m. rugsėjo 12 d.

*   *   *


Mokytojas yra lyg kelrodis. Jei kelrodis kliba, ar gali rodyti teisingą kryptį? Tad mokytojas visada turi būti tvirtos dvasios. Tik tada jis gali nukreipti mokinius teisingu keliu. Mokytojas turėtų skiepyti žmogaus vertybes – tiesą, dorą, ramybę, meilę ir neprievartą. Daugeliui neaišku, kuri iš šių penkių vertybių svarbiausia. Nepaprastai svarbi yra meilė. Kiekvienas mokytojas turi išmokyti mokinius mylėti ir gerbti tėvus, gimines ir savo artimą. Mokytojai turi turėti tyrą širdį ir tokių dorybių kaip ištikimybė tiesai, geras elgesys, pareiga, atsidavimas ir drausmė, kad to paties galėtų išmokyti mokinius. Tik tas, kuris mokiniams skiepija šias dorybes, yra tikras mokytojas. Pasaulis klestės, kai mokiniai eis teisingu keliu. Tad mokytojui, kurio pavyzdžiu privalo sekti mokiniai, būtina ugdyti dorybes.

Satja Sai Baba
2019 m. rugsėjo 5 d.

*   *   *


Užtikrinant ir palaikant sveikatą ypač svarbūs mitybos įpročiai. Jei jie netvarkingi, kenčia sveikata. Reikėtų tramdyti pašėlusį liežuvio polinkį ieškoti nuotykių. Iš 8 400 000 gyvų būtybių rūšių visi, išskyrus žmones, minta tokiu maistu, kokį dovanoja Motulė Gamta. Tik žmogus vienas stengiasi, kad maistas būtų skanesnis, patrauklesnis regėjimui, lytėjimui ir uoslei, todėl jį verda, kepa ir šaldo, maišo, mala ir mirko. Dėl tokio godumo blogėja sveikata ir yra silpstama. Reikėtų suprasti, kad gamtos siūlomos maistinės medžiagos tikrai naudingesnės. Kaitinamos jos netenka naudingų gyvybinių elementų ir negali suteikti stiprybės bei darbingumo. Žmogus sparčiai sensta ir praranda jaunatvės lengvumą. Pataikavimas liežuvio potraukiams ir sunkaus maisto rijimas tris ar keturiskart per dieną tik padidina šią krūvą. Vien reguliari ir ribota mityba gali leisti žmogui atlikti savo pareigas.

Satja Sai Baba
2019 m. rugpjūčio 29 d.

*   *   *

Didelė laimė yra būti gimusiam Bharatoje. Jums labai pasisekė, kad galite pareikšti, jog esate bharatas. Turite būti vertas šios malonės. Jokiomis aplinkybėmis niekas neturėtų kritikuoti savo tėvynės. Jokiomis aplinkybėmis neturite kritikuoti savo tėvynės. Net sapnuose neturite pamiršti ar išsižadėti savo tėvynės. Tai yra tikrasis dėkingumas. Kokia nauda gimti žmogumi, jei trūksta dėkingumo? Nedėkingas žmogus yra nedoras. Saulės dievą garbinančiose giesmėse sakoma, kad jis gali atleisti bet kokią nuodėmę, išskyrus nedėkingumą. Todėl visuomet būkite dėkingi ir niekad niekam nesuteikite progos apkaltinti jus nedėkingumu. Turite stengtis stiprinti bharatų kultūros šlovę. Motina ir tėvynė yra aukščiau už dangų.

Satja Sai Baba
2019 m. rugpjūčio 15 d.

*   *   *

Daugelis jūsų graužiasi: „Sakoma, kad susitikimas su šventu žmogumi sunaikina nuodėmes (daršanam papa našanam). Na, aš ne kartą, o daug sykių turėjau daršaną, bet bloga lemtis manęs vis tiek neapleido, ir kenčiu dar labiau nei anksčiau!“ Tiesa, jūs gal ir atėjote į daršaną, pasėjote šventose vietose surinktas šviežias meilės, tikėjimo, atsidavimo, geros draugijos, dieviškų minčių, Dievo vardo prisiminimo ir panašias sėklas. Ir galbūt išmokote intensyvaus žemės dirbimo ir dirvos paruošimo meno. Dabar turite šias sėklas rūpestingai pasėti gerai paruoštuose išvalytų širdžių laukuose. Ar iki naujo derliaus, kol sunoks švieži grūdai, jums nereikia suvartoti tų, kurie saugomi iš ankstesnio derliaus? Vargai ir nerimas, kuriuos dabar patiriate, yra per ankstesnes javapjūtes nuimtas derlius, tad nesisielokite ir nenusiminkite!

Satja Sai Baba
2019 m. rugpjūčio 8 d.

*   *   *

Guru primena mokiniui, kad mirtis neišvengiama, o gyvenimas žemėje trumpalaikis. Nusprendęs išeiti į mišką gyventi asketiškai Jadžnavalkja pasišaukė savo dvi žmonas ir pasiūlė tarpusavy pasidalyti jo uždirbtus turtus. Prieš priimdama savo dalį Maitrėja paklausė vyro, ar turtai padės jai suvokti Tiesą ir pasiekti nemirtingumą. Išgirdusi, kad ne padės, o tik trukdys, ji atsisakė šios naštos. Načiketa atsisakė dovanojamos imperijos, prabangos ir ilgų gyvenimo metų. Prahlada savo žaidimų draugus irgi išmokė to paties. Buda siekė atskleisti kančios slėpinį ir žengdamas pirmą sadhanos žingsnį atsisakė visko, prie ko buvo prisirišęs.

Satja Sai Baba
2019 m. liepos 18 d.

*   *   *


Visų pirmiausia išvalykite savo širdį. Tik tyrumas pritraukia dieviškumą. Jei geležies drožlės aprūdijusios, nė pats galingiausias magnetas jų netrauks. Drožlės gali kaltinti magnetą, sakydamos, kad jis prarado savo galią. Bet magnetas joms atsako: „Galvokite, ką norite, man vis tiek. Atsikratykite rūdžių ir tapkite švarios. Tik tada jus trauksiu.“ Kodėl tikitės, kad Dievas trauks jūsų protą, kuris aprūdijęs ir pilnas blogų minčių? Matykite gera, klausykitės gerų dalykų, kalbėkite gerais ir maloniais žodžiais ir imkitės šventos veiklos. Jei šitaip elgsitės, Dievas ir neprašomas tikrai suteiks jums malonę. Dievo kontempliacija yra vienintelė priemonė pojūčius išlaikyti švarius. Visos dvasinės praktikos yra skirtos juslėms valdyti.

Satja Sai Baba
2019 m. liepos 11 d.

*   *   *


Galima išstudijuoti visus šventraščius ir dvasinės praktikos vadovėlius, galima net valandų valandas skaityti apie juos paskaitas, bet susidūrę su pagunda slystelėsite ir suklysite. Būkite budrūs! Širdis gali atrodyti kaip perdžiūvusi žemė – be jokių blogio daigų, bet nušniokštus pirmajai liūčiai žemėje gulinčios sėklos ir šaknys pavers dykynę žaliu kilimu. Sunki, bet verta užduotis taisyti savo polinkius ir charakterį. Galima turėti geriausių daržovių, būti puikiausiu virėju, bet jei varinis indas, kuriame ruošiate daržovių sriubą, nepadengtas alavu, jūsų verdamas skanumynas bus baisiai nuodingas! Tad „alavuokite“ savo širdį tiesa, dora, ramybe ir dieviška meile (satja, dharma, šanti ir prema), taip paversdami ją indu, tinkamu kartoti šventą vardą, medituoti, duoti religinius įžadus, leistis į piligrimystę, atlikti apeiginį garbinimą ir kitiems patiekalams, kuriuos jame ruošite.

Satja Sai Baba
2019 m. liepos 4 d.

*   *   *


Kas iš to, jei tik pripažįstate, kad Viešpats atėjo, bet netrokštate iš šio advento pasisemti naudos? Paaukokite Jam visą save, visą savo gyvenimą, tada garbinimas taip greitai ir visiškai transformuos jus ir perkeis, kad galėsite su Juo susilieti į Vieną. Jis galvoja, jaučia ir veikia  taip, kaip jūs; jūs galvojate, jaučiate ir veikiate taip, kaip Jis. Būsite transformuoti, kaip skulptorius akmenį paverčia Dievo atvaizdu, vertu ne vienos kartos nuoširdžių žmonių garbinimo. Šio proceso metu turėsite iškęsti daugybę plaktuko smūgių, patirti daug kalto žaizdų, nes Jis yra skulptorius. Bet juk jis išlaisvina jus iš akmens! Paaukokite savo širdį Viešpačiui, o visa kita jumyse tegu patiria Jo rankų transformaciją. Neniekinkite laiko ar fizinio apvalkalo, ar šio gyvenimo šanso, naudodami juos apgailėtiniems tikslams.

Satja Sai Baba
2019 m. birželio 27 d.

