Kas yra ramybė (shanti)? Ramybė nereiškia, jog žmogus turi visiškai nereaguoti, kai kas nors jam ką nors pasako ar jį koneveikia! Žmogus neturi būti lyg akmuo. Tačiau jis turi mokėti valdyti savo pojūčius ir aistras! Vidinė ramybė turi tapti žmogaus prigimtimi. Svarbiausias ramybės požymis – nešališkumas! Jūra, kuriai patinka viską kaupti, yra žemai, o debesys, kurie mėgsta aukotis ir pasiduoti plaukia aukštai dangumi. Ramybė dovanoja žmogui netrikdomą protą ir aiškų matymą. Maldą paprastai baigiame tris kartus pakartodami žodį „shanti“ („ramybė“), nes meldžiame kūno, proto ir dvasios ramybės. Negalima leisti kraujui užvirti, bet ir pasiduoti baimei taip pat nevalia.

Satja Sai Baba, 1981 10 06

*   *   *

Paviršutiniškam stebėtojui atrodo, kad gyventi – tai valgyti, gerti, dirbti ir miegoti. Tačiau iš tiesų gyvenimas turi daug platesnę prasmę, daug didesnę reikšmę. Gyvenimas yra auka (jadžna). Kiekvienas menkas veiksmas yra auka Viešpačiui. Jei diena prabėga darant darbus, atliekamus tokia pasiaukojimo dvasia, tai kas dar gali būti miegas, jei ne visiškas pasinėrimas į Dievą (samadhis)? Žmonės daro didelę klaidą tapatindamiesi su kūnu. Žmonės kaupia įvairius daiktus kūnui palaikyti ir suteikti jam patogumo. Net tada, kai su amžiumi kūnas nusilpsta ir sunyksta, žmonės bando jį vienaip ar kitaip sustiprinti. Tačiau ar ilgai galima atitolinti mirtį? Kai Jama duoda įsakymą, visi turi pasitraukti. Pareigos, išdidumas ir valdžia – visa tai išnyksta dar prieš mirtį. Tai suprasdami, dieną ir naktį stenkitės tyru kūnu, protu ir dvasia suvokti Aukštesnįjį Savąjį Aš, tarnaudami visoms gyvoms būtybėms.

Satja Sai Baba

2022 m. gruodžio 15 d.

*   *   *

Tikroji dharma – tai pasinerti į Atmos palaimą, įgyti vidinį regėjimą, tvirtai tikėti, kad tavo tikroji prigimtis ir Absoliutas tapatūs, ir suvokti, kad viskas yra Brahmanas; šie keturi dalykai ir sudaro tikrąją dharmą. Patogumo dėlei šioje fizinėje atskirų individų būtyje jie pavadinti tiesa, ramybe, meile ir neprievarta, kad visi individai, kurie taip pat yra įsikūnijęs  Absoliutas, galėtų jais vadovautis kasdieniame gyvenime. Siekti dharmos dabar, kaip ir praeityje, – tai laikytis šių aukštų principų kiekvienu poelgiu ir mintimi. Šie pamatiniai ir išvestiniai dalykai turi būti suderinti ir subalansuoti. Tik tada juos galima vadinti Atma dharma. Nesvarbu, kokia jūsų veikla, kaip ją vadinate ar kokią formą pasirinkote. Grandinė yra grandinė, kad ir iš kokios medžiagos būtų pagaminta; ji sukausto, ar būtų geležinė, ar auksinė, tiesa? Taip pat ir darbas – ar jis vienoks, ar kitoks, jei jo pagrindas yra Atma-dharma, o šaknis – Absoliuto principas (Atma-tatva), jis, be jokios abejonės, yra dharma. Toks darbas palaimins žmogų ramybės vaisiais.

Satja Sai Baba

2022 m. gruodžio 8 d.

*   *   *

Jūsų prigimtį atskleidžia jūsų veiksmai, judesiai, išvaizda, kalba, valgymo įpročiai, apranga ir eisena! Todėl atidžiai stebėkite, kad kalbėtumėte, judėtumėte, galvotumėte ir elgtumėtės teisingai – kupini meilės, tyri, be įsiūčio ir klaidų! Turite išsiugdyti kuklumą, leidžiantį patikėti, kad galite daug gero išmokti iš kitų! Jūsų entuziazmas, dideli užmojai, ryžtas, gebėjimas dirbti, sukauptos žinios ir išmintis – visa tai turi būti susiję su kitais, ne tik naudojami jums! Jūsų širdis turi apimti visus kitus. Jūsų mintys taip pat turėtų vadovautis šiomis bendromis nuostatomis. Kiekvieną patirtą bėdą laikykite palankia proga ugdyti proto stiprybę ir grūdinti ištvermę. Valgymas yra šventas ritualas (jadžna). Nereikėtų jo atlikti nerimo ar emocinės įtampos akimirkomis. Maistą reikia laikyti vaistu nuo alkio ligos ir gyvybės šaltiniu.

Satja Sai Baba

2022 m. gruodžio 1 d.

*   *   *

Tai kiekvieno iš jūsų istorija. Šis pasaulis – tai džiunglės, kuriose klajojate; baimė – tai liūtas, kuris gena jus į samsaros medį – žemišką veiklą. Nerimas yra meška, kuri jus gąsdina ir seka samsaroje jums iš paskos; taip jūs slystate žemyn prisirišę ir įsipareigoję, laikomi dviejų šaknų – vilties ir nevilties. Dvi žiurkės – tai diena ir naktis, kurios suėda gyvenimą. O jūs stengiatės iš saldžių egoizmo ir savininkiškumo lašų išsunkti šiek tiek džiaugsmo. Galiausiai pamatę, kad tie lašai menki ir nepasiekiami, kankindamiesi šaukiatės išsižadėjimo, šaukiatės Guru; Guru ateina iš vidaus arba atsiduria šalia jūsų ir išgelbsti jus nuo baimės ir nerimo. Jei šauksite visiškai nuoširdžiai, jis tikrai atsilieps! Atsisakykite visų žemų troškimų ir šaukitės kenčiančia širdimi.

Satja Sai Baba

2022 m. lapkričio 24 d.

*   *   *

Veikla duoda greitus rezultatus; žmonės siekia tik to, ką gali gauti čia ir dabar, konkrečiu pavidalu, ką gali suvokti pojūčiais. Paprastai žmonės mano, kad tikrovę pasiekti per sunku, todėl juos vilioja menkaverčiai malonumai, jie tolsta nuo visaverčio džiaugsmo, patiriamo peržengus pojūčių ribas. Pasiekti išmintį – tai vidinė pergalė; ją galima laimėti po ilgos ir sunkios kovos. Žmonės paprastai neturi reikiamos kantrybės. Be to, jie teikia daugiau reikšmės tankiam fiziniam kūnui. Kūną gali džiuginti tik jusles tenkinantys daiktai, todėl žmonės nesiekia išminties, kuri juos nuvestų tokiais keliais, kur juslės nepageidaujamos. Jie trokšta sėkmingos veiklos, o ne tobulos dvasinės išminties. Valdomų intelekto yra mažiau nei tų, kuriuos valdo juslės ir jų potraukiai. Tie nedaugelis dvasingųjų trokšta neapčiuopiamos, nematomos palaimos, susiliejus su Visuotiniu Absoliutu. Jų kelias yra teisingas.

Satja Sai Baba

2022 m. lapkričio 17 d.

*   *   *

Tiems, kurių širdys tyros, visada pasiseks. Kad ir kokio darbo imtumėtės, atlikite jį sąžiningai. Puoselėkite proto tyrumą. Jei darbo imsitės su tokia tyra širdimi, o paskui melsitės Dievui, tikrai pasieksite rezultatą. Gytoje sakoma: Mamaivamso jiva-loke jiva bhutah sanatanah (Visos individualios būtybės šiame materialiame pasaulyje yra Mano amžinojo Aš dalelės). Jūs visi esate Mano Dieviškumo dalis. Vadinasi, visi turėtumėte sekti Manimi. Mano meilė yra dieviška ir šventa. Tokia turi būti ir jūsų meilė. Jei laikysitės šio principo, savaime pasieksite tyrumą. Kur yra tyrumas, ten yra Dieviškumas. Viskas yra atspindys, atoveikis ir atgarsis. Nuo seniausių laikų jūs visi esate Mano paties amsa (dalis). Niekada nepamirškite šios tiesos! Jei tik įtikėsite šia Tiesa, šis tikėjimas prilygs perskaitytai visai Bhagavadgytai.

Satja Sai Baba

2022 m. lapkričio 10 d.

*   *   *

Ar žmonių kūnai, jų būklė, gyvenimo pakilimai ir nuosmukiai negali būti paveldėta poveikių ir polinkių sankaupa? Nagrinėjant šią temą, prieš mus kaip lygiagrečios linijos iškyla du aspektai: psichinis ir materialusis. Jei materializmas patenkinamai sprendžia problemas, susijusias su žmogaus prigimtimi ir jo ypatingomis savybėmis, tuomet nėra jokio pagrindo tikėti, kad egzistuoja veiksnys, vadinamas Atma arba Dievu! Tačiau neįmanoma įrodyti, kad, pavyzdžiui, gebėjimas mąstyti kilo iš fizinės materijos. Kai koks nors darbas atliekamas nuolat, jis tampa įpročiu, įgūdžiu, tiesa? Todėl naujagimio atsineštus įgūdžius ar įpročius turėjo nulemti nuolatiniai pasikartojantys veiksmai, kuriais buvo mėgautasi kažkada anksčiau. Žinoma, jie turėjo vykti daugelyje ankstesnių gyvenimų. Taigi būtina be įrodymų patikėti, kad visos gyvos būtybės jau gyveno ir dar gyvens! Sąlygas, kokiomis turėsime gyventi ateityje, lemia tai, ką darome dabar. Tarp vieno gyvenimo ir kito, tarp vienos mirties ir kitos individas arba progresuoja, arba regresuoja, plečiasi arba traukiasi.

Satja Sai Baba

2022 m. lapkričio 3 d.

*   *   *

Kai Dharmadža prarado savo didžiulę imperiją ir turėjo gyventi Himalajų olose, Draupadė jo paklausė: „Viešpatie! Tu neabejotinai esi geriausias iš visų, kurie nesvyruodami eina dharmos keliu; kaip tau nutiko tokia baisi nelaimė?“ Dharmadža atsakė: „Draupade! Nenusimink. Pažvelk į šį Himalajų kalnagūbrį. Koks jis nuostabus, gražus ir didingas! Tai toks įstabus reiškinys, kurį be galo myliu. Jis man nieko nedovanos, bet mano prigimtis yra mylėti tai, kas gražu, didinga. Šį didingą grožį įkūnija Dievas. Jis yra vienintelė esybė, kurią verta mylėti. Tai pamoka, kurią atskleidė amžių amžius trukę mūsų, bharatų, ieškojimai. Štai kodėl aš Jį myliu. Nenoriu iš Jo jokios malonės. Nemelsiu Jo jokios malonės. Tegul Jis laiko mane ten, kur Jam patinka mane laikyti. Didžiausias atlygis už mano meilę yra Jo meilė!“ Dharmadža suprato, kad meilė yra dieviška savybė ir ją reikia taip vertinti. Jis mokė Draupadę, kad meilė yra savaiminė prigimtis tų, kurie nuolat suvokia Atmą.

Satja Sai Baba

2022 m. spalio 27 d.

*   *   *

Panagrinėkite vardo „Sai Baba“ prasmę. Sa reiškia „dieviškas“, aiarba aji – „motina“, o Baba – „tėvas“. Vardas nurodoDieviškąją Motiną ir Tėvą, kaip ir Samba-Šiva, kuris taip pat reiškia DieviškąjąMotiną ir Tėvą. Jūsų fizinių tėvų meilė persunkta savanaudiškumu, tačiau šisSai, „Motina ir Tėvas“, apipila jus meile ar priekaištais tik tam, kad vestų įpergalę pažįstant save. Juk šis Sai atėjo atlikti svarbiausios užduoties –brolystės ryšiais suvienyti visos žmonijos, kad ji taptų viena šeima,patvirtinti ir nušviesti kiekvienos būtybės dvasinės Tikrovės, kad atsiskleistųDievas, kuris yra viso Kosmoso pagrindas. Ir mokyti visus atpažinti bendrąDieviškąjį paveldą, siejantį vieną žmogų su kitu, kad žmogus atsikratytųgyvuliškumo ir pasiektų tikslą – taptų dieviškas.

Satja Sai Baba

2022 m. spalio 20 d.

*   *   *

Jei jums nepadeda jūsų atsidavimas, kai stengiatės garbinti Dievo atspindžius tuose aplink jus judančiuose kūnuose-veidrodžiuose, kai žvelgiate į šiuos Dievo atvaizdus, vaikštančius prieš jus, kad ir kur nukreiptumėte žvilgsnį, ir kai jiems lenkiatės, ar galite teigti, kad esate atsidavę Dievui? Jei tik renkatės, ruošiate ir dalijate prasadą kiekviena įmanoma proga ar net giedate ir šlovinate Dievą, bet tvirtai netikite šia sadhana ir nuoširdžiai jos neatliekate, turiu pasakyti, kad visos jūsų pastangos yra bergždžios! Išplėskite savo širdis. Praplėskite požiūrį. Išplėskite giminystės ratą ir priimkite vis daugiau bičiulių į savo širdies buveinę. Ir garbinkite juos su meile. Išmintis – tai tik didžiausia atjauta, nes atjausdami pateksite į kito žmogaus širdį ir suprasite jį iš vidaus. Tikroji išmintis – rasti vienybę šioje vaidmenų įvairovėje!

Satja Sai Baba

2022 m. spalio 13 d.

*   *   *

Gebėjimas susikaupti yra labai naudinga savybė. Turite stebėti savo proto kaprizus – kaip jis veikia, kokių tikslų siekia, ir pamažu, medituodami, išmokyti jį išlikti ramiam ir elgtis geranoriškai. Nesijaudinkite dėl netinkamos aplinkos, kurioje galite atsidurti. Žinoma, vieta gali turėti tam tikrų trūkumų ir būti neideali. Tačiau neverta bandyti nuo viso to pabėgti. Trūkumus galite įveikti lavindami protą. Likite savo aplinkoje ir melskite Viešpatį, kad Jis pripildytų jus Jo mintimis ir Jo vizija, kad nekreiptumėte dėmesio į aplinkos netobulumus! Neieškokite komforto, nes komfortas gali neskatinti medituoti. Išmokite patogiai jaustis bet kur; taip bus geriau. Gyvenkite džiaugsmingai, kad ir kur būtumėte; toks yra kelias. Mėgaukitės savo proto karalyste; mintyse garbinkite Viešpatį, kurį pasirinkote kaip savo tikslą, ir išsivaduokite iš visų gamtinės ar žmogiškosios aplinkos trūkumų! Tuomet jokia vieta negalės jūsų erzinti ir jokia aplinka neatrodys bjauri.

Satja Sai Baba

2022 m. spalio 6 d.

*   *   *

Dvasiniai ieškotojai turi kuo mažiau diskutuoti ir ginčytis, nes šitaip kurstoma priešprieša ir kyla piktos rietenos bei keršto kovos. Nesistenkite pelnyti pasaulio pagarbos. Nesijauskite pažeminti ir nepykite, jei pasaulis nepripažįsta jūsų ar jūsų nuopelnų. Šito išmokite pirmiausia, jei siekiate dvasinės sėkmės. Nesidžiaukite, kai jus giria; čia slypi mirtini spąstai, kurie gali net nuvesti jus klystkeliais ir kelti pavojų jūsų pažangai. Taigi privalote taisyti savo būdo bruožus ir įpročius. Ugdykitės įprotį niekada neskaudinti kitų. Stenkitės kitus suprasti, užjausti ir daryti tai, kas jiems būtų naudinga. Mokykitės įžeidimus ir kritiką priimti kaip jums skirtus „apdovanojimus“. Stenkitės būti visiems draugiški, kad ir kokia būtų jų prigimtis ar elgesys.

Satja Sai Baba

2022 m. rugsėjo 29 d.

*   *   *

Dvasiniai ieškotojai niekada neturi jausti neapykantos tiems, kurie nurodo jų trūkumus, nes tai lygiai taip pat blogai, kaip nekęsti gėrio. Gėrį reikia mylėti, o blogį atmesti. Atminkite, kad blogio nevalia nekęsti. Jo reikia atsisakyti, vengti. Tik tai gebantys daryti žmonės gali pasiekti meditacijos ir dvasinės išminties pažangos. Apgaulės, pavydas, aistringas (radžasiškas) savo pranašumo demonstravimas, pyktis, troškimas žinoti kitų silpnybes ir trūkumus, gudravimas – visa tai yra kliūtys meditacijos kelyje. Net jei jos nėra akivaizdžiai matomos, vidiniai impulsai, skatinantys pasukti šiomis klaidingomis kryptimis, glūdi galvoje. Ilgai uždarytą kambarį, tiesiog prišiukšlintą ir prisigėrusį nemalonaus kvapo, reikia atidaryti, išvalyti ir kruopščiai iššlavus bei nuvalius dulkes paversti tinkamu gyventi. Lygiai taip pat ir protą reikia išvalyti medituojant.

Satja Sai Baba

2022 m. rugsėjo 22 d.

