Satja Sai Baba – universalus mokytojas

Yra tik viena religija – Meilės religija.

Yra tik viena kasta – žmonijos kasta.

Yra tik viena kalba – širdies kalba.

Yra tik vienas Dievas, ir Jis yra visur.

Milijonams žmonių pasaulyje Satja Sai Baba yra dvasinis Mokytojas, pagal hinduizmo tradiciją gerbiamas kaip Avatara – dieviškos jėgos įsikūnijimas žemėje. Satja sanskr. reiškia „Tiesa”, Sai – Dieviškoji motina, Baba – tėvas. Jau daugiau kaip septynis dešimtmečius Satja Sai Baba pasišventęs dirba vienybės vardan, skelbdamas, jog yra tik vienas pasaulis, viena rasė, viena žmonija. Satją Sai Babą garbina daugiau nei 300 mln. pasekėjų visame pasaulyje.

Jis pats yra geriausias Savo mokymo pavyzdys, nenuilstamai, nesavanaudiškai tarnaudamas visuomenei. Tarnavimo veiklą ir projektus, kuriuos Jis organizuoja ir įgyvendina, nelengva išvardyti, nes jų yra daugybė. Čia paminėsime tris – dėl jų ypatingo poveikio ir naudingumo žmonijai.

Visų pirma, tai – švietimo institucijos, kurias Jis įkūrė, ir kurios teikia nemokamą išsilavinimą nuo pradinės mokyklos iki aspirantūros. Tai mokyklos įvairiose Indijos valstijose ir Sai universitetas Putapartyje, kurio rektorius yra Satja Sai Baba. 1966 metais Indijoje pradėta įgyvendinti Satjos Sai Babos sukurta žmogiškųjų vertybių ugdymo programa vaikams, o 1967 metais įkurtas pirmas koledžas moterims Anantapure, vėliau – dar keli koledžai vyrams Vaitfilde ir Putapartyje, kurie 1980 metais buvo apjungti į Satjos Sai universitetą. Universitetas aprūpintas šiuolaikine įranga, šalia akademinio išsilavinimo, universitete dėstomas dvasingumo kursas (Awareness course), daug dėmesio čia skiriama geram charakteriui ugdyti, studentai susipažįsta su įvairių religijų principais, o be to, keletą valandų per savaitę jie dirba įvairų tarnavimo darbą visuomenei.

Antra, – nemokama medicinos pagalba vargingiausiems visuomenės nariams. Pirmoji Satjos Sai ligoninė pastatyta 1957 metais. 1991 metų lapkritį Putapartyje atidaryta moderni chirurgijos klinika, kurioje atliekamos širdies ir inkstų operacijos. Ši ligoninė teikia nemokamą pagalbą tiems, kurie anksčiau apie ją negalėjo net svajoti. Panaši chirurgijos klinika atidaryta Bangaloro mieste. Joje atliekamos nemokamos širdies ir neurochirurginės operacijos.

Ir trečia, – Satjos Sai Babos socialinė reforma Indijoje yra nepaprasta. Šimtuose kaimų dirba Jo įkvėpti savanoriai – Sai organizacijos nariai, kurie tiesia kelius, kasa šulinius, stato mokyklas, organizuoja nemokamas medicininės apžiūros stovyklas vargingiausiems Indijos žmonėms. 1995 metais pradėtas milžiniškas vandens tiekimo projektas, kurį įgyvendinus, švarų geriamąjį vandenį gauna daugiau kaip 900 kaimų ir 11 miestų, kuriuose gyvena virš 2 mln. žmonių, sausringiausioje Rajalasymos srityje Andra Pradešo valstijoje. Šis projektas kasmet vis plečiamas. Mokyklas ir universitetą, ligonines bei chirurgijos klinikas išlaiko, kitus projektus įgyvendina Satjos Sai Babos įkurtas labdaringas fondas (Sathya Sai Trust).

Mokymas

„Aš atėjau uždegti meilės žiburio jūsų širdyse, pasirūpinti, kad kas dieną jis šviestų vis ryškiau. Atėjau ne tam, kad skelbčiau kokią nors išskirtinę religiją. Atėjau ne su kokia nors misija – garsinti kokią nors sektą ar tikėjimą, ar rinkti sekėjų kokiai nors doktrinai. Neketinu patraukti mokinių ar sekėjų į savo ar kieno nors kito pusę. Aš atėjau pasakyti jums apie šį vieningą Tikėjimą, šį dvasinį principą, šį Meilės kelią, šią Meilės vertybę, šią Meilės pareigą, šią būtinybę mylėti“.