*   *   *


Nuolat turite stengtis atsikratyti blogų polinkių. Atsekite, atpažinkite ir atsisakykite paveldėtų žalingų bruožų, įsišaknijusių prote. Iš jų blogiausi yra neapykanta ir pavydas. Jie kyla iš didelio savanaudiškumo. Tai gyvuliškos savybės ir jos neturėtų rasti vietos žmoguje. Kadangi šie bruožai dažnai pasireiškia, turėtumėte tučtuojau jų atsikratyti. Tam reikia nuolatinės vidinės jadžnos, o ne išorinės jadžnos, atliekamos tik kartą per metus tam tikroje vietoje. Vidinė jadžna turi būti atliekama visą laiką, visur ir visomis aplinkybėmis. Kai kyla bloga mintis ar troškimas, reikėtų negailestingai jį sustabdyti. Dieviškąją malonę galima pelnyti tik nuolatiniu budrumu ir nepaliaujamai jos siekiant. Tik atsikračius blogų bruožų visa didybe gali pasireikšti Dieviškumas.

Satja Sai Baba
2019 m. birželio 13 d.

*   *   *

Meilės įsikūnijimai! Jums nereikia ieškoti Dievo, Jis ateis ieškoti jūsų. Dievas gyvena ne šventyklose, mečetėse ir bažnyčiose. Tuos statinius pastatė žmonės. Dievas gyvena šventovėje, pastatytoje Jo Paties, ir tai yra žmogaus kūnas. Žmogaus kūnas – tai gyva šventovė, vaikštanti ir kalbanti šventovė. Jokia žmogaus sukurta garbinimo vieta jėga ir šventumu neprilygsta šiai Dievo sukurtai šventovei. Ši šventovė pastatyta ne iš plytų ir skiedinio. Jos neprojektavo joks architektas, nestatė joks inžinierius. Ši šventovė atsirado Dievo valia. Savo kūną turite laikyti vertinga Dievo dovana ir šią šventą dovaną saugoti. Laikykitės Dievo įsakymų ir darykite tik šventus darbus. Ugdykitės nesavanaudišką meilę ir dalykitės ja, kiek galite; tada pajusite gardų Dieviškumo (atmos principo) aromatą.

Satja Sai Baba
2019 m. gegužės 23 d.

*   *   *

Kaip žuvis gali gyventi tik panirusi į vandenį, jausdama šią stichiją aplink save, taip ir žmogus gali gyventi tik apimtas palaimos. Palaimą reikia jausti ne tik namie, visuomenėje ir pasaulyje, bet – visų svarbiausia – savo širdyje. Tiesą sakant, palaima širdyje teikia palaimą ir visur kitur. Džiaugsmo šaltinis yra širdyje. To šaltinio vandeniu reikia gaivintis nuolat medituojant, kartojant Dievo vardą ir be perstojo mąstant apie Viešpaties šlovę, malonę bei neišsenkamas Jo apraiškas. Vairuojantis automobilį žmogus sutelkia dėmesį į kelią, nes nori apsisaugoti nuo nelaimingo atsitikimo ir kitus nuo jo apsaugoti. Susikaupti jį verčia baimė. Meilė yra galingesnė. Tvirtai ir ryžtingai mylint koncentracija tampa stipri ir nepajudinama.

Satja Sai Baba
2019 m. balandžio 25 d.

*   *   *


Dievas yra tavo širdyje. Kad ir kur eini, kad ir ką darai, Dievas viską žino, net jei manai, kad niekas to nepastebi. Daug žmonių pradeda nerimauti dėl nereikšmingų laikinų dalykų, kurie yra tik praplaukiantys debesys, ir jų tikėjimas bei atsidavimas kartais susvyruoja. Tai negerai. Niekuomet neišsižadėk atsidavimo. Jei laiką leisi mąstydamas apie Dievą ir giedodamas Jo vardą, niekuomet neteks sielvartauti. Laikykis posakio „Sakyk tiesą, elkis dorai“ (satyaṃ vada dharmaṃ cara). Tada viskas pavyks. Tavo geras darbas tikrai sulauks Dievo malonės. Nuodėmė ar nuopelnas – tai tik tavo poelgių padariniai, jie kyla ne išorėje. Tiesa yra bendra visoms šalims ir visais laikais. Jei laikysiesi tiesos, kuri yra Dievas, visada darysi tik šventus ir teisingus darbus. Dieviškoji meilė liejasi visiems, kurie elgiasi teisingai. Atmink, kad teisingi veiksmai (dharma) visada turėtų būti atliekami su nesavanaudiška meile (prema). Be meilės jie netenka prasmės.


Satja Sai Baba
2019 m. balandžio 18 d.

*   *   *


Motina Gajatrė turi tris aspektus: Gajatrę, Savitrę ir Sarasvatę. Gajatrė yra mūsų jusles kontroliuojanti dievybė, Savitrė – gyvybės principo dievybė, o Sarasvatė – kalbą kontroliuojanti dievybė. Jos visos trys priklauso tam pačiam Tiesos principui. Gajatrės mantra prasideda žodžiais oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ. Bhūr reiškia materializaciją (kūną), bhuvah reiškia vibraciją (gyvybės principą), svaḥ reiškia spinduliavimą, simbolizuojantį atmą. Mokslininko požiūriu, materija gali būti paversta energija, ir atvirkščiai. Bet mano požiūriu, materija ir energija atskirai neegzistuoja. Jos abi neatsiejamos viena nuo kitos ir susijusios tarpusavyje. Tiesą sakant, šiame pasaulyje materijos nėra; visa, ką regite, yra tik energija. Tiesa, dharma, ramybė ir atleidimas yra ne kas kita, o šaktės principo (energijos) išraiška. Pirminė priežastis yra Tiesa. Nėra nieko kito. Šioje Tiesoje yra visos energijos savybės. Tad laikykite Tiesą savo motina ir ja vadovaukitės.

Satja Sai Baba
2019 m. balandžio 11 d.

*   *   *


Poetas dainavo: „Prisispaudusi vaiką prie klubo motina klajojo visur jo ieškodama. Žvelgė į kiekvieno vaiko veidą, ar nebus tas vaikas jos. Ji – dar neprinokęs vaisius!“ Jūs visi Dievo ieškote kaip ta motina. Kodėl neprinokęs vaisius? Neprinokęs vaisius būna kartus, bet jam nokstant viduje kaupiasi saldumas. Prinokti galima tik tada, kai mumyse sustiprės atrastas dieviškumas. Gyvenkite Dieve, su Dievu, gyvenkite remdamiesi Dievu ir Dievui. Gerkite Dievą, valgykite Dievą, matykite Dievą ir pasiekite Dievą. Dievas yra Tiesa, esmė, žmogaus širdis. Dabar jūs įrašinėjate Mano kalbą į kasetę. Bet ar galite kasetėje matyti Mano balsą ar žodžius? Ne. Žodžius girdite paleidę įrašą. Kūnas taip pat yra magnetinė juosta, Dievo balsas jame yra iš prigimties. Įgykite tikėjimo ir suderinkite jį su meile. Tada galėsite sugerti mano balsą ir žodžius. Tyra širdis, išvalytas protas ir Dievo sklidina sąmonė padės jums klausytis iš vidaus sklindančio Viešpaties balso.

Satja Sai Baba
2019 m. balandžio 4 d.

*   *   *


Dabar visi ieško patogumų ir malonumų, tai visų pastangų tikslas. Jei pasakysite žmogui, kad galima valgyti viską, ką nori ir kiek nori, jis bus patenkintas, bet jei pridursite, kad taip gyvendamas jis gali susirgti vienokia ar kitokia liga, jis laikys jus priešu. Drausmė ar režimas niekada nebūna populiarūs. Tačiau stiprybė įgyjama tik paklūstant drausmei, suvaržymams ir taisyklėms. Tik drąsiai priimdami sunkumus tampate stiprūs ir ištvermingi. Kovokite ir įgysite jėgų pergalei pasiekti. Regimų dalykų pagrindo ieškokite neregimuose. Dangoraižio pamatai yra giliai žemėje. Šio regimo pasaulio pagrindas yra nematomas Dievas (paramatma); jūsų kūnas – tik įrankis jo ieškoti, jį tyrinėti ir atrasti!

Satja Sai Baba
2019 m. kovo 28 d.

*   *   *


Viešpaties vardas labai veiksmingas. Kartojant Viešpaties vardą lengva prisiminti Jo savybes. Kartodami Jo vardą pašventinkite liežuvį. Jis turi sakyti tik malonias frazes, skleidžiančias pasitenkinimą ir džiaugsmą. Kalbėdami būkite labai atidūs. Gyvuliai turi ragus, vabzdžiai – geluonį, žvėrys – nagus ir iltis, o žmogaus baisiausias ginklas – liežuvis. Liežuvio padarytos žaizdos sunkiai išgydomos, jos ilgai pūliuoja širdyje. Jos gali sužaloti net labiau nei atominė bomba. Tad tegu jūsų kalba būna tokia pat švelni kaip ir jausmai. Tegu žodžiai byloja tiesą, bet būna malonūs (satyam brūyāt priyam brūyāt). Nemeluokite ir neperdėkite, norėdami įtikti kitiems. Cinizmas, verčiantis ieškoti priekabių ir kenkti kitų reputacijai, yra toks pat blogis kaip ir meilikavimas, kuris verčia jus išpūsti dalykus  ir nusižengti tiesai.

Satja Sai Baba
2019 m. kovo 21 d.