*   *   *

Svarbiausias galimybių tarnauti tikslas – suteikti savanoriams progą mokytis nuolankumo, parengties ir pagarbos, taip reikalingų žmogaus laimei ir socialiniam saugumui. Kaskart kalbėdavausi su atrinktais asmenimis, kad jie žinotų, ko iš jų tikimasi; ypač apie tai, kas paskatino juos imtis tarnystės. Kopiant devyniomis atsidavimo pakopomis ketvirtojoje ir penktojoje išryškėja nuostata tarnauti; ji vadinama Padasevanam ir Dasjam (tarnavimas Viešpaties Pėdoms arba veiksmai, aukojami Viešpaties Pėdoms, ir savęs laikymas Viešpaties tarnu). Tarnystė dažniausiai kyla iš troškimo laimėti Dievo malonę. Tik tarnaudamas žmogus gali pasiekti tobulumą, o suvaldęs jusles, aistras ir polinkius gali pasiekti Dievą.

Satja Sai Baba

2022 m. rugsėjo 15 d.

*   *   *

Imperatorius Balis sutiko Vamaną išskėstomis rankomis irpažadėjo dovanoti jam viską, ko tik jis panorės. Balio mokytojas ir patarėjas Sukračarjabuvo visažinis. Žinodamas, kad Vamana yra įsikūnijęs Višnus, jis patarė Baliuiatsiimti savo pažadą. Tačiau Balis nepaisė mokytojo patarimo, ir tai rodo jo didžiadvasiškumą bei didybę. Balis tarė: „Jei pats Viešpats atėjo pas mane ištiestomis rankomis,prašydamas dovanos, tai ar pasitaikys man didesnė laimė nei įteikti dovaną savokukliomis rankomis? Esu pasirengęs atiduoti jam viską, kad ir kas man nutiktų.“Vedos skelbė, kad laikantis dharmos ir atliekant pareigą Dievui nevalia paisytiniekieno – nei tėvo, nei motinos, nei mokytojo ar kieno nors kito – draudimo.Bharata, Prahlada, Myra ir kiti – tai pavyzdžiai žmonių, kurie, atsidavęViešpačiui, ėjo prieš motinos, tėvo, vyro valią. Niekas neturi teisės stoti tarpatsidavusiojo ir Viešpaties, kad ir kokia giminystė sietų tą asmenį suatsidavusiuoju.

Satja Sai Baba

2022 m. rugsėjo 8 d.

*   *   *

Svarbiausia visų mantrų mantra, įkūnijanti savybių neturintį Visagalį, yra Om. Nors raidžių ir žodžių yra daug, pirmoji ir pagrindinė raidė yra Om. Om ith-yeka-aksharam-Brahma – tas vienas skiemuo Om yra Pats Brahmanas, sakoma Gytoje. Visos kitos raidės ir žodžiai yra kalbos dariniai. Jie neturi unikalaus šventumo ir dieviškojo Om pobūdžio. Ne visi pripažįsta ar supranta ypatingą Om reikšmę. Senovės šventųjų formulių raštuose ypatingai išskiriama raidė Om. Om neturi formos. Tai garsu pasireiškiantis Brahmanas. Jis yra visuose kūriniuose. Jis švyti. Jis yra visose kalbose. Jis visada palaimingas. Jis yra Paratparamaji (įsikūnijęs Aukščiausiasis), jis yra Majamaji (iliuzinės galios šaltinis), jis yra Šrimaji (klestėjimo įsikūnijimas).

Satja Sai Baba

2022 m. rugsėjo 1 d.

*   *   *

Džiaugsmą ir sielvartą laikykite drąsos ir pusiausvyrosmokytojais. Sielvartas – tai draugiškas priminimas, geras vedlys ir netgeresnis mokytojas nei džiaugsmas. Viešpats skiria ir apsaugą, ir bausmę; nesargi Jis būtų Viešpats, jei nereikalautų griežtos atsakomybės ir paklusnumo?Esate tiek nutolę nuo Viešpaties, kiek manote esą, ir taip arti Jo, kaipjaučiatės esą. Ką gi, leiskite jums štai ką pasakyti. Atstumas nuo Manęs ikijūsų yra toks pat, kaip atstumas nuo jūsų iki Manęs, ar ne? Bet jūsskundžiatės, kad esu toli, labai toli nuo jūsų, nors artėjate vis arčiau. Kaiptai gali būti? Aš esu taip pat arti jūsų, kaip ir jūs prie Manęs! Tą artumągalima laimėti atsidavimu, kuris nebus patvarus, jei neatsikratysite „aš“ ir „mano“.

Satja Sai Baba

2022 m. rugpjūčio 25 d.

*   *   *

Krišnos esmė – džiaugsmas. Ramos – pareiga. „Ramajana“ skirta skatinti Tiesos ir teisingumo viešpatavimą žemėje. Avatara Krišna siekė perduoti pasauliui amžinąją žinią. Krišna nieko netroško sau. Jis nieko nekaupė, viską išdalijo žmonėms. Jis nubaudė Kamsą, savo dėdę iš motinos pusės, ir į sostą pasodino Kamsos tėvą Ugraseną. Jis netroško karalystės. Jis susidraugavo su Pandavais, nugalėjo Kauravus ir karūnavo Dharmaradžą imperatoriumi. Jis nepasiskelbė karaliumi, buvo karalius be karūnos – karalių karalius. Jis neturėjo savo karalystės, tačiau valdė milijonų žmonių širdis. Būtent šią svarbią tiesą skelbia Krišna-tatva (Krišnos principas). Jei nuodugniai pasidomėsite, sužinosite, kad kiekvienas avatara įsikūnijo norėdamas perduoti ypatingą žinią ir atlikti tam tikrą misiją.

Satja Sai Baba

2022 m. rugpjūčio 18 d.

*   *   *

Lakšmana mūšio lauke apalpo, Rama sielojosi: „Jeigu ieškočiau, gal pasaulyje ir rasčiau kitą tokią žmoną kaip Syta, motiną kaip Kausalja, bet ne tokį brolį kaip Lakšmana.“ Taip stipriai jaudino Ramą broliška Lakšmanos meilė ir jis šlovino jo savybes. Pasaulyje yra daug šeimų, kurių tėvai, broliai ir seserys laikosi kilnių idealų. Nereikia abejoti, ar tokių idealių brolių esama ir šiandien. Jų tikrai yra. Galbūt laikinai jų nuomonės išsiskiria, tačiau jie visada myli vienas kitą. Kiekvienas žmogus būtinai turi stengtis suvokti visuose esantį Atmos principą. Su niekuo nepalyginamas Atmos patirties saldumas. Žmogus dvasinėje srityje turi patirti Atmos palaimą. Tikras žmogus yra tas, kuris suvokia žmogui įgimtą dieviškumą. Atma neturi konkretaus pavidalo. Ji kupina meilės ir palaimos. Tai turi suvokti ir patirti kiekvienas žmogus.

Satja Sai Baba

2022 m. rugpjūčio 18 d.

*   *   *

Kalbant apie dvasinę ramybę ir vidinį džiaugsmą, atsakomybė už sėkmę ar nesėkmę tenka tik jums. Neturite teisės jos perkelti kitiems. Ugnis užges, jei baigsis kuras, todėl norėdami numalšinti ugnį, liaukitės ją kurstę. Nepilkite kuro į juslių ugnį. Atitraukite mintis nuo laikinų dalykų ir sutelkite jas į Amžinybę. Neigiamas ir teigiamas krūviai kartu įžiebs Šviesą. Pasodinkite mintyse atsidavimo daigą – parengiamąjį pratimą prisiminti Viešpaties vardą. Išaugs medis su dorybės, tarnystės, pasiaukojimo, meilės, pusiausvyros, tvirtumo ir drąsos šakomis. Valgote maistą, bet nesuvokiate, kaip maistas virsta energija, išmintimi, emocijomis ir sveikata. Lygiai taip pat valgykite šį dvasios maistą – prisiminkite Viešpaties vardą – ir stebėkite, kaip jis, jums to nežinant, virsta dorybe!

Satja Sai Baba

2022 m. liepos 21 d.

*   *   *

Gyvenimo tikslas yra išmokti gyventi su Dievu. Kiekvienas turi teisę gauti tokį pašventinimą ir pilnatvę. Jūs esate Tiesa; nepraraskite tikėjimo ir nenuvertinkite savęs. Esate dieviški, kad ir kaip dažnai nuslystumėte nuo žmoniškumo iki gyvuliškumo ar net dar žemiau. Ugdykitės meilę, dalykitės ja su visais. Kaip galite vienam žmogui duoti daugiau, kitam mažiau? Juk visi yra tokie patys kaip jūs. Jei pamiršite, kad visi iš esmės yra dieviški, kils neapykanta, apims pavydas. Regėkite visuose sielą – tada išsiskleis meilės žiedas ir lyg rasa ant jo suspindės ramybė. Jūs esate meilės įsikūnijimai (premasvarupa). Štai jau daugybę valandų sėdite čia, atviroje vietoje, kęsdami didelius nepatogumus, laukdami Manęs, trokšdami išgirsti ir pamatyti Mane. Aš kalbu jums nuo šios pakylos tik tam, kad patenkinčiau tą troškimą. Pajutęs jūsų premą, jaučiu, kad turiu ja dalytis ir leisti jums patirti Mano premą! Toks bendravimas ir tokia bendrystė yra geriausia iš visų. Tada žodžiai tampa nereikalingi!

Satja Sai Baba

2022 m. liepos 14 d.

*   *   *

Jums svarbi kiekybė, o Viešpats rūpinasi tik kokybe! Jis neskaičiuoja, kiek „saldžių ryžių“ atnešėte, bet kiek malonių žodžių ištarėte ir kiek gerų minčių pagalvojote! Aukokite Jam kvapnius atsidavimo lapelius ir savo jausmų bei paskatų žiedus, apvalytus nuo geismo, pykčio ir kitų kenkėjų. Atiduokite Jam savo proto sode užaugintus vaisius – rūgščius ar saldžius, sultingus ar sausus, karčius ar prisirpusius. Kai nuspręsite, kad jūsų minčių sodas priklauso Jam, visi vaisiai taps saldūs; dėl jūsų pasiryžimo aukotis visi vaisiai bus tinkami Viešpačiui, tad kaip jie gali būti kartūs? O kalbant apie vandenį, kas gali būti tyresnis ir vertingesnis už jūsų ašaras? Liekite jas ne iš sielvarto, bet iš džiaugsmo, kad galite tarnauti Viešpačiui ir eiti prie Jo vedančiu keliu! Visi, kurie nori tapti sekėjais, turi vengti prie ko nors prisirišti ar kuo nors bjaurėtis.

Satja Sai Baba

2022 m. liepos 7 d.

*   *   *

Turite būti patenkinti, kad ir kas nutiktų – ką nors laimėtumėte ar prarastumėte! Tai labai svarbu. Pasitenkinimas suteikia ir stiprina laimę. Patenkintam žmogui gyvenimas yra nesibaigianti šventė, o troškimų kamuojamas protas neturės ramybės. Kai jus vargina troškimai, susikaupti neįmanoma. Troškimas – tai ugnis jumyse; jis paverčia jus pelenais. Veiksmingas vaistas jam sunaikinti – būti patenkintam. Kaip maudynės vėsiame upelio vandenyje atgaivina išvargusį ir nuo alinančio dienos karščio suprakaitavusį keliautoją, taip deginančios godumo ugnies kamuojamą žmogų atgaivins gaivus pasitenkinimo vanduo! Reikia trokšti tik pažinimo kelio. Nereikėtų gyvenimo aukoti menkiems pasaulio troškimams. Viską skirkite Viešpačiui; tai ir yra tikrasis pasitenkinimas. Tada įgysite proto ramybę (šanti), džiaugsmą (santoša) ir gebėsite skirti (vičarana). Galbūt pelnysite Viešpaties regėjimą (sakšatkara)!

Satja Sai Baba

2022 m. birželio 30 d.

*   *   *

Dieviško gyvenimo pagrindas – tyli ramybė (satva guna), kurią reikia ugdyti. Šią savybę galima įgyti tik valgant natūralų (satvinį) maistą, kuris stiprina sveikatą, suteikia jėgų, dvasios lengvumo ir skatina nuoširdžiai stengtis. Beprasmiška dalyti dvasingumo peną alkaniems ir nusilpusiems žmonėms; pirmiausia duokite jiems ryžių ir pasirūpinkite, kad jie sustiprėtų ir galėtų tvirtai laikytis įsitikinimų bei idealų. Fizinį alkį pirmiausia reikia numalšinti paprastu sveiku maistu. Tada pabandykite kartoti Viešpaties vardą, tą vardą, kuris jums labiausiai patinka. Nenuvertinkite šio Vardo, gerbkite jį, net jei girdite iš elgetos, kuris juo siekia gauti išmaldos. Net jei jį tariantis asmuo yra netikęs arba jo motyvai yra blogi, nemenkinkite Vardo, nes jo tyrumo niekas nesuteps. Padėkokite žmogui, kad priminė jums Viešpatį, ir eikite savo keliu. Svarbiausia, nesišaipykite iš tų, kurie šaukiasi Viešpaties, ir neatstumkite jų.

Satja Sai Baba

2022 m. birželio 16 d.

*   *   *

Žmonės glaudžia žalvarinius puodus ir laiko juos auksiniais, bet turi juos šveisti, kad jie spindėtų. Vieną dieną jiems nusibos šis nuolatinis blizginimas ir šveitimas; jie ims melstis: „Išvaduokite mane nuo šio šveitimo, šio gimimo, šios kančios ir šios agonijos.“ Gyvenimas trumpas, ir laikas bėga greitai, o jūsų dvasinės pratybos šliaužia vėžlio greičiu. Kada pasiryšite judėti šiek tiek sparčiau? Jūsų dvasinė praktika yra tarsi atsakymai į egzamino klausimus. Jei gausite tik 5 ar 6 balus, egzaminuotojas nubrauks net ir juos, sakydamas: „Kokia nauda iš šių kelių balų: jie jums nepravers.“ Jei atsakymui pritrūks kelių balų, Malonė juos pridės, kad išlaikytumėte egzaminą, bet tik su sąlyga, kad buvote stropus ir pavyzdingas mokinys. Susitelkite į gerus darbus, gerą draugiją ir geras mintis. Dėmesį skirkite tikslui!

Satja Sai Baba

2022 m. birželio 9 d.

*   *   *

Tegu mintys lekia, kur tik nori, bet būkite atsargūs ir paskui jas nelėkite, nesistenkite sužinoti, kur jos bėga! Jos kurį laiką paklaidžios, kaip joms patiks, bet netrukus pavargusios ir išsekusios galiausiai sugrįš pas jus! Jos tarsi mažas vaikas, kuris nieko neišmano. Kadangi motina seka paskui ir šaukia atgalios, jis drąsiai ir pasitikėdamas bėga bet kur į priekį. Tačiau jei motina ne bėga paskui vaiką, o ramiai grįžta, vaikas irgi neraginamas parbėga pas motiną! Nesirūpinkite, kad mintys klajoja. Toliau prisiminkite ir medituokite, kaip esate įpratę, jums labiausiai patinkančius Dievo vardą ir pavidalą – įgysite kryptingumo (ekagrata), patenkinsite širdies troškimą.

Satja Sai Baba

2022 m. birželio 2 d.

*   *   *

Neatsisakykite žemiškų pareigų, verčiau atlikite jas su Dievo vardu lūpose, prašydami Dievo malonės. Nesivelkite į kaimynų ar kitų žmonių reikalus – neišsipainiosite. Leiskite laiką mąstydami apie gamtos grožybes, kurios skleidžiasi prieš jus žemėje ir danguje: žalius jūsų užaugintų javų plotus, gaivų vėjelį, nešantį pasitenkinimą ir džiaugsmą, spalvingų debesų panoramą, paukščių melodijas ir pan. Giedokite apie Dievo šlovę eidami laukų pakraščiais ir kanalų pakrantėmis. Nekalbėkite piktai matydami visus šiuos meilės įrodymus, nesikarščiuokite šioje ramioje aplinkoje; netrikdykite dangaus savo riksmais ir keiksmais, neterškite oro kerštu ir pagyromis.

Satja Sai Baba

2022 m. gegužės 26 d.

*   *   *

Viešpats ir Jo vardas yra viena, tačiau vardo saldumas retai kada aptinkamas pavidale! Prisiminus gėlę  – rožę, atmintyje iškyla jos kvapas, švelnūs žiedlapiai ir sodri spalva, o spygliai ir vargai, kuriuos tenka patirti žiedą skinant, pasimiršta. Netgi priešingai, jei nagrinėjama jos kilmė ir ankstesnė istorija ir jei aptariamas augalas, jo lapai ir šakos, žiedas – svarbiausia, gražiausia ir patraukliausia dalis – veikiausiai bus pamirštas, kalbėsime tik apie „augalą“! Pažvelkite į tai dar vienu aspektu. Vos paminėjus mangą, primenamas nepakartojamas vaisiaus saldumas. Tačiau jei rankoje laikysite tikrą mangą, pirmiausia suabejosite, ar jis saldus, ar rūgštus, tada tyrinėsite žievelę, ląstelieną, sultis, kauliuką ir t. t. Kai minite tik vardą, dėl šių dalykų nekvaršinate galvos. Prisimenate  tik saldumą.

Satja Sai Baba

2022 m. gegužės 19 d.