Satja Sai Baba neskelbia jokios naujos religijos. Jis siekia atgaivinti ir sustiprinti religijos esmę – žmogaus tikėjimą Dievu, pastangas artėti prie Jo ir gyventi darniai su visais. Jis neskatina atsisakyti savojo tikėjimo ir moko, jog visų religijų esmė yra viena ir ta pati Tiesa, reikia tik ją pažinti, suprasti ir ja gyventi – „tapti geresniu krikščioniu, geresniu budistu ar musulmonu“…

Tęsdamas vedantos advaitos tradiciją, Satja Sai Baba sako: „Jūsų esmė – dvasia (atma), banga Visuotinės dvasios (paramatmos) vandenyne“. Visi yra tos pačios dieviškos dvasios įsikūnijimai, kad ir kokios būtų rasės, kastos ar tikėjimo. Todėl kiekvieno žmogaus gyvenimo tikslas – surasti Dievą savyje, atpažinti Jį kituose ir visame kame ir savo gyvenimu išreikšti dieviškosios dvasios tiesą, gėrį ir grožį.

Siekdamas padėti mums teisingai gyventi, Satja Sai Baba sukūrė žmogiškųjų vertybių ugdymo programą, kurią pasiūlė taikyti švietimo sistemoje. Penkios pagrindinės vertybės – tiesa, dora, ramybė, meilė ir neprievarta – turi persmelkti mūsų mintis, žodžius ir veiksmus.

Satjos Sai Babos žmogiškųjų vertybių mokymą apibendrina posakis:

„Meilė kaip mintis yra tiesa.

Meilė kaip veiksmas yra teisingas elgesys.

Meilė kaip jausmas yra ramybė.

Meilė kaip supratimas yra neprievarta.“

Meilė – požeminė srovė, maitinanti visas žmogiškąsias vertybes. Tikroji mūsų esybės tiesa – tai dieviškoji meilės energija, apjungianti visus ir viską. Mąstydami su meile, suvokiame tikrąją Tiesą. Šią Tiesą mums pasako sąžinės balsas. Kai žmogus išmoksta elgtis pagal sąžinę, tada jo mintys, žodžiai ir veiksmai tampa teisingi. Jis pasiekia minties, žodžio ir veiksmo vienybę. Toks žmogus bus ramus, nenaudos prievartos, nežeis kitų nei mintimis, nei žodžiais, nei darbais, ir gyvens darniai su visa kūrinija.

„Kai širdyje įsitvirtins teisingumas, charakteris bus geras.

Jei charakteris bus geras, namuose bus darna.

Kai namuose bus darna, tautoje bus tvarka.

Kai tautoje bus tvarka, pasaulyje įsivyraus taika.”

Satja Sai Baba žavi savo asmenybės jėga, visuomet yra malonus, ramus ir švytintis vidiniu džiaugsmu. Jis gyvena asketiškai, mažame kambarėlyje ir visą savo laiką, nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro, skiria tiems, kurie atvyksta pas Jį prašyti patarimo, pagalbos ar paramos. Kaip dieviškas mokytojas, padedantis savo mokiniams atskleisti dvasią, Jis įkvepia iš vidaus ir nukreipia iš išorės. Jis padeda žmonėms atverti širdį, keičia mąstymą ir atskleidžia didžiausią turtą, slypintį kiekvienoje širdyje – dievišką dvasią. „Aš žinau, kas esu“, – sako Jis. – „Atėjau padėti jums suprasti, kas jūs esate“. Savo esme mes nesiskiriame nuo jo.Neapribotas vien tik fizinio kūno, Sai Baba veikia visais lygmenimis, – ir fiziniu, ir subtiliuoju, – pasirodydamas sapnuose, pasireikšdamas per vidinius žmonių patyrimus. Ant nuotraukų Sai Babos altoriuose nepaaiškinamu būdu atsirandantys šventieji pelenai, nektaras „amrita“ rodo, jog Jis peržengia erdvės ir laiko apribojimus.

„Pasaulį galima išgelbėti tik meile,”- sako Jis. Apie Jį parašyta daugybė knygų įvairiomis pasaulio kalbomis. Tokia tyra, visa apimanti meilė yra magnetas, kuris traukia milijonus žmonių pas Jį. Didžiausias Jo stebuklas – žmogaus transformacija, sąmoningas apsisprendimas eiti gėrio, meilės ir tarnavimo keliu.

Meilė – Satjos Sai Babos misija. Meilė yra viso Jo mokymo esmė. Jis nori, kad būtent meilę visi priimtų į širdį, išreikštų ją ir įkūnytų.