*   *   *


Akmeninės šventyklos primena Dievo buvimą. Regėdami teisininką prisimenate savo teisinius rūpesčius. Pamatę gydytoją galvojate apie savo ligą. Panašiai ir išvydus šventyklą jums primenamas Dievas. Tačiau Man labiausiai patinka amžinos šventyklos, pastatytos jūsų širdyse. Tikras garbinimas – tai nuoširdus atsidavimas Dievui, esančiam kiekviename. Išvalykite savo širdies šventyklą ir paskirkite gyvenimą tarnystei. Būtent tokia tarnystė, atliekama kaip sadhana, turi išskirti Satjos Sai organizacijas iš kitų dvasinių organizacijų. Žmonės kalba apie Svamio vibhūtį (šventuosius pelenus) ir Svamio stebuklus. Bet tikrasis Svamio stebuklas yra Jo begalinė meilė, išjudinanti nesuskaičiuojamus Sai sekėjus – vyrus ir moteris, jaunus ir senus – įvairiais būdais nesavanaudiškai tarnauti, kad išreikštų savo meilę Sai. Nesiliaukite buvę tyri, mylintys ir pasiaukojantys, – taip atskleisite nesibaigiančios ramybės ir palaimos paslaptį!

Satja Sai Baba
2019 m. kovo 14 d.

*   *   *


Norint įžiebti lempelę jums reikia keturių dalykų: indelio, aliejaus, dagties ir degtukų dėžutės. Jei kurio nors vieno trūksta, lempelės neįžiebsite. Tačiau ši lempelė sklaido tik išorinę tamsą. Kaip išsklaidyti tamsą širdyje? Ją išsklaidyti galima tik Išminties Šviesa (jñāna jyoti). Kaip uždegti šią Išminties Šviesą, šitą dvasinį žiburį? Jam taip pat reikia keturių elementų: neprieraiša (vairāgya) yra indas, atsidavimas (bhakti) yra aliejus, vienakryptė koncentracija (ekāgratā) yra dagtis, o Aukščiausiosios Tiesos pažinimas (jñāna) yra degtukas. Be šių keturių dalykų dvasinė išmintis negali spindėti. Iš jų pirmiausia reikia turėti neprieraišos dvasią. Jei esate prisirišę, net jei išmanysite visus šventraščius, nebus jokios naudos. Kas yra neprieraiša? Tai prierašos prie kūno nebuvimas. Atsisakykite ego jausmo, kuris verčia žmogų visą laiką galvoti apie „aš“.

Satja Sai Baba
2019 m. kovo 7 d.

*   *   *


Blogiausia yra elgtis priešingai nei skelbiate, kai ranka neigia tai, kas sklinda iš lūpų. Jei negalite gyventi taip, kaip kalbate, tylėkite, nepatarinėkite kitiems, nes pasirodysite veidmainiai. Nemokykite dharmos (dorybės), savo poelgiais ją griaudami. Dharma pastovi, nesikeičianti, ji negali sumenkti. Deja, tų, kas turi jos laikytis, tikėjimas ir tvirtumas slopsta. Kiekvienas žmogus vertinamas pagal darbus, ne pagal dalijamus nurodymus. Iš sėklos palengva išauga didžiulis kerotas medis; žmogus irgi smulkiais poelgiais, švelniais žodžiais ir gerais darbais tobulėja ir virsta dieviška būtybe!

Satja Sai Baba
2019 m. vasario 28 d.

*   *   *

Sveikinkite likimo smūgius, nelaimes ir kančias, kaip auksas sveikina tiglį, plaktuką ir priekalą, norėdamas tapti papuošalu, kaip cukranendrė sutinka peilį, traiškytuvą, katilą, keptuvę, purkštuvą ir džiovintuvą, kad būtų išsaugotas jos saldumas ir visi galėtų vartoti jos cukrų. Pandavai niekuomet neniurnėdavo, kai ištikdavo nelaimės. Rūpesčius jie priėmė kaip galimybes prisiminti Krišną ir karštai meldėsi. Dievas saugos jus iš vidaus kaip gelbėjo ir saugojo daugybę Jį įtikėjusių šventųjų.


Satja Sai Baba
2019 m. vasario 21 d.

*   *   *

Gal važinėjate prašmatniu automobiliu, bet kasdien nė nesusimąstydami patikite save ir namiškius vairuotojo įgūdžiams ir sumanumui. Tačiau kai jums patariama savo reikalus patikėti Viešpačiui, dvejojate ir atsisakote atsiduoti dieviškajai galiai (mahāśakti), nes tam trukdo iliuzijos galia (māyāśakti). Svarbiausia, rūpinkitės dėl vieno: pavyks ar nepavyks pasiekti tikrąjį gyvenimo tikslą. Labai labai labai jo trokškite, ir jums pavyks. Atminkite, tikrai laimėsite; dėl to išgirdote vidinį kvietimą ir atsiliepėte į jį ateidami pas Mane. Kokia dar mano užduotis, jei ne lieti malonę? Manykite, kad Aš ne toli, bet labai arti. Neatstokite, reikalaukite, siekite Mano malonės; Manęs nereikia liaupsinti, aukštinti ir prieš Mane keliaklupsčiauti. Atneškite Man savo širdis ir laimėkite Manąją. Nė vienas iš jūsų Man nėra svetimas. Pasižadėkite Man, ir Aš jums pasižadėsiu. Bet pirmiausia turiu įsitikinti, ar jūsų pažadas tikras ir nuoširdus, o širdis tyra; to pakaks.

Satja Sai Baba
2019 m. vasario 14 d.

*   *   *

retajugoje beždžionės (vānaras) gebėjo elgtis ir kalbėti kaip žmonės (naras). Dvaparos amžiuje žmogus (nara) iš Dievo malonės virto Dievu (nārāyaṇa). Kali amžiuje (kuriame dabar gyvename) skelbiama, kad žmogus yra Pats Dievas! Erdvė puode ir vienuolyne yra tokia pati kaip neaprėpiamame danguje, tačiau apgaulinga puodo ir vienuolyno išorė palaiko atskirumo iliuziją. Pojūčiai yra nenaudėliai, jie kuria iliuziją, kad esate kūnas. Sutramdykite juos kaip sutramdote bulių, įvėrę jam į nosį žiedą, kaip pažabojate žąslais arklį, kaip badikliu valdote dramblį. Pirmiausia pažinkite save, paskui padėkite kitiems. Tobulėkite, mokykitės, keiskitės patys. Tada imkitės spręsti kitų žmonių problemų. Keistis nėra sunku, jei ramiai tyrinėsite save: „Ar aš esu kūnas, pojūčiai, protas ar intelektas?“ Ir taip toliau.

Satja Sai Baba
2019 m. vasario 7 d.

*   *   *


Visi jūs švaistote laiką. Laikas yra Dievas. Dievas apibūdinamas kaip kāla kalaya namah – Jis yra Laiko Šeimininkas. Todėl nereikėtų švaistyti laiko nereikalingai veiklai. Pavyzdžiui, besaikis šnekėjimas yra laiko švaistymas. Kai įsijungę radiją klausotės visų nereikalingų programų, švaistoma elektros energija. Kūnas yra tarsi radijo imtuvas. Kartodami Viešpaties vardą ir giedodami Dievo šlovę pagausite malonės signalus. Bet nereikalingai plepėdami švaistote brangų laiką ir energiją. Darydami blogus ir netinkamus darbus irgi švaistote energiją, bet to, sulauksite pavojingų padarinių. Gyvenkite šventai laikydamiesi tiesos ir doros (satjos ir dharmos) idealų. Užuot juos skelbę, taikykite praktiškai. Propagavimas – tai „kiekybė“, o praktikavimas – „kokybė“. Visada labai svarbu kokybė. Šaukštas karvės pieno kur kas geriau nei asilės pieno statinė.

Satja Sai Baba
2019 m. sausio 31 d.

*   *   *

Pasitikėjimo savo jėgomis mokykitės iš paukščių. Paukščio, tupinčio ant lapotos medžio šakos, neveikia nei pašėlęs šakos siūbavimas, nei audra, galinti jį nupūsti, nes jis kliaujasi ne šakele ar medžiu, bet savo sparnais. Jis žino galįs bet kada nuskristi ir išsigelbėti. Paukštis visuomet laimingas ir neturi rūpesčių. Paukščiams nerūpi ką nors kaupti. Jie patenkinti, galėdami kuo geriausiai išnaudoti šią akimirką, gyvendami iš to, ką gauna tą dieną. Jie nesijaudina dėl vaikų karjeros ar banko sąskaitų būklės. Jiems nerūpi prižiūrėti namus ar nuosavybę. O ką jūs padarėte su savimi? Tupėdami ant gyvenimo šakos, argi nesijaudinate dėl menkiausio gyvenimo virptelėjimo ir grauždamiesi dėl jo argi neprarandate dvasios ramybės?


Satja Sai Baba
2019 m. sausio 24 d.

*   *   *


Jei ant kūno iškyla piktvotė, patepame ją tepalu ir aptvarstome, iki visai išgis. Jei nepatepsite ir neaptvarstysite, tikėtina, kad ji vėliau komplikuosis ir pridarys daug žalos. Retkarčiais turėsime nuplauti ją švariu vandeniu, vėl patepti ir iš naujo aptvarstyti. Panašiai ir jūsų gyvenime auga tokia piktvotė, ji jūsų kūne iškilo kaip pojūtis „aš, aš, aš“. Jei išties norite išgydyti šią piktvotę, tą „aš“, turite kasdien plauti ją meilės vandeniu, tepti tikėjimo tepalu ir aprišti nuolankumo tvarsčiu. Nuolankumo tvarstis, tikėjimo tepalas ir meilės vanduo padės jums išgydyti šią ligą, iškilusią kaip piktvotė „aš“.

Satja Sai Baba
2019 m. sausio 17 d.