*   *   *

Ravana nuolat kartojo penkių skiemenų Šivos mantrą „Namah Šivaja“, tačiau neatsisakė jokių demoniškų savybių, nes kartojo mechaniškai. Kita vertus, Prahlada, nors ir buvo demono sūnus, iš širdies gelmių nuolat kartojo Narajanos mantrą – „Om Namo Narajana“. Tai padėjo jam įveikti visus baisius išbandymus, kuriuos jam primetė tėvas Hiranjakašipus. Tėvas numetė jį į bedugnę, atidavė sutrypti drambliams, sukandžioti nuodingiems ropliams, įstūmė į jūrą ir t. t., bet jis sėkmingai ištvėrė visus išbandymus, iš širdies giedodamas Viešpaties vardą. Kiekvienas kankinimo įrankis virto Viešpaties pavidalu! Nuoširdus Viešpaties vardo kartojimas yra tikroji Smarana. Vardo giedojimas neturėtų būti atliekamas siekiant pelnyti kitų pritarimą ar norint pasipuikuoti. Užtenka, jei žmogus sugeba įtikti Viešpačiui. Taip žmogus susivienija su Dievu!

Satja Sai Baba

2022 m. gegužės 12 d.

*   *   *

Dabar Prašanti Nilajame keliu Prašančio vėliavą. Vėliava – tai kiekvienam iš jūsų svarbus ženklas. Ji primena apie jūsų pareigą sau, todėl, kai ją keliu ant šio pastato, jūs turite ją išskleisti savo širdyse. Ji primena jums įveikti žemus troškimus, pyktį ir neapykantą, kai jūsų troškimai žlunga; ji ragina jus praplėsti savo širdį, kad joje tilptų visa žmonija, visa gyvybė ir visa kūrinija; ji skatina jus tramdyti savo skatulius ir ramiai medituoti savo vidinę tikrovę. Ji patikina, kad jei tai darysite, pražys jūsų širdies lotosas, o iš jo gelmių iškils dieviškosios vizijos liepsna, kuri laiduos Prašantį (begalinę ramybę). Dar turiu papasakoti apie tam tikras taisykles, kurių turite laikytis būdami čia, tris disciplinas – tylą, švarą ir pakantumą. Dievo balsą galite išgirsti ne triukšmingoje šventėje, o tik tyloje. Laikydamiesi švaros skaistėsite. Būdami pakantūs mokysitės mylėti.

Satja Sai Baba

2022 m. gegužės 5 d.

*   *   *

Tyru elgesiu apvalomas ir protas. Tačiau vien proto tyrumo nepakanka. Protą reikia sutelkti. Susikaupti padeda atsidavimas. Bhaktis reiškia liautis jaustis atskirai nuo Bhagavano. Reikia suvokti, kad Dievas yra visur ir kad negalima savęs atskirti nuo Dievo. Norint prisiminti visur esantį Dievą, giedoti Jo šlovę ir Jį garbinti, reikia liežuvio (kalbos galios). Džajadeva aukštino liežuvį kaip Dievo duotą įrankį Viešpačiui šlovinti. Šiuo šventu įrankiu jokiu būdu negalima piktnaudžiauti blogai kalbant apie kitus ar darant jiems bloga. Kaip nurodoma Gytoje, venkite kalbėti nemaloniai ir vartokite tik nuoširdžius, guodžiančius ir gerus žodžius. Reikėtų vengti šiurkščių kalbų. Tik taip naudojamas liežuvis gali tapti tyras ir šventas. Kai jūsų kalba šventa, šventas tampa ir jūsų gyvenimas!

Satja Sai Baba

2022 m. balandžio 28 d.

*   *   *

Plėskite akiratį ir pamirškite siaurą mąstymą. Net jei kitijus vargina ir kelia jums rūpesčių, viską ištverkite kantriai, tikėdami, kadtai jums tik padės. Iš penkių elementų sudarytas kūnas anksčiau ar vėliau turisuirti ir sunykti. Kūno gyventojas yra amžinas, jis nei gimsta, nei miršta, jonesaisto jokios vergovės grandinės! Iš tikrųjų šis gyventojas yra pats Dievas!Kai elgeta prašo maisto, jis ištaria: „Bhavati Bhikšam Dehi“! Iš tikrųjų jis kreipiasiį „Dehi“ – Vidinį gyventoją, ne jus. Pripažinkite tiesą, kad jis prašoišmaldos iš Dievo, esančio jumyse. Esate neišmanėliai, jei manote, kad jisprašo išmaldos iš jūsų. Tai – puikybė. Dieviškumas glūdi kiekvienamežmoguje, nesvarbu, ar jis princas, ar elgeta. Jūs garbinate šį Dieviškąjįprincipą visuose ir mylite juos, tačiau meilė turi būti nesavanaudiška. Su kūnunesusaistyta meilė visiems liejasi vienodai! Prieraiša prie kūno verčia siauraimąstyti.

Satja Sai Baba

2022 m. balandžio 21 d.

*   *   *

Meilės įsikūnijimai! Kiekvienais metais švenčiate Naujųjų metų dieną. Tačiau ar ugdotės naujas ir šventas savybes? Ne. Negalite atsisakyti blogų savybių. Su kiekvienais Naujaisiais metais reikia išsiugdyti naujų ir kilnių savybių. Reikia valdyti troškimus. Kuo mažiau troškimų, tuo mažiau vargų. Per dideli troškimai naikina valios jėgą (iča šaktę). Valios nykimas silpnina galią veikti (krija šaktę). Įgykite iča šaktėskrija šaktės ir džnana šaktės (išminties galios) vienybę. Valia sustiprės tik tada, kai bus mažiau troškimų. Dėl beribių troškimų nuo žmogaus nusisuka laimė. Per dideli norai gadina sveikatą ir kelia depresiją. Mažiau norų – lengviau protui. Mažiau bagažo – patogesnė  ir malonesnė kelionė. Gyvenimas yra ilga kelionė. Ar galite mėgautis kelione, jei tempiate sunkų lagaminą? Mažinkite bagažą ir toliau.

Satja Sai Baba

2022 m. balandžio 14 d.

*   *   *

Rama yra kiekviename žmoguje kaip palaimos šaltinis, iš vidinės versmės teikiantis ramybę ir džiaugsmą. Jis – visą žmoniją savo meile vienijantis dharmos įsikūnijimas. „Ramajana“, Ramos istorija, moko dviejų dalykų: neprisirišti prie nieko ir kiekvienoje būtybėje atpažinti Dievą. Tikėjimas Dievu ir neprieraiša – tai kelias į išsivadavimą. Nepasiduokite jusliniams troškimams ir laimėsite Ramą. Syta atsisakė Ajodjos prabangos, kad tremtyje galėtų būti su Rama, tačiau pamačiusi širdžiai mielą auksaspalvį elnią įsigeidė jo ir neteko galimybės būti su Rama. Atsisakydami patirsite džiaugsmą, prisirišdami – liūdesį. Būkite pasaulyje, bet nepriklausykite jam.

Satja Sai Baba

2022 m. balandžio 7 d.

*   *   *

Kiekvienas gamtos objektas atlieka tam tikrą funkciją. Saulė ir Mėnulis nuolat atlieka savo pareigas. Dievas irgi be jokio poilsio ar pertraukos atlieka savo pareigas. Upės, tekėdamos vandenyno link, moko, kad nereikia liautis stengtis, kol nepasieksite tikslo. Žmogus turėtų elgtis teisingai ir būti kupinas ramybės. Gyvenimas – tai gero ir blogo, pakilimų ir nuosmukių derinys. Nekreipkite dėmesio į tai, kas bloga, mėgaukitės tuo, kas gera. Jei nusipirkote krepšelį mangų, jame gali būti ir pernokusių, ir supuvusių vaisių. Nekreipkite į juos dėmesio, valgykite gerus. Panašiai ir gyvenime turėtumėte blogą patirtį pamiršti, o gerąja naudotis. Tačiau žmogus galvoja apie blogą patirtį ir sugadina net ir gerąją, kuri pasitaiko jo kelyje. Tai yra silpnumo ženklas. Žmogaus gyvenimas yra gerų ir blogų patirčių, džiaugsmo ir liūdesio virtinė. Šios patirtys priklauso nuo kintančių laiko ir vietos sąlygų!

Satja Sai Baba

2022 m. kovo 31 d.

*   *   *

Kai nutyla liežuvis (Vak Mauna), stoja proto tyla (Mano Mauna). Protas yra minčių ir įgeidžių virtinė. Minčių reikia palengva atsisakyti. Kai minčių mažiau, protas savaime tampa valdomas, lyg koks neprisuktas laikrodis. Sumažinus proto veiklą, pasireiškia Atmos (Dieviškojo Aš) galia. Dėl to intelektas (budhis) tampa aktyvesnis už jusles. Kai pavyksta suvaldyti kalbą ir protą, nesunku pasiekti aukščiausiosios tylos (Maha-mauna) būseną. Pasitelkę pirmųjų dviejų pakopų discipliną, studentai turėtų stengtis pasiekti trečiąją pakopą. Dažnai jums sakau: „Mažiau kalbėkite, daugiau mokykitės.“ Ką reiškia „mokytis“? Studijos, arba mokymasis, yra savojo Aš sudievinimo procesas. Tam reikia švietime ugdyti vertybes.

Satja Sai Baba

2022 m. kovo 24 d.

*   *   *

Pažvelkite į bitę! Ji prisiliečia tik prie saldumo, lanko tik tuos žiedus, kuriuose yra nektaro, jos kitos vietos netraukia, ji visai ten neskrenda. Panašiai ir žmogus turi atsisakyti visų jutiminių vilionių, nelėkti prie netikrų ir nepastovių dalykų šiukšlių vežimo. Kuo labiau kreipkite protą į visus šventus dalykus, jie teikia su Viešpačiu siejamą gėrį ir džiaugsmą. Norint juos pasiekti, žinoma, reikia laiko. Ar ilgai tai užtruks, priklausys nuo minčių, žodžių ir darbų, taip pat nuo juos skatinančių motyvų. Jei atidžiai patyrinėtume, kaip sekasi atsikratyti kokios nors minties apie save, patys galėtume įvertinti padarytą pažangą! O jei žmogus skaičiuoja taisykles, prideda sugaištą laiką ir atima patirtas išlaidas, tokia meditacija bus skirta tik objektyviajam pasauliui; ji niekada nepasieks subjektyviosios ir dvasinės srities!

Satja Sai Baba

2022 m. vasario 17 d.

*   *   *

Medituojant aukščiausiąją Atmą (Paramatmą), protas atsitraukia nuo juslinių objektų ir jutiminio pasaulio. Kaip tik tuo metu intelektas (buddhi) turi įtvirtinti savo viršenybę ir įsakyti protui nekurstyti jokių jausmų, išskyrus mintis apie Esminį Pagrindą. Kai bus pažinta jo pamatinė tiesa, protas nesileis klaidinamas efemeriškų, netikrų ir palaimos neteikiančių dalykų. Priešingai, jis sveikins džiaugsmo, laimės ir tiesos sužydėjimą, o liūdesys ir sielvartas jo nepaveiks. Žmogaus gyvenimas įgauna naują grožį, kai meditacijos išgrynintomis ir transformuotomis proto ir intelekto (manas ir buddhi) pastangomis žmogus įžvelgia ir patiria palaimą suvokdamas Aukščiausiąją Tikrovę (Satčidanandą). Vaisiaus skonis atsiskleidžia suvalgius visą vaisių, nepaliekant nė kąsnelio! Taip ir meditacijos skonį pajutus nustojama abejoti bei diskutuoti ir visiškai į ją pasineriama.

Satja Sai Baba

2022 m. vasario 10 d.

*   *   *

Jūsų regėjimą silpnina abejonės, išdidumas ar prietarai, nes nematote Dievo, kuris yra jumyse ir išorėje. Jūs trokštate to, ko nėra, ir nekreipiate dėmesio į lobį, kuris jums pasiekiamas. Prisiekinėjate, kad neturite žvirblio rankoje; vargstate gaudydami žvirblius, kurie, jūsų manymu, laukia krūme. Žvirblis krūme tėra žvirblio rankoje atvaizdas, bet jūs nesuvokiate šios tiesos. Jūs tikite pojūčiais ir jų teikiamomis žiniomis, tikite savo proto fantazijomis ir įsivaizdavimais, tikite proto išvadomis, bet netikite Dievu, kurio šie dalykai negali nei apriboti, nei surasti. Taigi jūs bijote, liūdite, abejojate! Apsigaubkite „Minties apie Dievą“ šydu; tada mirtini troškimų ir nepasitikėjimo uodai negalės jums pakenkti. Šis šydas suteiks jums sveikatos, nes turėsite imunitetą ligoms. Jums bus netrikdomai lengva, neturėsite dėl ko sielvartauti ir ko bijoti.

Satja Sai Baba

2022 m. vasario 3 d.

*   *   *

Markandėja tvirtai laikė Šivos lingamą, tad Jamos kilpavirvė apjuosė jį kartu su Šiva ir berniukas buvo išgelbėtas. Ši istorija moko, kad visada reikia būti su Dievu, nes nežinote, kada Mirties dievas jums mes kilpavirvę. Glauskitės prie Aukščiausiojo, vadinkite Jį kokiu tik norite vardu, įsivaizduokite bet kokiu pavidalu. Tačiau atminkite, kad nesilaikydami dharmos Jo nepasieksite. Nenuklyskite į šalikeles, laikykitės pagrindinio kelio. Jei pasiduosite blogoms mintims, nesuprasite Visuotinumo principo (atmatatva). Mokykitės, kaip laimėti Dievo malonę ir tapti tyriems, iš tų, kurie tai išmano, būtent – iš vyresniųjų ir mokslo žmonių, pritaikiusių žinias gyvenime. Nenusiminkite, nedvejokite. Dievo malonė gali nubraukti praeitį. Tinkamos pastangos (satprajatna), gera draugija (satsanga) ir tinkamas dvasinis darbas (sadačara) užtikrins būsimą laimę.

Satja Sai Baba

2022 m. sausio 27 d.

*   *   *

Stenkitės savo žodžiais, darbais ar mintimis nei fiziškai, nei psichologiškai nekenkti kitiems. Matydami, kad kiti yra neteisūs ir nedori, pirmiausia įvertinkite savo elgesį ir charakterį, nes tai, ką matote kituose, gali būti jūsų pačių atspindys! Nešiokite Premos (Meilės) akinius, tada visas pasaulis bus kupinas Premos. Dievas yra ten, kur tvyro ir viešpatauja tik gėris. Jei panagrinėsite dabartinį žmonių elgesį, pamatysite, kad jie regi blogį ir klauso blogų dalykų, o jų mintys netyros, todėl net jūsų žmogiškoji prigimtis apnuodijama ir tampa gyvuliška, jei ne dar blogesnė! Kai matysite, girdėsite ir galvosite tik apie Dievą, jūsų gyvenimas taps laimingas ir naudingas. Valdykite protą ir pasitelkę aiškų intelektą kontroliuokite iš jo sklindančius impulsus. Tai svarbiausios laimingo gyvenimo prielaidos!

Satja Sai Baba

2022 m. sausio 20 d.

*   *   *

Saulės kelionė į šiaurę rodo kelią, kuriuo žmogus turėtų eiti, kad suvoktų Dievą. Saulė yra geriausias nesavanaudiškos ir nenuilstamos tarnystės pavyzdys. Pasaulis negali išgyventi be Saulės. Gyvenimas žemėje įmanomas tik dėl Saulės. Saulė moko žmogų nuolankiai, be jokios puikybės, atsiduoti pareigai. Saulė visiems yra geriausias pavyzdys, kad pareigą reikia atlikti nuoširdžiai ir pasiaukojamai. Atlikti pareigą yra didžiausia joga, kaip Gytoje nurodė Krišna. Tegul jūsų veikla ir mintys būna geros. Tuomet patirsite Dieviškąją palaimą. Sankranti šventė skirta paskatinti  žmogų keisti požiūrį, kad jo gyvenimas taptų šventesnis. Ši šventė skirta ne tik indams. Jos žinia svarbi kiekvienam pasaulio gyventojui. Jos žinia skirta visų kultūrų, tikėjimų ir šalių žmonėms.

Satja Sai Baba

2022 m. sausio 13 d.

*   *   *

Atrodo, kad eilutės, kuriomis aprašomi mažojo Krišnos pokštai, vaizduoja materialius dalykus, tačiau jos turi gilią vidinę prasmę. Šiuo įvaizdžiu turite įžiebti subjektyvų atsidavimo Dievui jausmą. Štai pasakojama, kaip vaikas Krišna apvertė sviesto puodynę ir pastvėręs gabalą sviesto pabėgo, o motina Jašoda aptiko jo slėptuvę sekdama sviestuotais vaiko pėdučių  pėdsakais. Sviestas, kurio trokšta Viešpats – tai jogos vaisius, galutinis proto gryninimo pasitelkus gebėjimą skirti (viveką) produktas. Viešpats mėgsta juo gardžiuotis ir su juo pasitraukia į savojo aš suvokimo vienatvę. Mes taip pat galime atrasti Viešpatį sekdami Jo pėdsakais, kuriuos pamatysite visur, jei tik ieškosite nuoširdžiai ir turėsite išlavintą regėjimą. Pastebėsite Jo pėdsakus ten, kur yra grožis, dorybė, kuklumas, teisingumas, tiesa, meilė ir ramybė. Regėjimą reikia lavinti, kad pastebėtumėte Dievo pėdsakus; taip reikia suvaldyti protą.

Satja Sai Baba

2021 m. gruodžio 30 d.