*   *   *


Kai jus negailestingai svaido ir mėto likimas, susivaldymas suteikia jums stiprybės. Nepakantų žmogų lengvai palaužia nesėkmės ir sunkumai. Turite mokytis ne tik tiesos ir pakantumo, bet ir vaduotis iš pavydo. Pavydas yra tarsi kenkėjas, graužiantis medžio šaknis. Pavydas gali sugriauti visą jūsų gyvenimą. Gyvenime džiaugiamės daugybe dalykų: žiniomis, turtu, padėtimi, galia ir t. t. Bet jei  mūsų protus užkrečia pavydo virusas, jis užteršia viską. Niekada nepasiduokite pavydui net dėl menkiausių dalykų. Jei bičiulis studentas gauna geresnį pažymį, nepavydėkite jam. Jei kitiems sekasi geriau nei jums, džiaukitės dėl jų, nepasiduokite pavydui. Jei kas nors rengiasi gražiau už jus ar yra turtingesnis, turėtumėte galvoti, kad jis naudojasi tuo, ką turi, o jūs turėtumėte būti patenkintas ir džiaugtis tuo, ką turite jūs. Išties dieviška nejausti pavydo.

Satja Sai Baba
2019 m. sausio 10 d.

*   *   *

Pramonė, žemės ūkis, prekyba, politika ir administravimas yra kaip penkios gyvybinio alsavimo rūšys, palaikančios mūsų veiklą. Jos turi veikti vieningai, skatinamos meilės ir tarpusavio pagarbos. Tik tada bendruomenė gyvens taikiai, saugiai ir laimingai. Deja, šiuo metu tokio bendradarbiavimo nematyti. Priešingai, visose srityse dominuoja grupuočių interesai ir konkurencinė kova. Jausmai temdo protą. Pyktis, smurtas ir žiaurumas nieko neišsprendžia, tik sukelia daugiau sunkumų. Jie dabar plūsta lyg potvynis. Į valdžią iškeliami išsilavinimo neturintys žmonės, jie netrokšta nuoširdžiai prisiimti atsakomybės ir vykdyti pareigų. Tik gebėjimas ir noras vykdyti pareigas bei nešti naštą suteikia teisę valdyti kitus. Pareigų suteikta valdžia reikia naudotis jaučiant dėkingumą ir pagarbą. Jei kiekvienas darbuotojas ir pareigūnas tai prisimins ir laikysis to praktiškai, jų darbas suteiks laimės, pasitenkinimo ir ramybės tiek jiems, tiek visuomenei, kurios dalis jie yra.

Satja Sai Baba
2019 m. sausio 3 d.

*   *   *


Visi tiki meilės galia. Žmonės klausia: „Kaip galime stiprinti savo meilę Viešpačiui?“ Atsakymas toks: „Tik vienaip: praktiškai taikyti meilę, kuria tikite; tada toji meilė plėsis.“ Kadangi elgiatės kitaip, nei skelbiate, jūsų tikėjimas silpsta. Augalas augs tik nuolat laistomas. Pasėjus meilės sėklą, ji sudygs tik kasdien laistoma meile. Meilės medis augs ir duos meilės vaisių. Šiais laikais vyrai ir moterys nesielgia taip, kad savo veiksmas skatintų meilę. Jei norite stiprinti meilę Viešpačiui, turite nuolat mokytis atsidavusiai Jį mylėti. Jums, kaip ir gopėms, atsidavimas turi lietis iš širdies. Daug kas iš to, kas šiandien laikoma atsidavimu, yra netikra. Stiprinkite tyrą ir nuoširdų atsidavimą, ir tegu jūsų gyvenimas tampa šventas.

Satja Sai Baba
2018 m. gruodžio 27 d.

*   *   *


Kai žmonės tiki ne Savuoju Aš, bet vien pataikauja pojūčiams, užsidega pavojaus signalas, ir Dievas siunčia pasiuntinį arba nužengia Pats, jei reikia imtis didelės pertvarkos. Ardžuna pamiršo Savojo Aš pagrindą, Ravana jam priešinosi. Pasaulis kloja sau pamatus ant juslinio pasaulio smėlio. Tad nužengia avataros. Kaip beždžionė, pagriebusi saują žemės riešutų, negalėjo ištraukti iš siaurakaklės puodynės rankos, taip ir žmonės dabar kenčia, nes nenori atsisakyti pasaulyje nusitvertų malonių dalykų. Žmonės klysta manydami, kad materialūs turtai suteiks džiaugsmo ir ramybės. Vien prema, dieviškoji meilė, gali suteikti amžiną džiaugsmą. Tik meilė gali išsklaidyti pyktį, pavydą ir neapykantą!

Satja Sai Baba
2018 m. gruodžio 20 d.

*   *   *


Kai įžengę į namus ant maldų kambario sienos išvystate Mano paveikslą, argi nepajuntate širdį užliejančios pagarbos ir giminystės bangos? Gal dėl kokios kitos priežasties namo šeimininko ir nemėgstate, tačiau šis paveikslas jus suartins, nors tas asmuo gal yra jūsų profesinis konkurentas. Net to, kurį laikote savo aršiausiu priešininku, širdies gelmėje dega tokia pat šviesa! Žinokite, kad kiekvieno žmogaus širdyje saugomas jūsų garbinamo Dievo paveikslas. Pripažinkite tai ir baikite nesutarimus; įveikite visus skirtumus ir būkite vieni kitiems lyg broliai, drąsindami ir įkvėpdami žengiant sunkiu piligrimų keliu. Toje visa gaubiančioje Šviesoje išnyks visokia neapykanta ir pavydas – blogio kūrėjos tamsos apraiškos. Žinokite, kad ta pati šviesa švyti visuose.

Satja Sai Baba
2018 m. gruodžio 13 d.

*   *   *


Neapykanta, pagieža, pavydas ir puikybė, atskiriantys žmones, nors jie yra pažįstami ir giminės, kyla dėl tapatinimosi su kūnu. Jaučiatės esąs kūnas ir tuo tikite. Žinote, kad jūsų kūnas yra atskiras nuo kitų. Galvojate apie savo alkį, troškulį, patogumą, šeimą, bendruomenę, valstybę – taip brėžiate savo meilės ribas, apribojate save, visus kitus laikydami priešais, svetimaisiais ir varžovais. Bet šaltinis ir maistas yra vienas: tai Dievas, žmonijos Tėvas. Tėvui dėmesio skirkite daugiau nei broliams. Tai širdy sustiprins broliškumą ir pašalins neišmanymo paskleistus individualumo nuodus. Jūs visi esate vieno kūno rankos ir kojos, maitinamos to paties gyvybinės jėgos srauto, motyvuojami tos pačios valios, Dievo valios, ir visi susaistyti to paties Dieviškojo Įstatymo! Tokia yra višvarūpa, kosminė vizija, kurią reikia išvysti ir patirti. Ji suteiks jums begalinę palaimą.

Satja Sai Baba
2018 m. gruodžio 6 d.

*   *   *


Adis Šankara pabrėžė, kaip svarbu laiką leisti geroje draugijoje (satsangoje). Jis mokė, kad gera draugija yra pirmas ir svarbiausias žingsnis išsilaisvinimo link. Štai nedidelis pavyzdys: jei gabalėlį juodos anglies padėsime šalia skaisčiai raudonos ugnies, jos paliestas anglies plotelis ims švytėti. Jūsų neišmanymą galima palyginti su anglimi. Skaisčiai raudona ugnis – tai gera draugija. Angliai prisilietus prie ugnies bus išsklaidyta tik dalis jūsų neišmanymo. Bet jei imsitės sadhanos, dvasinio darbo, jis kaip ventiliatorius išplės sąlyčio plotą ir apšvies visą neišmanymą. Todėl nepakanka vien būti gerų žmonių draugijoje. Turėtumėte plėtoti meilės sadhaną ir būti mylimas gerų žmonių. Turite būti artimas ir brangus geriems žmonėms.


Satja Sai Baba
2018 m. lapkričio 29 d.

*   *   *


Brangūs studentai, pirmiausia atneškite į savo namus šviesos džiugindami savo tėvus. Nesipūskit prieš juos dėl to, kad mokėtės kelių dalykų. Mokinius iš savo ašramų mokytojai palydėdavo tokiais pačiais patarimais: „Motina ir Tėvynė labiau vertos pagarbos nei Dangus. Dėl jūsų pažangos tėvai aukoja patogumus ir net tai, kas reikalinga. Jūsų pareiga gerbti juos ir daryti laimingus. Imkitės tokios veiklos, kurią kiti gerbs, nedarykite to, dėl ko jaučiate gėdą. Gerbkite vyresniuosius. Mylėkite gimtąją šalį.“ Jie ragina: „Gerbk motiną kaip Dievą. Gerbk tėvą kaip Dievą. Gerbk mokytoją kaip Dievą. Gerbk svečią kaip Dievą.“ Laikykitės šių keturių pamokymų visiškai tikėdami jų teisingumu, patirkite jų teikiamą palaimą ir savo pavyzdžiu įkvėpkite kitus, kad Tėvynė galėtų progresuoti ir klestėti. Vykdykite šitą mano norą ir būkit palaiminti.

Satja Sai Baba
2018 m. lapkričio 22 d.

*   *   *


Per daug nesidžiaukite turtais, padėtimi, valdžia, protu, kurį gal turite. Manykite, jog visa tai patikėta jums, kad būtumėt naudingi kitiems. Tai Jo malonės ženklai, galimybės tarnauti ir atsakomybės simboliai. Užjauskite kitus, kai jie klysta. Žmonėse ieškokite gėrio, girdėkite tik tai, kas apie juos gerai kalbama, ir neklausykite paskalų. Štai avataros Krišnos ir Kalijos epizodas. Vidinė jo prasmė tokia: gyvatė Kalija ir jos pakalikai – tai troškimai, tūnantys širdies gelmėje; Viešpats šoka į tą gelmę – ar, veikiau, užlieja Savo Malone – ir išvalo nuodus, tad ji tampa saugi ir tyra. Kai Krišna šoka ant gyvačių galvų, jos sutramdomos ir virsta nepavojingomis. Neatsikračius troškimų negalima tapti dieviškam. Kokia nauda kartoti „Šivoham, Šivoham“ (aš esu Šiva), jei nesistengiate įgyti Šivos savybių?

Satja Sai Baba
2018 m. lapkričio 15 d.

*   *   *

Draupadė nepasiuntė vežimo pakviesti Krišnos jos gelbėti; apimta agonijos ji tik ištarė Viešpaties vardą, ir Krišna tučtuojau atsiliepė ir išgelbėjo nuo gresiančio pažeminimo. Tretajugoje, „Ramajanos“ laikais, architektas Nala su beždžionėmis tiesė tiltą per jūrą į Lanką; akmenys, ant kurių jie užrašė šventą Ramos vardą, neskendo vandeny. Bet buvo pastebėta, kad vėjas ir bangos plūduriuojančius akmenis išblaško. Jie nesijungia į vientisą tiltą, kuriuo galėtų pereiti armija. Vienas išmintingas žmogus pasiūlė ant vieno akmens užrašyti „Ra“, o ant kito – „Ma“, – tada abu akmenys sukibo. Tas pats principas veikia ir šiomis dienomis, šiame amžiuje! Nuolat kartokite Viešpaties vardą. Jis nuties tiltą tarp jūsų ir Dievo, padės sutelkti dėmesį į Jį ir užlies begaline malone!

Satja Sai Baba
2018 m. lapkričio 8 d.

*   *   *


Yra keturių rūšių šventovės: mokslo (vidjalaja), maisto (bhodžanalaja), gydymo (vaidjalaja) ir Dievo (devalaja). Visų keturių rūšių šventovės žmonėms yra garbinimo vietos. Einate į maisto šventovę (viešbutį ar restoraną), valgote gerą ir skanų maistą, kuris jums patinka, ir išeinate laimingi. Einate į gydymo šventovę (ligoninę), konsultuojatės su gydytoju ir jums tik paskiriamas gydymas nuo kamuojančios ligos. Patekę į mokslo šventovę (švietimo įstaigą) siekiate tik jus dominančių dalykų žinių. Taigi atėję į Dievo šventovę (šventyklą) paklauskite savęs, ar tinkamai elgiatės. Šventykloje turėtų rūpėti tik garbinimas. Kodėl leidžiate protui blaškytis ir galvoti apie nieko vertus kasdienius reikalus, užuot susitelkę į Dievą? Atminkite, jei pelnysite Dievo malonę, viską lengvai pasieksite!

Satja Sai Baba
2018 m. spalio 25 d.

*   *   *


Ko galite pasiekti savo menku protu? Kartą žmogus pasišaipė iš Dievo, kam šis didingam banjano medžiui davė mažytes sėkleles, o žoliniam moliūgo augalui – milžinišką vaisių. „Jokio proporcijų supratimo“, – manė žmogus! Sykį keliaudamas jis pavargo, ir jam teko nakvoti po banjano medžiu. Pabudęs pamatė ant savęs prikritusių daugybę sėklų. Jei banjano medžio sėklos būtų buvusios proporcingos jo dydžiui, būtų pakakę vienos sėklos, kad ši krisdama nuo medžio būtų kritiką iškart užmušusi! Tad žmogus padėkojo Dievui už tokią tobulą logiką ir išmintį, ir sveikas gyvas keliavo toliau. Priimkite viską, kas nutinka, ir būkite viskuo patenkinti. Negausinkite savo norų, nepasiduokite goduliui ir nevilčiai. Sušilę nusivelkate šiltus drabužius. Sustiprėjus atsidavimo šilumai, reikia nusivilkti troškimų apsiaustą. Stenkitės pelnyti malonę, nesiekite jokio menkesnio tikslo.

Satja Sai Baba
2018 m. spalio 18 d.

*   *   *


Atėjote iš Dievo, esate Jo šlovės kibirkštis, Jo palaimos vandenyno banga; nurimsite tik tada, kai vėl su Juo susiliesite. Džiaugsmą patirsite tik tada, kai lyg paklydęs vaikas vėl grįšite pas motiną. Vandenyno lašai garuoja, kaupiasi debesyse, krinta į žemę, teka daubomis ir pagaliau pasiekia vandenyną. Leiskitės į šią kelionę ir ženkite sparčiai bei lengvai. Tik sanatana dharma (amžinoji hinduizmo religija) taip tvirtai ir aiškiai pabrėžia karmos svarbą kuriant žmogaus likimą, faktą, kad žmogus gimsta daug kartų, kol pasiekia nemirtingumą, ir galingą Dievo malonę, kai Jis ateina kaip avatara suburti prie Savęs šventų žmonių draugijos ir taip juos išgelbėti, o per juos ir pasaulį. Jei kuria nors šių didžių tiesų abejosite, tikrai kentėsite ir liūdėsite. Visus jus anksčiau ar vėliau išgelbės Visagalio malonė. Pasistenkite, kad tai įvyktų anksčiau nei vėliau. Aiškiai regėdami prieš akis tikslą, ženkite jo link.

Satja Sai Baba
2018 m. spalio 11 d.

*   *   *


Visi jūs turite tapti didvyriais – rizikuojančiais ir bebaimiais; jau dabar renkitės šitam vaidmeniui. Jumyse gyvena daugybė gyvūnų: šuo, lapė, asilas, vilkas ir kiti. Slopinkite visų šių būtybių savybes ir skatinkite žmogaus ypatybes – meilę ir draugystę. Pradėkite ugdyti dorybes; tai labai svarbu, naudinga ir suteiks jums tikrąją palaimą (anandą). Tai visų žinių pagrindas, viso mokymosi esmė. Su kiekvienu žmogumi elkitės kaip su savo artimu, ir jei negalite jam padaryto ko nors gero, bent jau nesuteikite skausmo. Uždekite meilės žiburį savo širdyje, ir visi naktiniai godulio bei pavydo paukščiai išsilakstys neapsikentę šviesos. Mylėdami tampate nuolankūs; lenkitės ir nusileiskite matydami didybę bei šlovę. Negalintis nusilenkti žmogus kenčia nuo baisiausio egoizmo. Atminkite – žmogus yra vienintelė būtybė, galinti atpažinti ir gerbti didžiuosius bei šlovinguosius.


Satja Sai Baba
2018 m. spalio 4 d.

*   *   *


Viešpats toks maloningas, kad mielai vadovaus ir saugos visus, kurie Jam atsiduoda. Kai baigėsi mūšis su Ravana, Jam pavyko mesti tik vieną gailestingą žvilgsnį, ir beždžionių pulkai kaipmat atgijo, jų žaizdos užsitraukė. Keletas demonų (rakšasų), pasivertę beždžionėmis, prasmuko į stovyklą. Kai juos atvedė pas Ramą, kad šis nubaustų, Rama nusišypsojo ir jiems atleido, nes jie buvo įgavę Jam tokius mielus beždžionių pavidalus. Išsiuntė juos sveikus gyvus atgal. Toks buvo Jo gailestingumas. Jei norite pelnyti tokią Dievo malonę, turite taip laikytis dharmos, kad kiekvienas veiksmas būtų Jo vertas. Aštriu intelekto kaltu iškalkite iš savo proto tobulą įsikūnijusios dharmos (Ramos) atvaizdą. Tada netašyti žmonės, kokie dabar esate, suspindės dieviškumo didybe. Štai užduotis, kurios imtis turite šiandien.

Satja Sai Baba
2018 m. rugsėjo 27 d.

*   *   *

Pasakojimas apie Rukminės vedybas su Viešpačiu Krišna – tai istorija apie Aukščiausiosios Dvasios (Purušos) ir pačios kūrinijos, objektyvaus pasaulio (Prakritės) sąjungą. Rukminė yra individuali siela (džyva), o Krišna yra Aukščiausioji Esybė (Paramatma). Rukminė turi laikytis objektyvaus pasaulio taisyklių; egoizmas yra jos brolis, pasaulietiškumas – tėvas. Tačiau dėl savo gero būdo ji visada galvojo apie Dievą. Už maldas, atgailą, Dievo ilgesį ir pastovumą jai buvo gausiai atlyginta. Nors tėvai, brolis ir kiti giminės prieštaravo, bet žmogus gimsta išgyventi savo lemtį, o ne tam, kad atliktų vaidmenį kieno nors kito dramoje. Žmogus gimsta atlikti bausmę; kai bausmė baigiasi, jis išsivaduoja. Juk neliksite kalėjime vien dėl to, kad jame tebėra jūsų brangus draugas! Pagalvokite štai apie ką: Rukminė Krišnos anksčiau nebuvo sutikusi, jokių išankstinių piršlybų nebuvo. Siela troško Dievo ir Jį laimėjo.

Satja Sai Baba
2018 m. rugsėjo 20 d.