*   *   *

Visa jūsų labdara ir garbinimasViešpačiui neturi jokios reikšmės. Savo geradarystę ir turtus rodykite mokesčiųinspekcijai. Dievui reikia tik jūsų meilės. Meilei nėra jokių mokesčių. Kaikurie sėdi medituodami, bet mintimis vaikšto po turgų arba sėdi kirpykloje. Artai dhjana (meditacija), ar džapa (Dievo vardo kartojimas)? Protasturėtų būti paniręs į Krišną. Tačiau vietoj to jis yra pilnas trišnos (troškimų). Reikia Krišnos, o netrišnos. Krišna išpildys visas jūsų trišnas. Brangūs sekėjai! Nepakanka viengiedoti Viešpaties vardą. Aukokite Dievui savo meilę. Meilė nėra jūsųnuosavybė. Iš tikrųjų ji yra Dievo nuosavybė. Atiduokite Dievui tai, kas Jampriklauso. Ko vertas ilgas gyvenimas be šios aukos? Neturite teisės aukoti meilėsniekam kitam, išskyrus Dievą. Kai visą savo meilę paaukosite Dievui, Jispasirūpins visais jūsų poreikiais.

Satja Sai Baba

2021 m. gruodžio 23 d.

*   *   *

Melskite Viešpatį sustiprinti įsitikinimą ir tikėjimą, jog Jis yra visų Važnyčiotojas; Jis atvers jūsų akis tiesai ir atskleis jums, kad yra Sanathana Sarathi – Amžinasis Važnyčiotojas – visuose. Šis atradimas dovanos jums nepakartojamą palaimą ir pažadins giminystės jausmą visai daugialypei kūrinijai. Štai kodėl Durjodhanai, mūšio išvakarėse prašiusiam padėti kautis su pandavais, Krišna pasakė: „Jei nekenti pandavų, nekenti Manęs, nes jie laiko Mane savo gyvybiniu alsavimu.“ Pažinkite Jį kaip savo stiprybę, kvėpavimą, intelektą, džiaugsmą – Jis tampa visu tuo ir dar daugiau. Niekas nebetrukdys jūsų pažangai. Jis visus jūsų gebėjimus nukreips į aukščiausią Tikslą: jusles, protą, pasąmonę, išmonę, intelektą – viską. Dievo malonė suteiks viską, ko jums reikia!

Satja Sai Baba

2021 m. gruodžio 16 d.

*   *   *

Pagal kilmę Kanaka priklausė žemai kastai. Jis buvo uolus tikintysis, nepakeliamai troškęs išvysti Krišną. Taigi jis nuvyko į Udupį, kur yra garsi Krišnos šventykla, pastatyta paties didžiojo išminčiaus Madhvačačarjos. Būdamas žemos kilmės, jis negalėjo įeiti į šventovę ir pamatyti kerinčios Krišnos statulos. Jis sustojo prie lauko durų, tačiau statulą slėpė priešais šventyklą esantis vėliavos stiebas. Kanaka apėjo šventyklą iš išorės, ieškodamas akmeninėje sienoje kokio nors plyšio, pro kurį galėtų bent kiek įžvelgti. Pastebėjęs išklibusį akmenį, pirštais išgremžė skiedinį, bet godžiai pažvelgęs pro siaurą plyšelį pamatė tik statulos nugarą. Tačiau koks jį apėmė džiaugsmas! Jis leidosi šokti, apimtas ekstazės ir giedodamas Krišnos šlovę. Kaip tik tą akimirką statulą atsigręžė ir Krišna pasirodė jam visu savo žavesiu ir didybe. Troškimas buvo apdovanotas malone. Troškimas veda į atsidavimą, o atsidavimas suteikia didžiausią džiaugsmą. Viską palikite Jo valiai, priimkite viską, kas nutinka, nesvarbu, ar tai malonu, ar kelia skausmą.

Satja Sai Baba

2021 m. gruodžio 8 d.

*   *   *

Medituojant Dievo vardą ir pavidalą nereikėtų blaškytis ar šokinėti nuo vieno idealo prie kito. Meditacija neturėtų būti supaprastinta iki mechaninių vadovėlinių formulių, kvėpavimo tai per vieną, tai per kitą šnervę taisyklių ar beprasmiško spoksojimo į nosies galiuką. Meditacija – tai griežta pojūčių, nervų sistemos ir vaizduotės sparnų drausmė. Štai kodėl sakoma, kad dhjana – tai ramybės slėnis, esantis anapus didžiulio kalnų masyvo, kurio viršūnės vadinamos „šešiais priešais“. Tai geismas, pyktis, godumas, prisirišimas, puikybė ir pavydas. Reikia įveikti šią kalnų grandinę ir pasiekti už jos esančias lygumas. Reikia nuplėšti uždangas, kad šviesa galėtų nušviesti kelią. Reikia pašalinti akių drumstį, kad būtų galima įžvelgti Tiesą. Maja – taip vadinasi ta neišmanymo migla, kankinanti protą, kuris siekia panirti į Savojo Aš gelmes!

Satja Sai Baba

2021 m. gruodžio 2 d.

*   *   *

Gytoje dhjanos (meditacijos) mokoma trumpa formule: mām anusmara yudhya cha – „Prisiminki Mane ir kovok!“ Tai raginimas kovoti gyvenimo mūšyje, vadeles atidavus Dievui. Tai ne tik nurodymas Ardžunai, bet ir receptas visai žmonijai. „Sutelk savo mintis į Mane ir kovok! Aš būsiu Valia už tavo valios, akis už tavo akies, smegenys tavo smegenyse ir alsavimas tavo alsavime. Tai mano kova, mano galia, mano išbandymai ir triumfai, mano pergalės vaisiai, mano pralaimėjimo kartėlis – tu esi Aš, o Aš esu tu.“ Tai yra dhjanos kulminacija – tapatybė, atskirties paneigimas. Neskirstykite užduočių į giedojimą (bhadžanas), valgymą (bhodžan) ir Dievo garbinimą (pudžą); visa yra pudža, garbinimo apeigos, nes maistą duoda Jis, valgo Jis dėl Savęs, kad įgytų jėgų Savo darbui. Kai Jis ištirpsta kiekviename įkvepiamo oro gurkšnyje, galite pasiekti aukščiausią tikslą – susilieti su Juo.

Satja Sai Baba

2021 m. lapkričio 25 d.

*   *   *

Priskiriate Dievui įvairius vardus ir pavidalus, kad patenkintumėte savo poreikius, bet Dievas iš esmės yra vienas. Ar Jis būtų Rama, Krišna, Alachas ar Jėzus, visų jų mokymas skirtas žmogui išsivaduoti. Nė viena religija neragina smurtauti ar kam nors kenkti. Kai kurie piktos valios žmonės neteisingai interpretuoja šventuosius mokymus ir imasi nedorų darbų. Visos kilnios sielos mokė šventų dalykų. Jos sakė: „Mylėkite visus.“ Jos neskelbė neapykantos. Dievas niekada niekam neliepia žudyti kitų. Niekas neturi teisės žudyti kitų, nes visuose yra ta pati Atma. Prisidengdami Dievo vardu žmonės daro baisius nusikaltimus. Tai niekam nėra gerai. Nėra didesnio Dievo už meilę. Meilė yra Dievas, Dievas yra meilė. Gyvenkite meilėje. Nugalėkite nedoras savybes. Piktavaliai žmonės savo piktumą bando priskirti Dievui. Tai neišmanymo ženklas. Nekreipkite dėmesio į tokius žmones. Tikėkite savuoju Aš. Antraip negalėsite mylėti Dievo.

Satja Sai Baba

2021 m. lapkričio 18 d.

*   *   *

Gimti žmogumi – rečiausia galimybė tarp visų gyvų būtybių. Jos negalima nei nusipirkti, nei pasiskolinti. Žmogaus gyvenimas yra Dievo dovana. Tinkamai ja pasinaudokite tarnaudami visuomenei. Nesivelkite į apkalbas. Apkalbos yra baisiausia iš nuodėmių; matome, kad kai kurie žmonės nuolat jomis mėgaujasi. Tai ne kas kita, kaip jų nesuskaičiuojamų nuodėmių, įgytų per ankstesnius gyvenimus, rezultatas. Geradarystė yra tikrasis rankų papuošalas, tiesa – tikrasis kaklo papuošalas, o šventų tekstų klausymasis – tikrasis ausų papuošalas. Rankos duotos imtis šventų veiksmų, o ne kovoti su kitais. Kodėl Dievas jums davė ausis? Susižavėję klausotės tuščių plepalų, bet kai reikia klausytis apie Viešpaties šlovę, jūsų ausys užsikemša! Pripažinkite tiesą, kad ausys skirtos klausytis Viešpaties šlovės!

Satja Sai Baba

2021 m. lapkričio 11 d.

*   *   *

Narakasuros gyvenimo istorija atskleidžia jo nedorybės mastą. Visa jo karalystė buvo panardinta į tamsą. Nebuvo šviesos nei namuose, nei gatvėse. Jis buvo įkalinęs tūkstančius princesių ir kankino nesuskaičiuojamą daugybę moterų. Negalėdamos pakęsti šių pažeminimų, moterys kreipėsi į Krišną prašydamos pagalbos. Kadangi Narakasura kėlė kančias moterims, jį nubausti turėjo irgi moteris. Todėl Krišna pasikvietė Satjabhamą ir sunaikino jį mūšyje. Dypavalis turi būti minimas kaip diena, skirta atsikratyti visų blogų mūsų savybių, kurias simbolizuoja demonas Narakasura. Tą dieną išlaisvintos piemenaitės įkūnija mumyse įkalintas gerąsias savybes. Jos turėtų spindėti mumyse. Tokia yra vidinė šventės prasmė. Kol išliks demoniškos savybės, tol žmogus bus paniręs į tamsą. Linkiu, kad mūsų šventės ir šventos dienos būtų švenčiamos tinkama dvasia, suvokiant jų vidinę prasmę.

Satja Sai Baba

2021 m. lapkričio 4 d.

*   *   *

Liepkite akims matyti Dievą, užuot žiūrėję į nešventus dalykus per televizorių ar vaizdo įrašuose. Išmokykite ausis klausytis pasakojimų apie Viešpatį, užuot klausęsi tuščių plepalų. „O ausys, jums įdomu klausytis tuščių apkalbų ir istorijų apie kitus, bet mažai kreipiate dėmesio, kai pasakojamos nuostabios Viešpaties istorijos.“ Akimirką pagalvokite, kokios naudos gavote klausydamiesi nešventų dalykų? Iš tiesų, iš tiesų šitaip užteršiate savo širdį. Viskas, ką matote ir girdite, įsirėžia į jūsų širdis. Kai širdis bus užteršta, jūsų gyvenimas taps beprasmis. Žmogaus širdis yra tarsi rašiklis. Žodžių, kuriuos rašysite, spalva bus tokia pati kaip rašalo spalva. Panašiai, kai pripildysite savo širdį meilės, viskas, ką galvosite, sakysite ir darysite, bus persmelkta meilės! Dievas tikisi, kad pripildysite širdį meilės ir gyvensite šventai.

Satja Sai Baba

2021 m. spalio 28 d.

*   *   *

Kodėl jūros gelmių gyventojai tokie laimingi? Todėl, kad juos supa vanduo. Be jo jie negali išgyventi nė sekundės. Net priversti išlipti iš vandens jie įnirtingai stengiasi jį vėl pasiekti, nes tokia nelaimė reikštų mirtį. Taip ir žmogus, paniręs į ramybę, visokeriopai patirs tos būsenos džiaugsmą ir džiugesį. Tai patyręs žmogus nė trumpam negali pakęsti nerimo ir niekada neatsisakys ramybės. Jei žmogus bus priverstas nerimauti, jis įnirtingai ir desperatiškai stengsis susigrąžinti ramybę ir dėl to gali net mirti. Tačiau kodėl toks žmogus apskritai turėtų būti išmestas į nerimo krantą? Juk galima nuolat jausti palaimą, panirus į ramybės vandenyną, tiesa? Nereikėtų plūduriuoti paviršiuje ant impulsų ir ketinimų bangų. Reikia nerti giliau ir stengtis mėgautis ramesniais lygmenimis.

Satja Sai Baba

2021 m. spalio 21 d.

*   *   *

Šiandien pasaulyje regime netvarką, smurtą ir konfliktus. Pasaulis panašus į daugybės ligų kamuojamą ligonį. Koks yra vaistas nuo šių ligų? Žmogus turi atsikratyti savanaudiškumo, godumo ir kitų blogų savybių ir pakilti virš savo gyvuliškos prigimties. Jis turi ugdyti meilę (nesavanaudiškumą) ir tapti tyras. Tyraširdžiai žmonės pasieks vienybę, kuri nuves į Dieviškumą. Žmogaus gyvenimo rūmas turėtų būti statomas remiantis šiais keturiais stulpais. Ugdant šias pagrindines savybes, lemiamas vaidmuo tenka moterims. Tik atsidavusios motinos gali dovanoti tautai vaikų, kurie sieks puikios šalies ateities. Tiesa, pasiaukojimas ir ramybė yra svarbiausios moterų savybės. Moterys rūpinasi bendruomenės tyrumu ir gerove. Geros motinos yra svarbesnės už geras žmonas. Gera žmona vertinga tik savo vyrui. Gera motina yra visos šalies turtas.

Satja Sai Baba

2021 m. spalio 14 d.

*   *   *

Navaratri šventė švenčiama visoje Indijoje, tačiau atrodo, kad niekas nesistengia suvokti vidinės šios šventės reikšmės. Hridaja (širdis) yra Atmos buveinė. Jokia būtybė negali egzistuoti be Atmos principo. Dievas, kuris visuose gyvena kaip Atmos principas, neturi konkretaus vardo ir pavidalo. Tačiau žmonės Jam priskiria įvairius vardus ir formas. Jis atsiliepia į tikinčiųjų maldas, kad ir kokiu pavidalų būtų garbinamas. Taigi kiekvienas mano, kad jo garbinama forma yra pranašesnė už kitas. Vieną pavidalą laikyti pranašesniu už kitą – neišmanymo ženklas. Per Navaratri šventę Dieviškoji Motina išaukštinama įvairiais vardais ir pavidalais. Visi vardai ir formos yra pagrįsti jūsų jausmais. Dievui nėra jokių skirtumų. Niekas negali suvokti Dievo prigimties. Tiesą sakant, meilės principas, egzistuojantis visose būtybėse, ir yra dieviškumo principas. Meilė neturi konkretaus pavidalo. Dieviškumas pranoksta vardą ir formą. Meilė yra Dievas. Gyvenk meilėje. Tiesa yra Dievas. Tiesa persmelkia viską.

Satja Sai Baba

2021 m. spalio 7 d.

*   *   *

Kai kurie žmonės skelbia, kad malda gali atnešti pasauliui taiką, ir prašo žmonių melstis. Žinoma, melstis yra gerai, bet vien melsdamiesi taikos nelaimėsite. Maldą turi lydėti praktika. Neturėtumėte melsti vieno, o praktikuoti kita. Tokia malda yra apgaulinga. Jei melsite pasaulio taikos, bet nepakęsite kitų, jei šmeišite kitus ir juos niekinsite, patys neturėsite ramybės, jausite sumaištį! O būdami neramūs neatsikratysite liūdesio ir skausmo! Kai ranka įsidedate į  burną maisto, jį sukramtote ir praryjate, maisto esmė pasklinda po visą kūną. Lygiai taip pat, jei rankomis skatinsite taiką, o liežuviu melsite taikos, tuomet šiomis dviem priemonėmis taikos esmė pasklis po visą pasaulį, kuris yra ne kas kita, o Viešpaties kūnas.

Satja Sai Baba

2021 m. rugsėjo 30 d.

*   *   *

Žemiška gerovė ateina ir praeina. Jos melsti neverta. Ieškokite to, kas amžina. Melskite Dievo meilės ir palaimos. Stenkitės suvokti savo dieviškumą. Tuomet visame kosmose patirsite Dievą. Patirsite visatą užpildančią palaimą. Jei žvelgsite į pasaulį dieviškos palaimos sklidinomis akimis, visur jausite palaimą. Jei žvelgsite į jį su neapykanta, visur matysite neapykantą. Todėl pirmiausia keiskite savo požiūrį. Žvelkite į pasaulį su meile, ramybe ir užuojauta. Tuomet visas pasaulis jums atrodys mylintis ir ramus. Jeigu jūsų širdis spinduliuos meilę, visoje visatoje patirsite Dievą. Kiekviename regėkite Dievą. Nepasiduokite neapykantai ir priešiškumui. Po daugybės atsidavimo Dievui metų daugelis vis tiek stokoja plataus požiūrio ir nejaučia meilės visiems. Meilės įsikūnijimai, nepaliaujamai ugdykite savo širdyse meilę – nemirtingą, beribę meilę!

Satja Sai Baba

2021 m. rugsėjo 23 d.

*   *   *

Slenkant amžiams šalyje kyla naujų problemų, naujai susiklosto aplinkybės, atsiranda sunkumų, tad vienur ar kitur tenka keisti senus įstatymus ir draudimus. Tokie pataisymai iš tikrųjų yra plano dalis, nes žmonėms reikia parodyti dvasinės pažangos kelią pasikeitusiomis aplinkybėmis ir paskelbti privalomu naujai erai tinkantį teisės kodeksą. Tačiau reikia prisiminti vieną dalyką – vedantos suformuluota dieviškoji dharma yra amžina ir nekintanti. Jos negalima sušvelninti ar „pritaikyti prie laiko poreikių“. Amžinasis mokymas reikalauja tikėti, jog atma yra esmė, tikrovė, o tikslas visais laikais yra vienas. Dieviškosios dharmos taisyklės yra pagrįstos amžinaisiais žmogaus ir gamtos esmės, kuri yra Dievo valios išraiška, pagrindais. Todėl jos negali keistis. Dabar jos yra tokios pat svarbios ir priimtinos, kaip ir prieš daug tūkstančių metų.

Satja Sai Baba

2021 m. rugsėjo 16 d.

*   *   *

Viešpaties šeima yra mums idealas, nes joje, nepaisant priešiškų elementų, išlaikoma darna ir ramybė. Šiva keliauja jaučiu, Parvatė liūtu, Ganeša pele, o Subrahmanja povu. Šie gyvūnai natūralioje aplinkoje vienas kitam yra nedraugiški. Tačiau Viešpaties akivaizdoje jie atsisako priešiškumo ir gyvena taikiai. Darna dieviškoje šeimoje liudija tokią tiesą: kur yra dieviškumas, ten taika ir draugiškumas! Neapykanta ir pavydas kyla tuomet, kai pamirštamas dieviškumas arba jo nepaisoma. Tokios šventės kaip Vinajaka Čaturti turėtų priminti šias šventas tiesas ir atitinkamai pašventinti žmogaus protą ir gyvenimą. Tokiomis progomis nedera vien puotauti ir linksmintis. Garbinkite Ganapatį, kad visos būtybės (ganos) taptų mums draugiškos ir naudingos. Tjagaradža giedojo: „Nusipelnęs Dievo malonės (deivanugraham) visas planetas (grahas) turės savo rankose.“ Nuskaistinkime širdis, kad Dievas mums lietų Savo malonę.

Satja Sai Baba

2021 m. rugsėjo 9 d.

*   *   *

Senovės Indijoje mokytojai ir mokiniai drauge melsdavo: „Būkime vedami ir saugomi. Tobulėkime ir kartu studijuodami suspindėkime dvasia. Tegul nė menkiausias nepasitenkinimas ar trikdis nesuteršia mūsų santykių.” Mylintis mokytojas, visą gyvenimą skiriantis savo profesijai, tampa sektinu pavyzdžiu susižavėjusiems mokiniams. Mokytojas gali sukurti ar sugadinti mokinio ateitį, nes jis yra didvyris, kuriuo mokiniai nori sekti ir mėgdžioti jo aprangą, įpročius, gyvenimo bei mąstymo stilių. Kai mokytojai dalijasi į grupeles ar piktinasi vieni kitais, ar mėgaujasi politikos žaidimais, mokiniai lengvai perima tuos pačius žalingus polinkius. Akademiniame miestelyje drausmė įsitvirtina tik tada, kai mokytojai rodo pavyzdį. „Kokie vadovai, taip jie ir veda.“ Kai mokytojai buriasi į grupes, norėdami įgyti galios ir įtakos, mokiniai irgi elgiasi taip pat! Taigi mokytojai ir nurodymais, ir pavyzdžiu privalo laikyti aukštai iškėlę lavinimo, draugystės, tarpusavio meilės ir dvasinės pažangos idealus.

Satja Sai Baba

2021 m. rugsėjo 2 d.

*   *   *

Turite sveikinti kliūtis, nes tik jos gali užgrūdinti jūsų charakterį ir sutvirtinti tikėjimą. Kai ant vinies, įkaltos į sieną, kabinate paveikslą, pajudinate vinį norėdami įsitikinti, ar ji pakankamai tvirta, ar išlaiko paveikslo svorį, tiesa? Kad Dievo paveikslas nenukristų ir nesubyrėtų į gabalėlius, viena kita nelaimė turi supurtyti į širdies sieną įkaltą vinį (Dievo vardą)! Tarkime, jei paprašyčiau vieno iš jūsų šokti iš antro aukšto, neturėtumėte svarstyti ir bijodami susižaloti kojų nerti šalį! Tai būdas paklibinti vinį, siekiant įsitikinti, ar ji tvirta ir stabili. Turite tai priimti kaip mano „lylą“ (dieviškąjį žaidimą) ir šokti; jei taip elgsitės, nesusižeisite! Antraip neprašyčiau to padaryti!

Satja Sai Baba

2021 m. rugpjūčio 26 d.

*   *   *

Savo pastangomis parodykite turį šventos galios. Nesigriebkite menkų gudrybių mėgdžiodami kitus. Verčiau perimkite jų gerąsias savybes. Sėklą sėjame į dirvą. Paskui pasirūpiname viskuo, ko jai reikia, – vandeniu, oru ir mėšlu. Sėkla sudygsta, tampa sodinuku ir pagaliau išauga didžiulis medis. Toji sėkla netampa nei dirvožemiu, nei mėšlu, nei oru ar vandeniu. Ji jais naudojasi, tačiau laikosi savo prigimties ir išauga medžiu. Žinoma, turime daug ko pasimokyti iš kitų. Kvaila atsisakyti mokytis. Galite iš kitų pasimokyti visko, kas paskatintų jūsų dvasinį tobulėjimą. Perimkite, kiek įstengiate, laikydamiesi nurodymų, skirtų jūsų pačių pažangai dharmos kelyje. Turite gyventi savo, o ne svetimą gyvenimą. Neleiskite niekam iškreipti jūsų tikrosios prigimties!

Satja Sai Baba

2021 m. rugpjūčio 5 d.

*   *   *

Jei iš audinio ištrauksite siūlus, liks tik medvilnė, o jei medvilnę sudeginsite, audinio apskritai nebeliks. Panašiai, panaikinus norus, išnyksta „aš“ ir protas. Yra sakoma, kad sunaikinus protą suvokiamas Dievas. Sustabdžius mintis tikrai galima palengva atsisakyti norų, panašiai kaip traukiant siūlus iš audinio. Galiausiai norai turi būti sudeginti neprieraišos (vairagjos) ugnyje. Gyvenimą vertinkite kaip vieną ilgą kelionę geležinkeliu. Šioje kelionėje nepatogu vežtis sunkų bagažą. Kelyje yra tokių stočių kaip kančia (arti), daiktų troškimas (artharthi), supratimo ilgesys (džignasu) ir savęs suvokimas (džnani). Kuo turėsite mažiau bagažo, tuo lengviau ir greičiau įveiksite įvairius etapus ir pasieksite tikslą. Todėl svarbiausia su šaknimis išrauti troškimus.

Satja Sai Baba

2021 m. liepos 15 d.

*   *   *

Pamatę teisininką prisimenate savo teisinius rūpesčius. Pamatę gydytoją pagalvojate apie savo ligą. Pamatę šventyklą prisimenate Dievą. Šventyklos naudingos tik tuo, kad primena Dievą, tačiau tikrasis garbinimas yra nuoširdus atsidavimas kiekviename esančiam Dievui. Norėdami išvalyti savo širdies šventyklą, turite gyvenimą paskirti tarnystei. Šri Satjos Sai organizacija išsiskiria iš kitų tokia pasiaukojama tarnyste, kuri atliekama kaip dvasinis darbas. Nesuskaičiuojama daugybė Sai sekėjų – vyrų ir moterų, jaunų ir senų – iš meilės Sai tarnauja įvairiais būdais. Žmonės kalba apie Svamio vibhūtį (šventuosius pelenus) ir stebuklus. Tačiau tikrasis stebuklas yra beribė Svamio meilė. Būtent ji įkvepia begalę sekėjų pasiaukojamai tarnauti. Nėra nieko didingesnio už šią meilę. Ji visus jus pritraukė prie Manęs. Mano darbas – dovanoti ir priimti meilę!

Satja Sai Baba

2021 m. birželio 17 d.

*   *   *

Athi Sarvathra Vardžajeth yra labai sena aksioma, ji reiškia: „Venkite bet kokio nesaikingumo.“ Privalote gerbti ribas, kurias šventraščiuose nubrėžė patyrę išminčiai. Jos veikia kaip kranto sutvirtinimai, tramdantys potvynio vandenis, šėlstančias aistras nukreipia kanalais ir gelbsti jus nuo pražūties. Žinoma, žmogus turi būtinų poreikių – fizinių, protinių ir intelektualinių, kuriuos reikia tam tikru mastu patenkinti. Tačiau nereikia apsisunkinti nepageidaujamu maistu, nereikalingais baldais ir didžiuliais namais su daugybe kambarių. Prabanga vargina ir pavergia. Visuomenės lyderiai šiuo atžvilgiu turi rodyti pavyzdį, nes žmonės dažniausiai bando juos mėgdžioti ir sekti jų pavyzdžiu. Pavyzdys daro didesnį poveikį nei nurodymas. Keli gramai praktikos vertesni nei tona pamokslų. Štai kodėl skelbiu: „Mano gyvenimas yra mano mokymas.“ Jūsų gyvenimas turi virsti idealo, kurį skelbiate, pavyzdžiu. Tėvai turi rodyti gerą pavyzdį vaikams, o mokytojai – mokiniams!

Satja Sai Baba

2021 m. birželio 10 d.

*   *   *

Meilė Viešpačiui neturėtų peraugti į fanatizmą ir neapykantą kitiems vardams ir pavidalams. Šiais laikais tokio tipo vėžys paveikia net iškilius žmones. Turite to vengti. Tikėkite, kad visi, kurie gerbia Viešpatį ir gyvena bijodami nuodėmės, yra jūsų broliai, jūsų artimiausi giminės. Visai nesvarbu, kaip jie rengiasi, kalba, kokios yra odos spalvos ar net kaip išreiškia pagarbą ir baimę. Cukriniai ledinukai vertinami dėl cukraus, o ne dėl gamintojo suteikto pavidalo. Jų saldumas verčia žmones juos pirkti, jiems nesvarbu, ką jie primena – dramblius, šunis, kates, žiurkes, šakalus ar liūtus. Tai kiekvieno vaizduotės reikalas. Visi jie saldūs, tai svarbiausia. Saldybė traukia žmogų (manava) link Dievo (Madhava), išorinę veiklą (pravritti) nukreipia vidiniu keliu (nivritti), laimę (ananda) – link Aukščiausiosios Būties suvokimo (satčidanandos). Kai žmogus įsigeidžia šių dalykų, visi nereikšmingi troškimai ir alkis dingsta!

Satja Sai Baba

2021 m. birželio 3 d.

*   *   *

Buda mokė, kad visi yra apdovanoti tuo pačiu dieviškumo principu. Tiesa yra viena, tačiau išminčiai ją vadina įvairiai (Ekam Sat viprah bahudha vadanti). Šią žinią Viešpats Krišna perdavė Bhagavadgytoje sakydamas, kad visos būtybės yra Jo paties atspindys ir nė viena nuo Jo nesiskiria. Buda patyrė didelių sunkumų, kol suvokė šią tiesą. Daugybė kilnių sielų, Budos amžininkų, pripažino Budos didybę. Jie sakė, kad Buda patyrė tiesą, kurios jie nesugebėjo suvokti. Atsisakęs visų norų jis tapo išsižadėjimo įsikūnijimu. Jame nebeliko nieko, išskyrus meilę. Meilę jis laikė savo gyvybe. Atminkite, kad ką nors sveikindami sveikinate save. Tas kas nors yra ne kas kitas, o jūsų paties atspindys. Kitus regėkite lyg matydami savo atspindį veidrodyje. Tokią žinią atskleidžia giliamintė mahavakja Aham Brahman asmi – „Aš esu Brahmanas“.

Satja Sai Baba

2021 m. gegužės 27 d.

*   *   *

Mažinkite poreikius, turėkite jų minimaliai. Nepasiduokite pagundai nešiotis radiją ir klausytis iš jo sklindančio alinančio triukšmo. Pasidairykite po savo kambarį, stalą, spintą, dėžes ir pamatysite, kiek nereikalingų daiktų prisirinkote. Įsigijote juos todėl, kad pamatėte pas draugus ir jums pasirodė, kad būsite menkesni, jeigu jų neturėsite! Pasiduodate netinkamiems įpročiams, kaupiate nereikalingus daiktus tik dėl kvailo troškimo atrodyti šiuolaikiškai, neatsilikti nuo mados. Žmogus gali pasitenkinti turėdamas daug mažiau būtinų daiktų, nei jums atrodo. Kai daiktas yra pas jus ilgesnį laiką, manote, kad be jo negalite apsieiti, nežinote, kaip be jo gyventi! Tarsi šilkverpiai iš savo fantazijų audžiate kokonus. Neleiskite stiprėti tiek materialia, tiek dvasine prasme brangiai kainuojantiems įpročiams. Budriai sekite, kas jums patinka, o kas nepatinka, ir atsisakykite visko, kas trukdo žengti jūsų keliu.

Satja Sai Baba

2021 m. gegužės 20 d.

*   *   *

Kai Sai šlovė ėmė sklisti toli ir plačiai, vieną dieną atėjo pas mane motina Yšvarama ir tarė: „Svami, man skaudu matyti mažus mūsų kaimo vaikelius, einančius iki pat Bukapatnamo į mokyklą. Prašau pastatyti nedidelę mokyklėlę.“ Vykdydama jos norą įkūriau nedidelę mokyklą. Po kurio laiko ji panoro, kad būtų įkurta ir nedidelė ligoninė. Ji sakė negalinti žiūrėti, kaip vargsta motinos, veždamos vaikus į Bukapatnamą gydyti. Atidariau nedidelę ligoninę. Mano įkurta mokyklėlė šiandien tapo dideliu universitetu. Pastatyta nedidelė ligoninė išaugo į Plačios specializacijos ligoninę. Šios didžios užduotys buvo atliktos todėl, kad to pageidavo Motina Yšvarama ir Dieviškoji  Valia. Paskutinis jos noras buvo aprūpinti kaimą geriamuoju vandeniu. Ji atkreipė dėmesį, kad moterims labai sunku semti vandenį iš nusekusių gilių šulinių. Aš iš karto aprūpinau kaimus geriamuoju vandeniu.

Satja Sai Baba

2021 m. gegužės 6 d.

*   *   *

Dievas mums leido gimti žmonėmis, kad vieni kitus globotume ir puoselėtume. Kam reikalingi broliški ir seseriški santykiai? Ne vien dalytis nuosavybe ir turtu. Šie santykiai skirti stiprinti meilei ir ja dalytis. Tikri giminės yra tie žmonės, kurie vienas su kitu dalijasi meile. Pasaulietiški santykiai, santykiai be meilės, yra nieko verti. Stiprieji ir galingieji turėtų saugoti silpnuosius ir bejėgius. Kai pamatysite bėdoje atsidūrusį žmogų, parodykite jam gerumą ir pasistenkite nušluostyti ašaras. Tai yra tikroji atjauta. Tokia atjauta yra dora; tai yra meilė. Skleisdami meilę galime suteikti laimės visam pasauliui. Todėl ugdykite meilę. Jei susiduriate su vargšais, sergančiais ar į bėdą patekusiais žmonėmis, padėkite jiems, kuo galite. Kai padėsite tokiems žmonėms, Dievas užlies jus meile.

Satja Sai Baba

2021 m. balandžio 29 d.

*   *   *

Tiesa yra Dievas. Upanišadose skelbiama: Dievas yra vien palaima (Raso vai Sah). Tai reiškia, kad Dievas subtiliuoju pavidalu yra visur, pavyzdžiui, kaip cukrus cukranendrėse ir sviestas piene. Nors Dievą tiesiogiai suvokti sunku, Jo buvimą galima patirti įvairiai. Saldumas cukruje, rūgštumas žaliosiose citrinose, kartumas nimbamedžio lapuose, – visa tai liudija Dievo buvimą. Išvydęs kalną, krioklį ar mišką, jautiesi laimingas. Visa tai skelbia Dievo buvimą. Sklinda šviesa, mirga žvaigždės, dega saulė, o planetos sukasi savo orbitomis. Visi šie reiškiniai yra Dievo apraiškos. Supratę liepsnos prigimtį, galite suprasti ugnies prigimtį. Tyrinėdami lašą vandens, pažįstate Gangos prigimtį. Supratę Manavatvam (tikrąją žmogiškumo prigimtį), galite suprasti Daivatvam (dieviškumą)!

Satja Sai Baba

2021 m. balandžio 22 d.

*   *   *

Tinkamai rūpinkitės savo kūnu ir visada galvokite apie nesavanaudišką, tyrą ir tvirtą atmos principą. Esate visuomenės narys. Jūsų gerovė priklauso nuo visuomenės gerovės. Taigi siekite visų iki vieno gerovės. Lai visos būtybės visuose pasauliuose būna laimingos! Jei norite patirti palaimą, venkite riboto požiūrio, ugdykite plačią širdį. Meilės įsikūnijimai! Naujieji metai irgi atneša kai ką gero. Naujieji metai švenčiami ne tik norint mėgautis skaniais patiekalais. Turite sugerti šventus jausmus ir pasiryžti gyventi prasmingai. Pasaulio gėris ir blogis priklauso nuo jūsų elgesio, o šis savo ruožtu priklauso nuo jūsų minčių. Taigi puoselėkite geras mintis. Tik tada galėsite gyventi kilniai. Rodykite pavyzdį savo draugams. Suteikite jiems laimės. Parodykite jiems užuojautą. Kalbėkite su jais meiliai. Tai įmanoma, kai įgyji dieviškos meilės. Taigi stenkitės įgyti dieviškos meilės. Nuoširdžiai giedokite Jo vardą!

Satja Sai Baba

2021 m. balandžio 15 d.

*   *   *

Tyromis širdimis imkitės tyros veiklos ir pelnykite gerą vardą. Jūs Man turite dovanoti tik gerą vardą. Tai aukščiausia dėkingumo išraiška. Nepelnykite blogo vardo savo elgesiu išoriniame pasaulyje. Nesvarbu, jei nepavyks išgarsėti geru vardu, bet jokiu būdu neturėtumėte pelnyti blogo vardo. Net jei nepavyksta padėti kitiems, niekam nekenkite. Studentai turėtų tai atsiminti. Ir ne tik studentai, visi dvasiniai ieškotojai turėtų būti širdyje dėkingi už tą gera, kurį jiems padarė kiti, ir visada prisiminti suteiktą pagalbą. Tik tie, kurie jaučia tokį dėkingumą, patirs gyvenime ramybę ir laimę.