*   *   *

Vardas Vi-najaka reiškia, kad Jis pats yra sau šeimininkas. Neturi jokio viršininko ir nuo nieko nėra priklausomas. Vinajaka dar vadinamas Vignėšvara. Yšvara yra tas, kuris apdovanotas visais įmanomais turtais: gausa, žiniomis, sveikata, palaima, grožiu, išmintimi ir panašiai. Visą šį turtą Vignėšvara dovanoja Jį garbinantiems ir pašalina visas kliūtis, kad jie galėtų džiaugtis. Kadangi visi pasaulio žmonės trokšta gerovės ir klestėjimo, visi pirmiausia garbina Vignėšvarą. Taigi Vinajaka apibūdinamas kaip „Pratama Vandana“ (dievybė, kurią reikia pagarbinti pirmą). Be to, Vinajaka naikina visas blogąsias savybes, įkvepia žmogų geriems polinkiams ir Jį medituojančiam teikia ramybę. Tik suvokus vidinę įvairių dieviškumo aspektų prasmę galima prasmingai garbinti Dievą.

Satja Sai Baba
2018 m. rugsėjo 13 d.

*   *   *

Mokytojai ir guru! Vaikai, kurie, jūsų teigimu, priklauso jums, yra kamaputros (gimę iš aistros), tačiau tie vaikai, kurie ateina pas jus mokytis, yra premaputros (traukiami prie jūsų nesavanaudiškos meilės). Iš tiesų šie tyraširdžiai nekalti vaikai net labiau nei jūsų pačių vaikai nusipelnė jūsų laiko ir meilės. Todėl mokykite juos su meile ir atsidavimu. Pasiaukojimas (tjaga) yra tikrasis dvasinis kelias (joga). Duokite ir laimėsite. Mėgavimasis (bhoga) sukelia ligas (roga). Čiupkite ir prarasite! Pripažinkite šių aksiomų tiesą. Daugelis iš jūsų galbūt intelektualiai pripažįstate, kad jos veikia, bet lig šiol neturėjote galimybės pritaikyti jų praktiškai. Bhagavadgytoje Krišna sako Ardžunai:  „Būk įrankiu, o Savjasači!“ Raginu jus tapti Viešpaties įrankiais ir tiesti tiltą tarp žmonijos ir dieviškumo. Visus savo įgūdžius, jėgas ir mokytumą skirkite šiai didingai jadžnai. Jūsų pasiaukojama karma iš tiesų yra jadžna (apeiginė auka). Už tai sulauksite atlygio – įgysite ramybės ir palaimos!

Satja Sai Baba
2018 m. rugsėjo 6 d.

*   *   *

Negalėdami perplaukti patvinusios upės, lipate į keltą. Negalėdami suvokti beformio Dievo, įsivaizduojate Jį su savybėmis ir garbinimu bei kontempliacija iš paskutiniųjų mėginate nusigauti iki Beformio. Bet ar galite amžinai stovėti kelte, tarp srovių ir sūkurių? Kada nors turėsite atsisakyti šio įprastinio garbinimo ir pasiekti krantą. Garbinimas yra tik jausmų ugdymo priemonė. Žmogaus impulsai ir emocijos turi būti valdomi ir nukreipiami. Kaip šėlstančius Godavarės vandenis reikia pažaboti užtvankomis, stabdyti dambomis, tramdyti kanalais ir ramiai palydėti į vandenyną, kuris gali be pėdsakų praryti visas upes, taip ir jūsų per amžius įgyti instinktai turi būti aukštesniųjų idealų ir jėgų lavinami bei keičiami. Prisirpęs vaisus pats nukrinta nuo šakos. Panašiai nutinka, kai jūsų širdis prisisotina atsižadėjimo: ryšys su pasauliu nutrūksta, ir jūs atsiduriate Viešpaties prieglobstyje.

Satja Sai Baba
2018 m. rugpjūčio 9 d.

*   *   *
Žmonės jus vertins pagal jūsų žodžius. Kartą vienas karalius medžiodamas nujojo taip toli, kad palyda neįstengė jo pavyti. Sutikęs džiunglių kelyje aklą žmogų, karalius jį užkalbino: „Sveikas, gerasis žmogau. Gal pastebėjai, ar čia kas nepraėjo?“ „Ne“, – atsakė neregys. Po kelių minučių kelyje pasirodė ministras ir paklausė aklojo to paties: „Sveikas, brolau. Gal pastebėjai, ar čia kas nepraėjo?“ Ir sulaukė tokio pat atsakymo. Paskui neregį užkalbino būrio vadas kreipdamasis: „Ei, tu, kvaily! Gal pastebėjai čia ką nors praeinantį?“ Paskutinis atjojo kareivis, šaukdamas: „Klausyk tu, aklas pašlemėke, pražiok savo purviną burną ir sakyk, ar čia kas nepraėjo?“ Galiausiai priėjo rūmų šventikas ir tarė: „Mielas broli, prašau pasakyti, ar niekas nepraėjo šiuo keliu?“ Aklas žmogus atsakė kelyje sutikęs karalių, ministrą, būrio vadą ir kareivį, kurie klausė to paties. Kalba atskleidė kiekvieno jų padėtį ir būdą.

Satja Sai Baba
2018 m. rugpjūčio 2 d.

*   *   *

Matyk Dievą kiekviename sutiktame žmoguje, įžvelk Jį visur, kur prisilieti rankomis. Jo Slėpinys glūdi visame kame – ir materialiuose, ir nematerialiuose dalykuose. Tiesą sakant, nustatyta, kad nėra nei materijos, nei jokių materialių daiktų. Visa yra Dievas, Jo Slapties išraiška! Semkis džiaugsmo iš vidinių ir išorinių laimės šaltinių, ženk į priekį, nestovėk vietoje ir nesitrauk atgal. Kiekvieną minutę turi per žingsnį pasistūmėti į priekį. Džiaukis, kad tau duota visur kur atpažinti Dievą. Mielai naudokis kiekviena galimybe giedoti Jo Šlovę, klausytis Jo istorijos ir dalytis Jo esatimi su kitais. Dievas rankomis prisiliečia prie visų darbų, Jis pasilypėjęs ant visų aukštumų, Jo akys – už visų horizontų, Jo veidas – prieš kiekvieno veidą. Kalpavrikšą, troškimų išsipildymo medį, žmogaus širdyje stelbia laukinė augmenija ir erškėčių krūmai. Iškirskite šį gožiantį brūzgyną ir medis augs bei duos vaisių.

Satja Sai Baba
2018 m. liepos 26 d.

*   *   *

Jūs draudžiatės gyvybę, nes nesijaučiate visiškai saugūs, tiesa? Norėdami būti tikri, kad gyvensite patogiai, būnate įtikinami draustis ir mokėti įmokas. Bet tik Dievas gali jus apsaugoti nuo mirties baimės. Laimę patirti galite suvaldę ir nugalėję protą bei jausmus. Geležis ir plienas gaminami aukštakrosnėse: rūda lydoma, į ją dedami kiti komponentai. Išlydyta geležis iš vietos į vietą perkeliama talpomis, į kurias yra pilstoma kaušais. Nors kaušas semia įkaitusią geležį, pats yra atsparus karščiui. Keltuvas kilnoja kitas medžiagas, bet savęs pakelti negali! Protas irgi yra toks pat. Jis laikosi įsitvėręs visokiausių dalykų, jais manipuliuoja, tvarko juos, bet negali nei savęs išturėti, nei savimi manipuliuoti ar save pakeisti!  Protas negali suimti to, kas jį laiko, t. y. Vidinio Motyvuotojo, Dievo. Tad norėdami apsisaugoti nuo proto nepastovumo ir jo numylėtinių turite laikytis už „Turėtojo“. 

Satja Sai Baba
2018 m. liepos 19 d.

*   *   *

Jei abejojate pamato stiprumu, bijote į tokį namą įeiti, jei nepasitikite gamintojo meistriškumu, nenorite jo automobiliu važiuoti. Šis laikmetis tapo baimės, nerimo ir ramybės stokos amžiumi, nes žmonės nejaučia gilaus tikėjimo Kūrėju. Bhyšma, Šankara ir kiti išminčiai žinojo, kad Viešpats yra visos kūrinijos pagrindas, ir nejautė jokios baimės. Ne taip seniai Mahatma Gandhis, pasikliaudamas Viešpaties malone ir Jo galia, iškovojo šiai šaliai laisvę. Žinokite, kad Viešpats yra neregimas pagrindas, ant kurio statomas jūsų gyvenimas. Jis yra jūsų šaltinis, palaikymas ir jėga. Be Jo valios nesujudės nė lapelis, nesuvirpės nė stiebelis žolės. Ar galite trokšti tvirtesnio pagrindo? Žinodami, kad svarbiausias jūsų gyvenimo akstinas yra visagalis Viešpats, turėtumėte nieko daugiau nebijoti!

Satja Sai Baba
2018 m. liepos 12 d.

*   *   *

Nepajėgiame suvokti Dievo savy, nes neįsivaizduojame, į kokį purviną dangalą jis įvyniotas. Jei  susitepame drabužius, persirengiame, nes gėda rodytis nešvariu apdaru. Jei mūsų namai purvini, išvalome juos, kad svečiai blogai apie mus negalvotų. Bet ar jaučiame gėdą, kai užteršti mūsų protai ir širdys? Argi nekeista, kad taip labai rūpinamės drabužių ir namų švara, bet nesijaudiname dėl širdžių ir proto tyrumo, nors jie veikia visą mūsų gyvenimą? Norėdami išsivalyti širdis ir protus pirmiausia turime gyventi dorai. Savo poelgius grįsti dora. Piktnaudžiauti kitais ar kelti jiems skausmą nėra žmogaus prigimties požymis. Kitiems daromas blogis galiausiai atsigręžia į mus.