Satja Sai Baba

2021 m. balandžio 8 d.

*   *   *

Satjos Sai organizacijos narius tarytum glumina „Troškimų ribojimo“ programos, kuri buvo priimta dešimtojoje visos Indijos Satjos Sai organizacijų konferencijoje, tikroji prasmė. „Troškimų ribojimą“ sudaro keturi komponentai: per daug nekalbėti, riboti didelius norus ir išlaidas, kontroliuoti maisto vartojimą ir nešvaistyti energijos. Žmogui pragyventi pakanka būtiniausių dalykų, jis neturėtų siekti daugiau. Šiuo požiūriu galime pasimokyti iš gamtos. Oro reikia tik tiek, kad pakaktų kvėpuoti, tada bus patogu ir gera. Jei kils stiprus vėjas, jausitės nejaukiai. Ištroškę galite suvartoti tik ribotą kiekį vandens. Negalite išgerti visos Gangos! Kūnui palaikyti turime vartoti tik tiek, kiek mums reikia.

Satja Sai Baba

2021 m. balandžio 1 d.

*   *   *

Nepakanka tik kartoti Viešpaties vardą. Paaukokite Dievui savo meilę. Meilė nėra jūsų nuosavybė. Iš tikrųjų ji priklauso Dievui. Atiduokite Dievui, kas yra Jo. Kokia prasmė ilgai gyventi, jei to nedarote? Tik Dievui turite teisę pasiūlyti savo meilę, niekam kitam! Jei Dievui skirsite visą savo meilę, Jis pasirūpins viskuo, ko jums reikia. Šiame pasaulyje nėra nieko, ko Jis neįveiktų. Dievas yra visur – dideliame mieste ir kaimelyje, miške ir danguje, aukštoje viršūnėje ir vandenyno gelmėse. Jis persmelkia erdvę ir laiką. Visos būtybės yra Jo pavidalai. Suvokite šią tiesą, taikykite ją gyvenime ir džiaukitės palaima! Tai – tikrasis atsidavimas. Meilės įsikūnijimai! Šiais laikais, kad ir kur eitume, visur neramumai, egoizmas ir konfliktai. Turėtumėte ugdyti meilę ir dalytis ja su visais artimaisiais, draugais ir net priešais. Tada viską apgaubs meilė!

Satja Sai Baba

2021 m. kovo 25 d.

*   *   *

Mes tiek visko aukojame Dievui, nes tai daryti malonu. Gėles nešame ne todėl, kad Dievas neturi gėlių, bet todėl, kad tai mus džiugina. Žodis „lapas“ nereiškia tulasi (baziliko) ar kokio kito lapo. Mūsų kūnas yra lapas, kuris aukojamas Dievui. Kadangi šis kūnas persmelktas trijų gunų, jį laikome lapu ir aukojame Dievui. Žodis pušpa reiškia širdies gėlę. Gėlės, kurias minime kalbėdami apie Dievą, – tai ne tos žemiškos nuvystančios gėlės. Panašiai ir žodis „vaisius“ reiškia proto vaisių. Vadinasi, savo darbus turime atlikti nesitikėdami jokio atlygio, ir jei veikiame taip nusiteikę, darbas tampa šventa auka. Vanduo – tai ne tas, kuris bėga  iš čiaupų. Tai džiaugsmo ašaros, kurios liejasi iš jūsų širdies gelmių. Neturėtumėte aukoti nuo medžių nuskintų lapų, sodo gėlių, vandens iš šulinio ar vaisių, gautų iš dar kur nors kitur, bet visa tai turite aukoti Dievui nuo savo kūno medžio, kuris yra šventas.

Satja Sai Baba

2021 m. kovo 4 d.

*   *   *

Visų bėdų, painiavos ir suirutės priežastis yra ta, kad praradome gebėjimą valdyti pojūčius. Jei leisime jausmams lietis nevaržomai ir be taisyklių, neturėsime tinkamo gebėjimo skirti, negalėsime šaltakraujiškai, ramiai ir racionaliai mąstyti. Tad ne kartą būsime išvedami iš kelio. Kasdieniame gyvenime žinome, kad kai supykstame, susilpnėja nervai ir mes nebesitvardome. Viena vienintelė pykčio akimirka atima tris mėnesius kauptą jėgą, kurios prisipildėme valgydami gerą maistą. Pyktis ne tik sekina, atima gerais darbais pelnytas dorybes, bet ir susilpnina mūsų būklę. Pyktis yra tarsi svaigalas. Iš vidaus skatina mus elgtis neteisingai. Pyktis verčia daryti visas kitas nuodėmes. Tai visų nuodėmių šaltinis. Tai stiprus demonas. Jei gebėsime suvaldyti pyktį, galėsime, kartodami Viešpaties vardą, įgyti dorybių.

Satja Sai Baba

2021 m. vasario 25 d.

*   *   *

Dvasinės jėgos nereikia ieškoti keliaujant po pasaulį ir leidžiant daugybę pinigų. Būkite namuose, stiprinkite ją savyje – juk turite tokią dvasinę jėgą! Nereikia bėgioti šen ir ten. Dievas randamas ne išorėje, Dievas nėra anapus tavęs, – Dievas yra tavyje. Tu esi ne žmogus, esi pats Dievas. Ir kai pajėgsi tai suvokti, kai sugebėsi išsiugdyti iš tavęs paties kylančią dvasinę jėgą, tada išvysi Dievą. Jūs einate pasaulietinės sąmonės keliu. Eidami aukščiausiosios sąmonės keliu suvoksite Tikrovę ir pamatysite Tiesą. Pirmiausia turite išsiugdyti pasitikėjimą savimi. Žmonės, kurie nepasitiki savimi, ima klaidžioti ir dvejoti, ir pasuka įvairiais kitais keliais.

Satja Sai Baba

2021 m. vasario 18 d.

*   *   *

Galite turėti geriausių daržovių, būti talentingiausias virėjas, tačiau jei sriubą virsite alavu nepadengtame vario puode, ji bus labai nuodinga! Taigi „padenkite“ savo širdį tiesa (satja), dora (dharma), ramybe (šanti) ir meile (prema), tada ji taps indu, tinkamu kartoti šventą vardą ar simbolius, medituoti, laikytis religinių įžadų, leistis į piligrimystę, garbinti ritualais ir ruošti kitus patiekalus. Tai kopimas į kalną – keisti savo polinkius ir charakterį. Galima išstudijuoti visus dvasinės praktikos vadovėlius, visus šventraščius ir net valandų valandas skaityti šiomis temomis paskaitas, bet neatsispirti pagundai ir suklysti. Gali atrodyti, kad širdyje, kaip ir išdžiūvusioje žemėje, nėra jokių piktžolių, bet tereikia sulaukti pirmojo lietaus, ir sėklos bei šaknys dykvietę paverčia žaliu kilimu!

Satja Sai Baba

2021 m. vasario 11 d.

*   *   *

Jei iš tikrųjų būdamas namie sūnui liepiate telefonu pasakyti, kad „tėvo nėra“, sėjate nuodingą sėklą, iš kurios išaugs didelis medis. Tėvai rodo blogą pavyzdį meluodami, piktindami kitus, lošdami, girtuokliaudami, smurtaudami, žalodami, įjunkdami į naktinius klubus, filmus ir išgertuves ir, grįžę namo po vidurnakčio, keldami barnius namie. Kaip vaikai, pripratę prie tokių slogių vaizdų ir garsų, gali išmokti tapti ryškiomis, gaiviomis, kvapniomis Indijos Amžinojo Sodo gėlėmis? Daugelis tokių tėvų neleidžia savo vaikams dalyvauti „Bal Vikas“ pamokose, lankyti bhadžanų ir satsangų. Jie sako, kad religija ir Dievas yra tik dykūnams ar nukaršusiems senoliams ir kad tas kelias pavers juos sanjasiais (elgetomis), o tai yra nelaimė, kurios reikia vengti! Jie aukštyn kojom apverčia svarbiausias gyvenimo vertybes. Pirmiausia tėvai turi taisyti savo elgesį, tik paskui bandyti pataisyti vaikus.

Satja Sai Baba

2021 m. vasario 4 d.

*   *   *

Daugelyje šalių ir žmonių bendruomenių turime tik vieną tikėjimą, vieną kelią, vieną garbinimo objektą, vieną garbinimo formą, kuri įsišaknijo ir davė vaisių. Šis tikėjimas gali būti vietinis ar atkeliavęs iš svetur, tačiau šių regionų žmonės jį priėmė ir liguistai reaguoja į kitus. Antra vertus, Indijoje nuo amžių egzistuoja daugybė tikėjimų ir daugybė kelių, atliepiančių visas žmogaus reikmes, vedančius jį vidun ir aukštyn. Taigi yra daugybė alternatyvų, iš kurių žmogus gali pasirinkti tą, kuri atitinka jo dvasinio augimo etapą, ir tvirtai kojomis remdamasis į šį laiptelį pakilti aukščiau. Indijos kultūra yra tarsi vandenynas, į kurį suteka visų upių vandenys – iš visų kraštų, iš debesų, plaukiojusių po visus žemynus. Vandenynas, visų upių šaltinis ir tikslas, yra guolis, kuriame ilsisi Višnus! Štai kodėl Višnus yra Dievas, kuris simbolizuoja visuotinį dieviškojo principo aspektą visatoje ir už jos ribų.

Satja Sai Baba

2021 m. sausio 28 d.

*   *   *

Jei pasikviesime į namus kokį nors didį žmogų, pavyzdžiui, šventąjį ar mokslininką, reikės šiek tiek pasiruošti, kad namai deramai atrodytų. Prieš ateinant svečiui turime apkuopti namus ir aplinką. Nešvarūs namai neturi sakralumo ir garbūs žmonės tokiose vietose nesilankytų. Jei į savo kaimą pakviestume ministrą ar gubernatorių, nušluotume ir papuoštume kelią ir viską paruoštume taip, kad būtų tinkama iškiliam lankytojui priimti. Jei taip rūpinamės ir švarinamės pakvietę asmenį, kuris tik laikinai eina tokias pareigas, kokia švari turėtų būti mūsų širdis, kai kviečiame į ją ateiti patį pasaulio Kūrėją ir Sergėtoją! Krišna kalbėjo: „Ardžuna, tu renkiesi Mane vadelėti savo karo vežimą. Rinkis Mane savo gyvenimo vadelėtoju. Pasostė, ant kurios sėdžiu šiame vežime, yra labai švari ir gražiai išpuošta. Pagalvok, kokia švari ir didinga turėtų būti tavo širdis, Mano pasostė, jei tapsiu tavo širdies vadelėtoju.“

Satja Sai Baba

2021 m. sausio 21 d.

*   *   *

Žmogus dar nesuprato, kokiu įrankiu suvaldyti gamtą. Kai supras, supras ir visa kita, viskas bus aišku. Kaip tik taip elgėsi Indijos išminčiai – siekė pažinti tai, ką pažinus viskas tampa žinoma. Upanišadose aprašyta šio pažinimo eiga. Kasdieniame gyvenime tokio atradimo išraiška yra meilė, nes būtent ji, meilė, kuria, palaiko ir apima viską. Gyvendamas be meilės, žmogus negali tvirtinti atskleidęs Dievo ir Jo kūrinio, visatos, paslapties. Dievas yra meilė, gyvenkite meilėje – mokė išminčiai. Meilė gali augti tik tinkamai įdirbtoje širdies dirvoje, kurioje nėra erškėčių. Tad nuolat kartodami Dievo vardą ruoškite savo širdies dirvą. Dievo vardo kartojimą, panašiai kaip atsidavimą (bhaktį), išmintį (džnaną), veiksmą (karmą), galima vadinti joga. Galima vadinti ir minčių išvalymo joga.

Satja Sai Baba

2021 m. sausio 7 d.

*   *   *

Ramybė žmogui būtina visais trimis lygmenimis: kūnui, protui ir dvasiai. Todėl tris kartus giedame šanti (ramybė). Ramybę šiais trimis lygmenimis galite pasiekti tik stiprindami meilę Dievui. Kas nemyli Dievo, niekada nebus ramus. Visi žemiški malonumai yra trumpalaikiai ir trunka tik akimirką. Tokio pat požiūrio laikėsi ir Šankaračarja: Ma kuru dhana jana yauvana garvam, Harathi nimeshath kalah sarvam – „Nesididžiuok turtais, palikuonimis ir jaunyste. Laiko banga gali akimirksniu juos nuplauti.“ Kas yra laimė? Sėdėti kambaryje su oro kondicionieriumi, o gal skaniai pavalgyti? Tokie dalykai laimę suteikia tik fiziniu ir psichiniu, o ne Atmos lygmeniu. Tikroji laimė yra tai, kas susiję su Atma. Neturėtumėte bijoti sunkumų; jie yra praplaukiantys debesys. Nesvyruokite. Klausykite širdies, ji yra tvirta ir nepajudinama.

Satja Sai Baba

2020 m. gruodžio 31 d.

*   *   *

Sykį jaunasis Jėzus užlipo į nuošalią kalvos viršūnę. Ten jis sėdėjo ir mąstė apie Dievą. Po kurio laiko sugrįžo. Grįždamas Galilėjos jūros pakrantėje sutiko pulkelį susirūpinusių vyrų. Jėzui paklausus, šie pasakė esą žvejai ir jau seniai nesugauną tinklais jokių žuvų. Jėzus tarė: „Sekite paskui mane; ar yra vandenų, kuriuose nebūtų žuvų?“ Jis nuplaukė su jais į jūros vidurį ir tam tikroje vietoje paprašė užmesti tinklus. Labai nustebę ir apsidžiaugę žvejai pamatė, kad tinklai pilni žuvų. Šis nutikimas pažadino žvejų tikėjimą. Tikėti žmonijai būtina. Kur tikėjimas, ten ir meilė. Kur meilė, ten ir tiesa; kur tiesa, ten ir ramybė; kur ramybė, ten ir palaima; kur palaima, ten ir Dievas.

Satja Sai Baba

2020 m. gruodžio 24 d.

*   *   *

Niekada nereikėtų blogai kalbėti apie kitus. Mounat kalaham nasti (tyla neįžiebia nesantaikos). Su tais, kurie jus įžeidžia, elkitės pagarbiai. Į užgaulę negalima atsakyti užgaule. Jei elgsitės taip, kaip jūsų priešininkas, kaip tapsite kilnesni? Sakydamas, kad kitas elgiasi neteisingai, ar būsite teisus, elgdamasis taip pat? Niekada taip nesielkite. Tegul jus įžeidę asmenys įžeidinėja jus ir toliau. Neatsakykite tuo pačiu. Linkėkite visiems gerovės. Kai visi bus laimingi, jūs irgi būsite ne išimtis. Meldžiamės už visų gerovę, turtą ir sveikatą. Niekada nelinkėkite kitam žmogui nelaimės. Šiame pasaulyje nėra vietos neapykantai. Visi yra draugai. Jei to laikysitės, linkėdami visiems gero ir melsdamiesi klestėti, tapsite pavyzdžiu visam pasauliui.

Satja Sai Baba

2020 m. gruodžio 17 d.

*   *   *

Žmogus (manava) taip vadinamas todėl, kad geba apmąstyti (manana) prasmę ir reikšmę to, ką išgirdo. Bet jūs dar nepakilote virš klausymo (šravanam) pakopos! Visas džiaugsmas, kurio taip trokštate, yra jumyse. Deja, kenčiate, kaip tas žmogus, saugantis geležinėje skrynioje didelį turtą, bet neįsivaizduojantis, kur jos raktas. Deramai išklausykite nurodymus, tyliai medituodami juos apmąstykite ir tai, ką suprasite, taikykite praktiškai, – tada rasite raktą, atversite skrynią ir pasisemsite turto – džiaugsmo. Visi ką nors vienaip ar kitaip myli – tą ar kitą žmogų, savo darbą ar tikslą. Toji meilė yra Dievas, Dievo kibirkštis juose. Jie patiria palaimą (ananadą), kad ir menką ar laikiną. Tai dar viena dieviškumo kibirkštis. Jaučia vidinę ramybę, geba atsiriboti, skirti, užjausti, tarnauti kitiems. Tai dieviškumo atspindžiai jų proto veidrodyje.

Satja Sai Baba

2020 m. gruodžio 10 d.

*   *   *

Sankalpos, arba vidiniai ketinimai, turi polinkį traukti viena kitas, kai teka ta pačia kryptimi arba yra susijusios su panašiais troškimais. Gervės, kaip pulkas, skrenda sykiu, nesimaišo su varnomis. Varnos buriasi į savo pulkus. Tarp miško žvėrių stumbrai turi savo bandas, nesibičiuliauja su drambliais, o šie stumbrų neprisileidžia ir laikosi tik su drambliais. Elniai taip pat buriasi į bandas. Panašiai muzikas prie savęs traukia muzikus. Mokytojai ieško mokytojų draugijos. Proto sprendimai įsipareigoti ar nepaisyti yra nuostabūs, nes Kosmosą ir visą jo turinį galima apibūdinti kaip jų pasekmę. Protas renkasi, ką pastebėti: objektyvaus pasaulio faktą ar jo aspektą. Sankalpa sunokina vaisių, o vaisius yra toks, iš kokios sėklos išaugo. Anksčiau ar vėliau turi atsiskleisti jos poveikis. Tad žmogus turi vengti blogų sankalpų ir ugdyti geras!

Satja Sai Baba

2020 m. lapkričio 26 d.