Satja Sai Baba
2018 m. liepos 5 d.

*   *   *

Dauguma žmonių gieda bhadžanas, atlieka pudžą ir medituoja, bet tai tik fiziniai pratimai! Nuoširdžiai paklauskite savęs, ar tai pakylėja jūsų dvasią? Ar garbinant išsilieja širdis? Ne! Vadinasi, ir toliau liekate žmogaus lygmeny, nepakylate iki dieviškumo. „Ar gali ežeras prisipildyti, jei lietus tik krapnoja? Ar galima numalšinti troškulį keliais lašeliais vandens? Ar gali išsipūsti pilvas, jei tvirtai sulaikote kvėpavimą? Ar gausite žioruojančių žarijų, degindami žolių stiebelius?“ – klausia garsus poetas. Jei reikia medžio anglies, turite deginti rąstus. Ežerą iki kraštų pripildyti gali tik gausios liūtys. Tik stiklinė šalto vandens gali numalšinti troškulį. Reikia paaukoti visą širdį. Kad pakiltumėte į dieviškumą, ji turi būti sklidina atsidavimo ir juo plūsti.

Satja Sai Baba
2018 m. birželio 21 d.

*   *   *
Islamas reiškia atsidavimą, paklusimą, ramybę ir rimtį. Ramadano mėnuo skirtas šventai užduočiai – prisiminti ir praktiškai taikyti Mahometo perduotą mokymą ir, tobulėjant dvasiškai, siekti vienybės bei tyrumo. Islamas moko, kad Dievo malonę galima įgyti tik teisingai ir dorai gyvenant; nei turtu, nei išsimokslinimu, nei galia jos nepelnysite. Viešpatį džiugina tik tyra meilė. Musulmonų išminčiai pabrėžia, kad turime abejoti, ar tikras tas „aš“, kuris laiko save kūnu, ir kitas „aš“, kuris mano esąs protas, ir suvokti, kad tikrasis „aš“ yra savasis Aš, trokštantis Dievo. Ramadano mėnuo, pasninkas ir maldos turi pažadinti šį suvokimą ir jį atskleisti. Visos religijos pabrėžia vienybę, harmoniją ir vienodą požiūrį į visus. Todėl ugdykite meilę, toleranciją ir užuojautą ir kasdiene veikla rodykite Tiesą. Tokia Mano žinia, kurią perduodu jus laimindamas!


Satja Sai Baba
2018 m. birželio 14 d.

*   *   *
Visi nori būti laimingi: mažiau dirbti ir daugiau uždirbti, mažai duoti ir pakankamai gauti. Bet niekas nebando norėti mažiau, o duoti daugiau! Kiekvienas noras yra grandinė, trukdanti judėti, stabdys, pririštas jums prie kojų. Jaunas koledžo studentas dviem savo kojomis keliauja, kur nori; vedęs jis įgyja keturias! Gimus vaikui tampa šešiakojis, ir jo judėjimas dar labiau apribojamas. Kuo daugiau kojų, tuo lėtesnis greitis, tuo stipresnė žemės trauka. Atminkite, šimtakojai gali tik rėplioti! Kuo daugiau daiktų, tuo daugiau kliuvinių ir kliūčių! Mažiau norėkite, gyvenkite paprastai – tai kelias į laimę. Prieraiša sukelia liūdesį. Galiausiai, kai mirtis pareikalauja palikti viską ir apleisti visus, jus prislegia sielvartas! Būkite kaip lotosas – virš vandens, ne vandeny. Vanduo būtinas lotosui augti, bet lotosas neleidžia nė lašeliui jo sušlapinti.


Satja Sai Baba
2018 m. birželio 7 d.

*   *   *

Negalima teigti, kad pasaulyje nėra žmonių, puikiai išmanančių šventraščius, pavyzdžiui, Bhagavatą, bet kad ir ko jie būtų išmokę, kad ir kokia būtų jų erudicija, jei jie praktiškai nepritaikys nė dalelės to, ko išmoko, tik eikvos savo laiką. Išsimokslinimas ir žinios nieko nevertos, jei jų nelydi praktika. Pagalvokite apie šią analogiją: jei asilas neš ant nugaros kvapnių medžiagų krovinį, ar dėl to jis taps drambliu? Galite gebėti mokyti kitus, nes patys mokėtės iš daugybės knygų. Bet visa, ko išmokote, bus nė kiek nenaudinga, jei tų žinių netaikysite praktiškai. Išties, kai mintys, žodžiai ir darbai sutampa, toks žmogus vadinamas mahatma (kilniuoju). Tai dar apibūdinama posakiu: „Žmonijai dera tyrinėti žmogų.“

Satja Sai Baba
2018 m. gegužės 31 d.

*   *   *

Visas savo mintis ir siekius skirkite Dievui ir atsiduokite Dievo valiai. Atsiduoti gali atrodyti sunku, bet taip nėra. Tiesą sakant, tai lyg laikyti pinigus banke. Kai reikia, pinigus iš banko sąskaitos galite atsiimti. Panašiai būna, kai visus savo rūpesčius patikite Bhagavanui: iš Jo galite gauti visko, ko tik jums reikia. Kas kliudo atsiduoti? Jūsų ego, jūsų savininkiškumas ir pasitikėjimo Viešpačiu trūkumas! Žmonės žūtbūtinai laikosi įsitvėrę turtų sakydami „mano pinigai, mano namas“ ir panašiai. Anksčiau ar vėliau jūsų turto neliks. Bet jei nuoširdžiai atsiduosite Dievui, įgysite Viešpaties malonę. Sykį pelnyta malonė saugos jus ir tenkins visus jūsų poreikius. Dievui nereikia jūsų turtų. Jis visada yra Čita Čora – Širdžių Grobikas, ne vitha čora – turto vagis. Tai jūs, ne kas kitas, iš vitha čoros turite virsti čita čora.

Satja Sai Baba
2018 m. gegužės 24 d.

*   *   *

Netikint Dievu tikrai ir giliai, beprasmiška mokytis mintinai visas 700 Bhagavadgytos eilučių; jos tik apkraus atmintį. Vedų giedojimas, daugkartinis šventraščių skaitymas, istorijų apie didžius išminčius klausymas geriausiu atveju tėra proto mankšta ir turi menką dvasinę vertę! Tik jei giedate, studijuojate ar klausotės giliai ir nuoširdžiai tikėdami, paveikiamos jūsų mintys ir poelgiai. Pasakojimai liaujasi buvę vien istorijos ir tampa paguodos šaltiniu bei įkvepia keisti savo gyvenimą. Tinkamai pasimokykite iš šventraščių. Įgykite savarankiškumo, kad gyvenimo sunkumus sutiktumėte tvirtai ir išmanydami. Kasdien nuoširdžiai atlikite savo pareigas.

Satja Sai Baba
2018 m. gegužės 17 d.

*   *   *

Šventraščiuose mokoma, kad visi veiksmai ir veikla galiausiai turi lemti neprieraišą, nes tai geriausia sąlyga Dievui pažinti. Iš šių trijų – atsidavimo, išminties ir atsisakymo (bhakčio, džnanos ir vairagjos) – atsidavimas yra karalienė. Taisyklės ir apeigos – tai jos rūmų damos, karalienė, be abejo, su jomis elgiasi maloniai ir palankiai, bet jei ceremonijos, kurios yra tik „tarnai“ ir „pagalbininkai“, nepaiso karalienės, juos reikia negailestingai atleisti. Todėl visi šventyklų formalumai ir apeigos turi tarnauti karalienės – atsidavimo – šlovinimui; tai dharmos, kuri turi vadovauti visoms šventykloms ir jas valdyti, esmė. Tik tada žmonės pasiekia tikslą.

Satja Sai Baba
2018 m. gegužės 10 d.

*   *   *

Daugelis sielvartauja: „Sakoma, kad pamačius šventą žmogų (daršanam) sunaikinamos mūsų nuodėmės (papanašanam). Na, regėjau jį ne vieną, bet daugybę kartų, tačiau bloga lemtis manęs neapleido, ir aš kenčiu dar labiau nei anksčiau.“ Tikra tiesa, jūs gal atėjote ne vieną, bet daug kartų ir gal pasėjote iš Dievo gautų naujų sėklų – meilės, tikėjimo, atsidavimo, tinkamų draugų, dieviškų minčių, prisimenant Dievo vardą, ir panašių sėklų – ir išmokote meno intensyviai įdirbti bei paruošti dirvą. Jūs ką tik pasėjote sėklas į puikiai paruoštus išvalytos širdies laukus. Dabar patiriami rūpesčiai ir nerimas tėra ankstesnio derliaus grūdai, todėl nesigraužkite ir nenusiminkite. Visi turi suvartoti ankstesnių derlių grūdus. Kantriai laukite, kol sunoks naujas derlius!

Satja Sai Baba
2018 m. gegužės 3 d.