*   *   *

Kai pajusite stiprų troškulį išsilaisvinti ir atskleisti savąją tikrovę, pradės veikti keista ir paslaptinga gamtos jėga. Kai dirva paruošta, iš kažkur atsiranda sėkla! Dvasinis guru gaus žinią, ir troškulys bus numalšintas. Priimantis asmuo jau išsiugdė galią pritraukti tą, kuris jį apšvies. Toji galia stipri ir pakankama. Todėl toji didybė, galinti apšviesti kitą, bus pasirengusi jį palaiminti. Nors paprastų guru dabar daug, žmogui pasiekiamas ir toks Guru, kuris yra kur kas vertesnis ir gailestingesnis už bet kokį kitą guru ar visus juos kartu sudėjus. Tai yra ne kas kitas, o Viešpaties Avatara. Vien išreikšdamas savo Valią Jis gali tobuliausiai apvainikuoti jūsų dvasinį gyvenimą. Jis gali jus tuo apdovanoti ir leisti jums tai priimti. Net menkiausias iš menkiausiųjų akimirksniu gali įgyti aukščiausios išminties. Jis yra visų mokytojų Mokytojas. Jis yra tobuliausias Dievo įsikūnijimas žmogaus pavidalu. Žmogus Dievą pažinti gali tik žmogaus pavidalu. Jei Dievas neįsikūnytų kaip žmogus, žmonės niekada neturėtų vilties išvysti Dievą ar klausytis Jo balso.

Satja Sai Baba

2020 m. lapkričio 12 d.

*   *   *

Per Navaratrę yra atliekama garbinimo apeiga, vadinama anga-arpana pūdža (Dievui aukojamos įvairios galūnės ir organai). Atliekant šią pūdžą vyksta tam tikra saviapgaulė. Kai tikintysis taria: „Aukoju Viešpačiui savo akis (netram samarpajam)“ ir paaukoja tik gėlę, žmogus gudrauja. Derėtų ir sakyti, kad aukojama gėlė. Tokios mantros kaip netram samarpajam skirtos parodyti, kad žmogus akimis naudojasi regėti tik Dievą. Iš tikro ši mantra reiškia, kad jūs apie Dievą galvojate visada, kad ir ką matytumėte ar darytumėte. Todėl tikroji anga-arpana pūdža skirta paskelbti, kad visas savo galūnes aukojate tarnauti Viešpačiui. Navaratrės šventė turėtų tapti proga patyrinėti savo prigimtį, – ar ji žmogiška, gyvuliška ar demoniška, – ir stengtis gyvulišką prigimtį paversti žmogiška, o žmogišką prigimtį galiausiai sudievinti.

Satja Sai Baba

2020 m. spalio 22 d.

*   *   *

Karvės žolę ir miltus paverčia saldžiu stiprybės teikiančiu pienu, kurio gausiai duoda šeimininkui. Išsiugdykite tokią savybę, tokią galią maistą paversti gražiomis mintimis, žodžiais ir užuojautos sklidinais darbais. Vaikelis Krišna maldavo leisti jam kartui su karvėmis eiti į ganyklas. „Mielas vaikeli, – pasipriešino  Jašoda, – kaip tu eisi gležnomis pėdutėmis spygliuotu, akmenuotu keliu? Įtaisysiu tau gražius sandaliukus.“  Tačiau Krišna žaismingai atsakė: „Juk karvės, kuriomis rūpinamės, nėra apautos. Kodėl mes, jų tarnai, turime vengti spyglių ir akmenų? Juk jos  negali jų išvengti.“ Tad ar reikia stebėtis, kad Krišnai išvykstant į Mathurą, visos Gokulo karvės ir veršiukai stovėjo kaip įbesti ir verkė. Kai jūsų širdys bus sklidinos užuojautos vargstantiems, Viešpats apipils jus Savo malone.

Satja Sai Baba

2020 m. rugsėjo 24 d.

*   *   *

Dievo valia kiekviename iš mūsų veikia kaip meilė. Tai Jis įkvepia melstis: „Tegul visi pasauliai būna laimingi.“ Nes Jis padeda mums suprasti, kad Dievas, kurį garbiname, Dievas, kurį mylime, Dievas, kuriuo gyvename, kiekvienoje būtybėje yra kaip Meilė. Tad Meilė plečiasi ir apima visą kūriniją. Pažvelgę šiek tiek atidžiau suprantame, kad pats gyvenimas yra Meilė. Jie ne du, bet vienas. Meilė yra pati gyvenimo esmė, kaip degimas yra ugnies, drėgnumas – vandens, o saldumas – cukraus esmė. Augalu rūpinamės tik tol, kol lapai žali; kai jie nudžiūsta ir augalas tampa negyvu stagaru, liaujamės jį mylėję. Meilė trunka tol, kol yra gyvybė. Motiną mylime, kol ji gyva; kai ją apleidžia gyvybė, palaidojame be menkiausios sąžinės graužaties. Meilė susijusi su gyvybe. Tiesą sakant, Meilė ir yra Gyvybė. Žmogus, neturintis meilės, kuria galėtų dalytis, prilygsta lavonui. Dėl šios priežasties meilė nuolat plečiasi.

Satja Sai Baba

2020 m. rugsėjo 17 d.

*   *   *

Koks yra nerimo pavidalas? Tai tik proto sukurta baimė. Protas iš prigimties yra nepastovus. Ar gali šio nepastovaus proto sukurtas nerimas būti ilgalaikis? Kiekvienas rūpestis yra kaip vienas paisas. Viena rupija lygi šimtui paisų, o šimtą rupijų sudaro 10 000 paisų. Jei turi 10 000 paisų, toks pluoštas banknotų yra gana sunkus, jį nelengva nešiotis. Todėl, sako Viešpats, duok man tuos 10 000 paisų, o aš tau duosiu vieną 100 rupijų banknotą, – jis lengvutis ir jį nesunku saugiai nešiotis. Sunkoka apsaugoti didelį pluoštą 10 000 paisų. Dar sunkiau juos nešiotis ir saugoti nuo kitų. Vadinasi, Viešpats ragina: „Brangusis, atiduok Man savo rūpesčius.“ Todėl perduokite šią naštą Viešpačiui.

Satja Sai Baba

2020 m. rugsėjo 3 d.

*   *   *

Geriausias būdas atsikratyti silpnumo – kirsti jį iš pašaknių: klystate manydami, kad esate kūnas, turintis šį vardą ir pavidalą, šiuos pojūčius, šį intelektą ir protą. Visa tai yra jūsų gabenamas bagažas. Argi nesakote „mano nosis, mano protas, mano ranka, mano supratimas“ lygiai kaip sakote „mano knyga, mano skėtis“? Kas tas „Aš“, kuris visa tai vadina „mano“? Jis ir yra tikrasis „tu“. Jis buvo, kai gimei, kai miegojai, pamiršęs visa kita, pamiršęs net savo kūną su visa vidine ir išorine amunicija. Tam „Aš“ negalima pakenkti, jis nesikeičia, nežino nei mirties, nei gimimo. Išmokite suvokti šią Tiesą ir visada būsite laisvi ir drąsūs. Tai yra tikroji vidjaatmavidja (žinios apie Savojo Aš pažinimą), kurią išminčiai sukaupė jums. Tūkstančiai atvyksta į Putapartį pasisemti šio brangaus turto; jūs taip pat turite vieną dieną to išmokti ir išsigelbėti. Visi turi pasiekti tikslą, keliaudami išminties keliu.

Satja Sai Baba

2020 m. rugpjūčio 27 d.

*   *   *

Žodis „atsidavimas“ buvo neteisingai interpretuojamas, ir žmonės juo dangsto dykinėjimą. Manome, kad protu, mintimis ir kūnu atsidavėme Viešpačiui. Savo proto jūs nekontroliuojate, tad kaip galite jį suvaldyti ir atiduoti Viešpačiui? Negalite kontroliuoti ir savo kūno. Jei truputį įsipjaunate, plūsteli kraujas ir jūs bėgate gydytojo. Jei tai jūsų kūnas ir jei jūs jį visiškai kontroliuojate, kodėl negalite suvaldyti kraujo tekėjimo? Tad sakyti, kad protu ir kūnu atsidavei Viešpačiui, yra netiesa. Žodis „atsiduoti“ reiškia, kad yra kažkas, kas duoda, ir kažkas, kas priima, kad jūs kažkam atsiduodate. Šiame žodyje slypi dualumas. Tikroji atsidavimo prasmė – pripažinti, kad Dievas yra visur ir visuose.

Satja Sai Baba

2020 m. liepos 16 d.

*   *   *

„Jokiam gyviui nejausk pykčio“ (adveṣṭā sarva-bhūtānāḿ), „Rūpinkis visų būtybių gerove“ (sarva-bhūta-hite ratāḥ), „Ir su priešais, ir su draugais elkis vienodai“ (samaḥ śhatrau cha mitre cha) – tokie visiems žinomi Gytos perlai rodo, kad reikia visuotinės meilės. Skelbdama, kad žmogus niekam neturi jausti pykčio, Gyta pateikia neįkainojamą vidinę prasmę turinčią pamoką, kad visose būtybėse ir net visuose daiktuose yra judantis, besisukantis ir aktyvus šviečiantis dieviškasis principas, deramai vadinamas atma. Nekęsti gyvų būtybių, jas žeisti būtų toks pat nusižengimas Dievui, kaip neapkęsti savęs ar žeisti save. Taip yra todėl, kad žeidžiamasis yra tokia pati gyva būtybė su Dievu savyje, kaip ir tas, kuris žeidžia.

Satja Sai Baba

2020 m. liepos 9 d.

*   *   *

Laukuose augantys pasėliai trokšta lietaus. Jie mato dangumi plaukiančius sunkius lietaus debesis, bet negali pakilti taip aukštai ir atsigerti gyvybę teikiančio lietaus; debesys irgi negali nusileisti į žemę. Žmonija taip pat spirga karštoje saulėje, kepinama nepakeliamos ego ir godumo kaitros. Jai reikia malonės lietaus, tik tada ji klestės apimta ramybės ir džiaugsmo. Kaip debesyse formuojasi lašeliai ir krenta ant pasirinktų laukų, taip ir beformis Absoliutas virsta individu, įgauna pavidalą ir nužengia tarp žmonių, kad gelbėtų ir palaikytų, – tokia yra Dievo (Madhavos), atėjusio kaip žmogus (manava), paslaptis, kaip debesies, pasigailėjusio saulės kepinamo pasėlio. Kai užeis lietus, bus naudos ir iš saulės! Taigi, kai įgysite Viešpaties malonę, ego ir godumas, priversti tekėti naudingais kanalais, irgi gali duoti naudos.

Satja Sai Baba

2020 m. birželio 18 d.

*   *   *

Nekalbėkite per daug. Pasakykite sau: „O, liežuvi! Tu žinai, kas skanu, ir esi šventas žmogaus kūno organas. Visada tark Dievo vardą, tokį kaip Govinda, Damora ir Madhava.“ Akys daro tik vieną nuodėmę – regi blogį. Ausys daro tik vieną nuodėmę – klauso blogų dalykų. Bet liežuvis gali nusidėti keturis kartus: sakyti netiesą, kaltinti kitus, skleisti paskalas ir per daug kalbėti. Saugodamiesi, kad liežuvis taip nenusidėtų, pasiryžkite nuo šiandien mažiau kalbėti. Per daug šnekėdami kenkiate protui ir naikinate atmintį. Jei daug kalbėsite, neteksite energijos ir susilpnės nervai. Nusilpusiais nervais jausitės pavargę ir jūsų liežuvis jūsų neklausys. Taip suteršite savo gerą vardą. Draugai vadins jus nuoboda. Todėl mūsų protėviai tylą laikė tokia reikšminga ir ilgus laikotarpius laikydavosi tylos.

Satja Sai Baba

2020 m. birželio 4 d.

*   *   *

Kai iš tikrųjų egzistuoja tik Vienas, skirtingiems požiūriams nėra vietos. Dramblyje esanti gyvybės jėga yra ir šunyje ar karvėje. Kadangi ši gyvybės jėga visose džyvose yra ta pati, pastebime, kad viskas yra tik koks nors dieviškumo aspektas. Kol jausite savininkiškumą arba nuolat kartosite „mano, mano, mano“, viską regėsite tik kaip savo nuosavybę. Kol laikysitės tokio požiūrio, niekada nesuprasite, kas jums nepriklauso. Tą dieną, kai atsisakysite tos minties, iš tiesų suvoksite šį dvasinės pusiausvyros aspektą. Turite būti mažiau prisirišę prie daiktų. Kol jums svarbiausia bus pavydas ir ego, Dievas laikysis nuo jūsų atokiai. Kai pavyks atsikratyti šių savybių, Dievas priartės.

Satja Sai Baba

2020 m. gegužės 28 d.

*   *   *

Buda pasaulį mokė vienos didžios tiesos. Jis pareiškė, kad tiesa nėra tai, kas sakoma vedose ar šventraščiuose. Žmonės turėtų nepamiršti, kad didžiausia dorybė yra nekenkti. Niekam nedarykite žalos nei mintimis, nei žodžiais, nei poelgiais. Ką reiškia „pūrnima“ (mėnulio pilnatis)? Tai reiškia visumą. Meilės sklidinas protas pasiekia pilnatvę. Kol protas pripildytas tamsos (blogų minčių), nėra prasmės švęsti Buda Pūrnimos. Atsikratykite šios tamsos. Jei širdyje nėra meilės, kokia nauda, jei apšviesite išorę? Įžiebkite Dievo žiburį savo protuose. Išvykite iš širdžių neapykantą ir pavydą. Žmogus yra dviejų piktų planetų – prieraišos ir pykčio (Ragos ir Dvešos) – auka. Vienintelis būdas ištrūkti iš jų gniaužtų – plėtoti meilę.

Satja Sai Baba

2020 m. gegužės 7 d.

*   *   *

Troškimas gausina norus. Norai yra gimimo ir mirties priežastis. Kitas gimimas yra šiame gyvenime neįgyvendintų norų rezultatas! Atmos tikrovę suvokti gali tik tie, kurie nė kiek netrokšta materialių dalykų. Tuo tarpu troškimas pažinti Dievą, mylėti Dievą ir būti Dievo mylimam niekaip nesusaisto. Kai visa didybe nušvinta Dievo suvokimas, jo liepsnose visi žemiški, jusliniai troškimai virsta pelenais. Kai baigsis troškimai, individualusis aš atsigręš į Visuotinį Aš ir mėgausis aukščiausia ramybe (paramašanti). Savasis Aš turi nutraukti visus ryšius su tuo, kas nėra „aš“, kad taptų nemirtingas. Jūs esate šūsnis minčių. Jūsų mintys atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį formuojant jūsų gyvenimą. Tad atidžiai stebėkite mintis ir pritarkite tik geroms! Dvasinės žinios (vidja) įtvirtina galvoje geras mintis ir pakylėja į aukščiausiosios Tikrovės (atmavidja) pažinimo būseną.

Satja Sai Baba

2020 m. balandžio 30 d.

*   *   *

Dievas yra kiekviename. Jis gyvena kiekvienoje širdyje. Tad neuždarykite Dievo šventykloje, mečetėje ar bažnyčioje. Kur yra žmogus, ten yra ir Dievas. Dievas įgauna žmogaus pavidalą (Daivam manušja rūpena). Jūs pamirštate ir nesuvokiate šio svarbaus fakto, todėl kritikuojate kitus. Ką jūs kritikuojate? Ką garbinate? Paklauskite savęs. Dievas yra visuose. Jei kritikuojate kitus, kritikuojate Dievą. Kad ir ką sveikinate, pagerbiate Dievą. O jei ką nors įžeidinėjate ar išjuokiate, tai irgi pasiekia Dievą! Nuo šios akimirkos pradėkite naują gyvenimą, atsisakydami blogų minčių ir blogų savybių. Nuskaistinkite širdį. Mylėkite visus, tikėkite, kad Dievas yra visuose. Pripildykite širdį tyros meilės. Tegu jūsų mintys, žodžiai ir darbai būna šventi. Tik tada jūsų gyvenimas bus palaimingas.

Satja Sai Baba

2020 m. balandžio 23 d.

*   *   *

Visi jūs esate meilės ir dieviškumo įsikūnijimai. Viskas, kas turi įvykti, įvyks. Nesijaudinkite dėl to. Praeitis yra praeitis, pamirškite praeitį. Ateitis neaiški, nesigilinkite į ją. Svarbi yra dabartis, gyvenkite dabartimi ir būkite laimingi. Nesijaudinkite dėl praeities ir ateities. Kur yra praeitis? Daug žmonių jau mirė. Ar kas nors iš jų grįžo? Nė vienas. Apie ateitį irgi nieko nežinome. Kodėl turėtume dėl jos jaudintis? Laimės ieškokite dabartyje. Jei laikysitės tokio požiūrio, niekada dėl nieko nesijaudinsite. Koks yra nerimo pavidalas? Tai mintyse susikurta baimė. Niekada neturėtume jaudintis. Skubėjimas, nerimas ir karis sukelia širdies ligas. Todėl turėtumėte vengti skubėjimo, nerimo ir aštraus maisto. Tikras sekėjas neturės jokių rūpesčių. Negalite vadintis tikru sekėju, jei jus kankina rūpesčiai.

Satja Sai Baba

2020 m. balandžio 16 d.