*   *   *

Žmoguje sparčiai daugėja gyvuliškų savybių. Gyvūnų pasaulyje viskam yra laikas ir priežastis, jie tos tvarkos laikosi, bet žmonės – ne. Šiandien žmonės tapo blogesni už gyvūnus. Nebėra žmogiškų savybių: gailestingumo, gerumo, meilės ir pakantumo. Žmogus turėtų išsivaduoti nuo piktų minčių, nes jos – pagrindinė rūpesčių priežastis. Tam reikia abhjasos – nuolatinės ir nepertraukiamos praktikos. Abhjasa padės suvaldyti protą ir pasiekti ramybę. Tik ramiame prote kyla kilnios mintys. Protas turi būti valdomas. Suvaldyk protą ir tapk minčių valdovu. Deja, užuot valdę mintis, žmonės tapo juslių vergais. Tai pagrindinė nestabilumo priežastis. Negana to, žmonės prisirišę prie kūno, dėl to lengvai susijaudina, jei kas ima prie jų kabinėtis. Kodėl reikėtų nerimauti dėl kūno, jei jis  – kaip vandens burbulas? Turėtumėte išsivaduoti nuo prieraišos prie kūno.

Satja Sai Baba
2018 m. balandžio 26 d.

*   *   *

Dabar yra begalė pretendentų tapti atsidavusiaisiais, mat jie trokšta tokio asmens padėties ir privilegijų; regite juos keliuose, vedančiuose prie šventųjų upių ar miestų, giedančius dvasines giesmes, dėvinčius visus atsidavimo atributus. Bet paraiška būti Viešpaties sekėju, Aukščiausiojo garbintoju, gali būti priimta tik tuo atveju, jei aistros ir jausmai yra tyri, o charakteris doras. Liežuvis gali kartoti Viešpaties vardą, ausys girdėti Viešpaties šlovinimą, rankos – barstyti žiedais Dievo atvaizdą, tačiau liežuvis gali nejausti skonio ir juo nesimėgauti, ausys – nesiilgėti, o ranka Jo nesiekti. Taip gali nutikti tik tuomet, kai širdis pažins Aukščiausiąjį, o protas, prisiminęs Dievo šlovę, patirs jaudulį. Antraip žmogus bus tarsi šaukštas, vienodai skubiai ir abejingai semiantis tiek rūgštų, tiek saldų patiekalą ir nei ko atsisakantis, nei kuo besimėgaujantis.

Satja Sai Baba
2018 m. balandžio 19 d.

*   *   *

Jūsų ryžtas pasiekti palaimą ir ramybę neturėtų virpėti lyg žibinto, stovinčio ant vėjuotos palangės, liepsna. Turite išmokti palaimos ir ramybės semtis iš raštų, kuriuos paliko šventieji ar išminčiai, patys buvę palaimingi ir ramūs. Paskui turite laikytis to kelio –  kad ir kokios aštrios kritikos sulauktumėte, kad ir kas beširdiškai jį smerktų. Dvasiniam ieškotojui negali pakenkti jokia ciniška pašaipa! Ar gali audra supurtyti Himalajų grandinę? Tegu jūsų tikėjimas tikslu ar keliu nesusvyruoja dėl sunkumų, išbandymų, vargo, kančių, sielvarto ar nevilties. Visa tai – tik praplaukiantys debesys, metantys laikinus šešėlius, trumpai užtemdantys saulės ar mėnulio spindėjimą. Tegu jūsų neblaško abejonės ar nusivylimas. Savo gyvenimo rūmus statykite ant keturių tvirtų ramsčių: dorybės, turto, troškimo ir išsivadavimo (dharma, artha, kama ir mokša), žmonių pastangų tikslų, kuriuos nubrėžė senovės išminčiai – te kiekvienas ramstis tvirtai ir saugiai remiasi į kitus.

Satja Sai Baba
2018 m. balandžio 12 d.

*   *   *

Daugelis žmonių sako, kad šiandien pasaulį kamuoja liūdesys, netektys ir sunkumai. Aš tokiam požiūriui nepritariu – išties, tai tėra tik mūsų iliuzija! Tiesą sakant, šiame pasaulyje nėra jokių neramumų nei sielvarto. Aš visur regiu tik ramybę. Kai mūsų širdyje bus ramybė, tapsime visur aplinkui esančios ramybės liudytojai. Neramumas, širdgėla, pyktis – tai mūsų vidinės būsenos atoveiksmis, atspindys ir atgarsis. Liūdesį ir sunkumus, pyktį ir nerimą susikuriame patys. Jie nėra natūralūs pasaulio reiškiniai. Dėl visų pasaulio skirtumų, ginčų ir konfliktų – ypač šiais laikais – kaltas meilės stygius. Meilė yra svarbiausia žmogaus savybė. Tikėjimas – tos meilės pagrindas. Žodyje „meilė“ (Love) raidė L reiškia „Viešpatį“ (Lord). Vadinasi, meilė iš tiesų kyla iš Viešpaties!

Satja Sai Baba
2018 m. balandžio 5 d.

*   *   *

Savo amžininkams Jėzus įkvėpė didžiulį tikėjimą. Vieną iš tų žvejų Jėzus pavadino Petru. Šis stipriai pamilo Jėzų ir juo įtikėjo. Nuo to laiko visi žvejai dažnai pasiimdavo Jėzų žvejoti, o vakare grįžus Jėzus jiems aiškindavo dvasinius dalykus. Kai mirė Petro tėvas, jo motina didžiai sielvartavo, bet Jėzus ją nuramino sakydamas: „Mirtis tėra gyvenimo drabužis. Tad kam lieji ašaras? Mirti – tai lyg persivilkti drabužį. Todėl liaukis gedėjusi. Fiziniai kūnai atsiranda ir išnyksta, tad kam gaišti laiką galvojant apie tokius trumpalaikius dalykus. Vidinis šio kūno gyventojas (dehi) yra tikrasis Dieviškumas! Kas turi fizinį kūną, neišvengs gyvenimo permainų. Niekas negali gyventi be sunkumų. Gimimą seka mirtis, ir lygiai taip pat neabejotinai laimę seka sielvartas!”

Satja Sai Baba
2018 m. kovo 29 d.

*   *   *

Pažinti savo vidinį dieviškumą ir kasdieniame gyvenime laikytis tiesos – tai kelrodės žvaigždės tiems, kuriuos pagavo nesantaikos ir grumtynių srovės! Be atmadžnanos (savo tikrovės supratimo, kad esate tik banga Dieviškumo vandenyne) gyvenimas tampa beprasmiu farsu, parodija, kvailių žaidimu. Tik įgijus tokių žinių gyvenimas tampa prasmingas, džiugus ir vaisingas. Mėgindami išvirti valgį galite turėti visko, ko reikia: ryžių, lęšių, druskos, citrinų, prieskonių, daržovių. Bet jei židinyje nebus ugnies, valgio neišvirsite. Tas pat nutinka ir gyvenime – atmadžnana yra ugnis, dėl jos materialusis pasaulis, išorinė veikla ir patirtys tampa „valgomi“ ir „skanūs“, pasisavinami, teikiantys sveikatos ir džiaugsmo. Tas džiaugsmas vadinamas palaima (ananda); jis kelia dvasią, apšviečia ir įkvepia kūrybai.

Satja Sai Baba
2018 m. kovo 22 d.

*   *   *

Norint tarnauti, svarbu turėti tyrą, puikybės, godumo, pavydo, neapykantos ar rungtyniavimo nesuteptą širdį. Be to, turime tikėti, kad Dievas yra gyvybingumo, dorybės ir teisingumo šaltinis. Tarnystė yra Dievo garbinimas visų širdyse. Neklauskite žmogaus, iš kokios šalies ar valstijos jis yra, nei kokios jis kastos ar tikėjimo. Tame „kitame“ regėkite savo mylimą Dievo pavidalą; tiesą sakant, jis ar ji ir nėra joks „kitas“ – tai lygiai toks pats Viešpaties paveikslas kaip ir jūs. Jūs padedate ne „vienam žmogui“, jūs garbinate jame Mane. Jo pavidalu prieš jus stovi Dievas, tad ar yra priežastis egoizmui kelti galvą? Pareiga yra Dievas, darbas yra garbinimas. Net menkiausias darbelis yra gėlė, padėta prie Dievo kojų. Prie kiekvieno, kuriam tarnaujate, artinkitės meilės turto pripildyta širdimi!

Satja Sai Baba
2018 m. kovo 15 d.

*   *   *

Norėdami patikrinti aukso kokybę, žmonės akmenyje brėžia juo liniją ir, apžiūrėję tą dryželį, įvertina jo kokybę. Jūsų tikėjimo kokybę parodo nuoširdumas, su kuriuo laikotės Dievo įsakymų. Jūsų nuomonės ir poelgiai turi būti tikėjimo išraiška. Jų esmę turi sudaryti šventumas. Jie turi būti tokie pilni meilės ir atjautos, kad pritrauktų prie jūsų Dievo malonę. Taip elgtis raginama vedų tekstuose karmakandoje. Tai žmogaus pažangos šaknys, laimingos žmogaus egzistencijos alsavimas, vienintelis maistas, apmalšinanti žmonių alkį, gyvybę palaikantis ir troškulį malšinantis vanduo. Todėl svarbiausia ir nuolatinė pareiga – įsitraukti į tokią veiklą, kokios mokoma ar kokiai pritariama vedose. Dievą pasiekia ir Jo malonę pelno trijų rūšių veikla: 1) skatinama ne asmeninio troškimo, 2) kylanti iš nesavanaudiškos meilės ir 3) malda, sakoma iš tyros širdies.

Satja Sai Baba
2018 m. kovo 8 d.