*   *   *

Pirmiausia turite ugdyti pasitikėjimą savimi. Savo jėgomis nepasitikintys žmonės pradeda klaidžioti ir blaškytis, ir renkasi įvairius kelius. Kai vaikštote po visokiausias vietas ir klajojate be tikslo, jūsų protas irgi blaškosi. Pirmiausia reikia nuraminti savo fizinį kūną. Jei turite vandens pripiltą indą ir nuolat jį judinate, jo turinys irgi nesiliaus judėjęs. Tad neturėtume nuolat be tikslo judėti. Tai labai svarbi mūsų meditacijos praktikos dalis. Turėtume sėdėti ramūs, kūnas turėtų nurimti. Kodėl medituojant prašome žmonių sėdėti tiesiai ir ramiai? Nes kai kūnas tiesus ir ramus, protas tampa aiškus ir tylus. Pirmiausia reikia suvaldyti savo kūną, kad nurimtų galūnės ir visi kūno organai.

Satja Sai Baba

2020 m. balandžio 9 d.

*   *   *

Kilniųjų ir dorybingųjų maldos net kviečia ateiti Viešpatį. Kasdieniame gyvenime prireikus patogumų paprasti žmonės kreipiasi į valdžios institucijas. Panašiai vyksta ir žmogaus viduje: neįstengdami pasiekti ir įgyti atsidavimo, geraširdiškumo, ramybės ir tiesos, kilnieji ir dorybingieji meldžiasi Viešpačiui. Tada, išklausęs jų maldas, Jis ateina Pats ir užlieja Savo malone. Šis faktas gerai žinomas. Daug kas skaitė „Ramajaną“ ir „Bhagavatą“ – argi Rama ir Krišnane buvo įsikūniję, nes Viešpats išklausė išminčių maldas? Net šventasis Ramakrišna, nors buvo gimęs dieviškas, meldė deivės Kalės atsiųsti ką nors, kas skelbtų visam pasauliui elgesio kodeksą (dharmą), naikinantį neteisybę ir savanaudiškumą. Taigi melstis reikia ir vėl, kad būtų įvykdyta ši užduotis, nepasiduodant nevilčiai, jei iškart nesulauksite rezultatų.

Satja Sai Baba

2020 m. kovo 26 d.

*   *   *

Kad ir kokie kiltų nepatogumai, reikia stengtis nenutraukti dvasinės praktikos ir nekeisti jos būdų. Pasaulio nuostolius, kančias ir rūpesčius vertindamas kaip laikinus ir praeinančius ir suvokdamas, kad vardo kartojimas bei meditacija skirti vien tam, kad padėtų įveikti tokį sielvartą, dvasinis ieškotojas turėtų nepainioti šių dviejų dalykų, nesuplakti jų. Sekėjas turi suvokti, kad netektis, kančia ir nerimas kyla iš išorės, priklauso pasauliui, o vardo kartojimas ir meditacija yra vidiniai dalykai, priklausantys Viešpaties meilės sferai. Tai vadinama tyru (pativratā) atsidavimu. Tam tikru laiku bent prisiminkite, kaip tuo pačiu laiku meditavote ir kartojote vardą, net jei dabar esate traukinyje, autobuse ar kitomis panašiomis aplinkybėmis. Šitaip, kaupdamas dvasinius turtus, žmogus tikrai gali tapti šeimininku ir pasiekti atmą.

Satja Sai Baba

2020 m. kovo 19 d.

*   *   *

Atsidavimas – tai ne rudai geltonas drabužis, ne šventės ar ritualiniai aukojimai, ne skusta galva, nešiojamas vandens puodas ar lazdelė, ne suvelti plaukai ir kiti panašūs dalykai. Viešpats niekuomet nespręs apie jus pagal jūsų religiją ar kastą, ar pagal priesakus, kurių tradiciškai laikotės. Tikro atsidavimo požymiai yra šie: 1. Įgyti tyrą protą (antahkarana); 2. Nenutrūkstamai kontempliuoti Dievą, kad ir kokios būtumėte profesijos kasdieniame gyvenime; 3. Jausti, kad visa yra sukurta Viešpaties ir todėl yra viena; 4. Visus priimti su vienoda meile; 5. Neprisirišti prie juslių objektų; 6. Sakyti tiesą. Kad ir kas esate, kad ir kokios jūsų aplinkybės, jei nepasiduosite liūdesiui, jeigu nieko nebijosite ir jei prisiminsite Viešpatį nepajudinamai tikėdami ir be jokių slaptų motyvų, visos jūsų kančios ir liūdesys tikrai išnyks!

Satja Sai Baba

2020 m. kovo 12 d.

*   *   *

Ar gali būti vienodi ir žali, ir virti ryžiai? Išvirę ryžiai jau būna nebe kieti. Virti grūdai yra minkšti, nekenksmingi ir saldūs. Nevirti grūdai yra kieti, pasipūtę ir pilni iliuzijų. Panašiai ir žmonės: ir vienoki, ir kitokie yra sielos, tačiau tie, kurie skęsta išorinėje iliuzijoje (avidjamajoje), yra „žmonės“, o tie, kurie panirę į vidinę iliuziją (vidjamają), yra „dvasiniai ieškotojai“. Dievas neturi nei išorinių, nei vidinių iliuzijų. Tas, kuris neturi jokių išorinių iliuzijų, tampa dvasiniu ieškotoju, o netekęs ir vidinių, gali būti vadinamas Dievu. Tokio žmogaus širdis virsta Dievo buveine. Nors Viešpats yra visų širdyse, būtina dvasinė praktika, kad jie tai galėtų atrasti patys, tiesa? Juk galime išvysti savo veidą! Tereikia veidrodžio, kuris parodytų atvaizdą. Taigi tam, kad taptumėte be savybių (gunų), yra būtinas svarbiausias kelias – dvasinė praktika.

Satja Sai Baba

2020 m. kovo 5 d.

*   *   *

Kai kurie žmonės medituoja, bet juos lengvai išblaško virtuvės kvapai. Ar galima tai pavadinti malda Viešpačiui? Visas savo dvasines praktikas atliekate išsiblaškę. Melskitės nuoširdžiai, susikaupę. Tada tikrai pasieksite rezultatų. Imkitės bet kokio dvasinio darbo, bet mylėkite visa širdimi. Meilė išnaikina visas ligas ir gydo visus skausmus. Todėl pirmiausia stiprinkite meilę. Tai įmanoma tik tada, jei tikite, kad Dievas yra Meilės įsikūnijimas. Meilė yra geriausias vaistas. Jei įdėtumėte augalą į skardinį puodą ir jį laistytumėte, po kurio laiko jis žūtų, bet jei tą patį augalą pasodintumėte į dirvą ir jį laistytumėte, išaugtų puikus medis. Norint sulaukti gerų vaisių, Dievo vardą ir pavidalą reikėtų sodinti į savo širdies dirvą ir laistyti meile.

Satja Sai Baba

2020 m. vasario 27 d.

*   *   *

Nešvaistykite savo dienų tenkindami žemiškus troškimus ir ambicijas, galvodami, kaip jas įgyvendinti. Sėkmė ar nesėkmė neturėtų jūsų nei džiuginti, nei liūdinti. Jūsų laukia didelė puota, tad kodėl rankiojate likučius nuo svetimų stalų? Tegu jūsų svarbiausias tikslas niekada neišblėsta, visada prisiminkite užduotį, dėl kurios atėjote į šią mokyklą. Kad ir kas viliotų į šalį, nesukite iš kelio. Valdykite savo mintis ir elgesį – pasieksite tikslą. Neleiskite, kad rūpinimasis kūnu, šeimos auginimas ar puikybės, prabangos troškimas užgožtų sielos saviraišką. Aukščiausioji Tikrovė (Šiva), individualus žmogus (džyva) ir subjektyvusis pasaulis (prakritė) – tai trys dalykai, su kuriais susiduriate. Žmogus turi naudotis pasaulio dovanomis, kad pasiektų Šivą, kuris yra ir žmogaus, ir pasaulio pagrindas. Kol nepajusite sielos palaimos suvokę Šivą, pasaulis jus slėgs ir kone dusins. Tačiau paskui pasaulis nuo jūsų pasitrauks savaime.

Satja Sai Baba

2020 m. vasario 20 d.

*   *   *

Pro mėlynus akinius viską regite mėlynai, nors gamta puošiasi daugybe spalvų, tiesa? Jei pasaulis atrodo pilnas skirtumų, tai jūsų pačių kaltė. Jei viskas atrodo kaip meilė, tai irgi yra tik jūsų meilė. Ir viena, ir kita nulemia jūsų jausmas. Pasaulį ydingą regite tik todėl, kad patys turite ydų. Kai nežinote apie savo trūkumus, net ieškodami jų nerasite, nes nepažįstate. Gali kilti klausimas, ar Pats Viešpats turi trūkumų, nes irgi jų ieško. Bet kaip galima sakyti, kad Viešpats ieško trūkumų? Jis ieško tik gėrio, o ne ydų ir nuodėmių. Viešpats neklaus apie turtą, šeimą, kastą, padėtį ar lytį. Jis regi tik dorumą (sadbhavą). Tik tuos, kurie apdovanoti tokiu dorumu, Jis laiko vertais Savo malonės, kad ir kas jie būtų.

Satja Sai Baba

2020 m. vasario 13 d.

*   *   *

Garbintojo požiūris į garbinamąjį yra atsidavimo (bhakčio) sėkla. Pirmiausia garbintojo protą patraukia ypatingos garbinamojo savybės. Garbintojas stengiasi pats įgyti šių savybių. Tai dvasinė praktika (sadhana). Iš pradžių, pirmaisiais sadhanos etapais, garbintojas ir garbinamasis yra visiškai skirtingi, bet vykstant dvasinei pažangai šis jausmas silpnėja, o pasiekus tikslą skirtumas visai išnyksta! Kad ir kokį žmogus pasirinktų ir mylėtų garbinimo objektą, kad ir ko siektų dvasinėmis pastangomis, turi tvirtai tikėti, kad individualus savasis aš (džyvatmanas) yra aukščiausiasis Viešpats (paramatmanas). Dvasiniam ieškotojui dera trokšti tik vieno: suvokti Viešpatį. Jokiems kitiems norams vietos nėra.

Satja Sai Baba

2020 m. vasario 6 d.

*   *   *

Įkandin gyvenimo amžinai sliūkina mirtis. Tačiau žmonės nenori net girdėti šio žodžio. Manoma, kad jis pranašauja nelaimę, todėl verčiau jo nė neišgirsti, nors, kad ir kokia būtų nepakenčiama toji mintis, kiekviena gyva būtybė kas akimirką artėja prie mirties. Pasiryžę keliauti ir įsigiję bilietą sėdate į traukinį, o šis, norite to ar nenorite, veža jus į kelionės tikslą, kad ir ką tuo metu veiktumėte: ar tyliai sėdėtumėte, ar gulėtumėte, ar skaitytumėte, ar medituotumėte. Visos gyvos būtybės gimdamos gavo bilietą į mirtį ir leidosi į kelionę. Taigi, kad ir kaip kovosite, kad ir kokių saugos ir atsargumo priemonių imsitės, ateis diena, kai atvyksite į paskirties vietą. Dėl visų kitų dalykų galima abejoti, tačiau mirtis tikrai neaplenks nė vieno. Šio dėsnio pakeisti negalima. Žmonės akis, ausis ir liežuvį pripratino nuolat mėgautis naujovėmis. Dabar reikia mokytis priešingų dalykų. Protą reikia orientuoti į gėrį ir kiekvieną savo veiklos minutę vertinti šiuo požiūriu.

Satja Sai Baba

2020 m. sausio 30 d.

*   *   *

Kai kuriuos dvasinius ieškotojus taip gąsdina vargai, netektys ir sunkumai, kad jie net nepradeda stengtis ir lieka nuošalyje. Kai kuriuos sekėjus, pradėjusius dvasinę kelionę ir nuėjusius tam tikrą atstumą, prislegia ir įveikia kliūtys bei nusivylimai, tad jie pasiduoda pusiaukelėje. Bet kiti ramiai ir drąsiai žengia dvasiniu keliu, kad ir kokių kiltų kančių, kad ir koks būtų sunkus šis kelias. Tai – iškiliausieji. Jus gali klaidinti prieraiša prie šio iliuzinio pasaulio ir vilioti laikinas džiaugsmas, bet į nieką neiškeiskite priemonių nuolatinei ir tikrai laimei pasiekti. Visiškai atsidavę vykdykite savo dvasines pareigas. Be tikėjimo ir atkaklumo Dievo nepatirsite. Viešpats ateina tik esant visiškam atsidavimui (parabhakčiui), visiškas atsidavimas įmanomas tik įgijus dvasinę išmintį (džnaną), dvasinė išmintis įgyjama tik per tikėjimą (šradhą), tikėjimas ateina per meilę (premą).

Satja Sai Baba

2020 m. sausio 23 d.

*   *   *

Garbinti (atlikti pudžą) – tai ne tik nuskinti gėlę ir padėti ją ant gražaus Dievo paveikslo. Nepamirškite sodininko, kuris triūsė puoselėdamas tą augalą ir dovanojo žiedą, atminkite: jis irgi yra garbintojas. Tikroji dvasinė išmintis (džnana) – tai tikras supratimas, ne vien intelekto laimėjimas. Kūnas gali funkcionuoti tik gaudamas maisto. Atnaša (jadžna) yra net ir tie veiksmai, kurie buvo atlikti prieš aukojimą. Žmogus naudojasi pasauliu, kad galėtų garbinti Viešpatį, kad visuomenėje įsitvirtintų taika ir teisingumas ir kad galėtų valdyti bei koordinuoti kūno funkcijas. Viskas, kas daroma siekiant šių trijų tikslų, yra aukojimas. Pirmasis vadinamas aukojimo apeigomis (jadžna), antrasis – labdara (dana), trečiasis – atgaila (tapasu). Visi žmogaus veiksmai, kad ir kas ir kur pasaulyje juos atliktų, turi tarnauti šiems trims poreikiams!

Satja Sai Baba

2020 m. sausio 16 d.

*   *   *

Gali ateiti laikas, kai pavargsite ir nusilpsite, tada melskitės šitaip: „Viešpatie, daugiau nebeįstengiu. Jaučiu, kad tolesnės pastangos pareikalaus per daug jėgų. Suteik man stiprybės, Viešpatie!“ Iš pradžių Dievas laikosi atokiai, stebėdamas žmogaus pastangas lyg mokytojas, kuris pasitraukia, kai mokiniai laiko egzaminą. Paskui, kai žmogus išsivaduoja nuo prieraišos prie juslinių malonumų (bhogos) ir imasi gerų darbų bei nesavanaudiškos tarnystės, Dievas priartėja. Kaip Saulės dievas (Surja Narajana), Jis laukia kitapus uždarų durų. Kaip tarnas nepraneša apie savo atvykimą ir nesibeldžia į duris, tik laukia, žinodamas, kam šeimininkas teikia pirmenybę, taip laukia ir Dievas! Kai šeimininkas truputį praveria duris, įsiskverbia saulė ir tučtuojau viduje išsklaido tamsą. Panašiai, kai prašoma Dievo pagalbos, Jis nedelsdamas prisistato, ištiesęs rankas padėti. Taigi jums reikia tik gebėjimo skirti (vivekos), kad galėtumėte melstis, ir dvasinės išminties (džnanos), kad Jį prisimintumėte.

Satja Sai Baba

2020 m. sausio 9 d.

*   *   *

Šią Naujųjų metų dieną turėtumėte pasiryžti kiekvieną dieną pradėti su meile, praleisti su meile, pripildyti dieną meilės ir užbaigti meile. Žmonės nuogąstauja, kas šiais metais nutiks ir ar metai bus geresni nei praėję. Svarbu ne kurie nors konkretūs metai. Puoselėkite geras mintis, kalbėkite gerus žodžius ir darykite gerus darbus, laikydamiesi plataus požiūrio, kad visi pasaulyje turėtų būti laimingi. Atsisakykite blogų minčių ir blogų savybių, nes jos yra visų pasaulio kančių priežastis. Kad ir ką dirbtumėte, jei Dievą laikysite savo vedliu ir gelbėtoju, jums tikrai pavyks. Dievas yra vienintelis tikras draugas. Jis visada su tavimi, tavyje ir greta tavęs. Turite visiems trokšti laimės. Visi turi pripildyti širdis tyros meilės. Tada šalis ir pasaulis klestės, ir visi bus laimingi!

Satja Sai Baba

2020 m. sausio 2 d.

*   *   *

Kai darbo imatės dėl egoistiškų paskatų, skatinami savanaudiškų motyvų ir įkvėpti vilčių pasilypėti karjeros laiptais, didėja godumas ir puikybė, pavydas ir neapykanta. Toks darbas stiprina saitus ir skatina prieraišą prie pelningesnio darbo. Ugdo nedėkingumą kitiems, prisidėjusiems rankomis ir protu, ir Pačiam Dievui, paraginusiam žmogų veikti ir suteikusiam įgūdžių. „Aš tai padariau, – teigia žmogus, kai darbas pavyksta, o kai nepavyksta, pareiškia: – Kiti jį sugadino.“ Jei darbas baigiasi nesėkme, kyla pasipiktinimas, depresija ir neviltis. Kuo labiau žmogus prisiriša prie veiklos rezultatų, tuo stipriau ir skaudžiau sielvartauja nusivylęs. Tad vienintelis būdas išvengti tiek puikybės, tiek skausmo – baigtį palikti Dievo valiai. Būti laimingam galvojant, kad savo pareigą atlikai kiek įstengdamas nuoširdžiau ir rūpestingiau.

Satja Sai Baba

2019 m. gruodžio 19 d.

*   *   *

Nėra blogai mylėti vaikus. Bet tėvai turėtų išmokti, kaip juos mylėti. Kai vaikai tyčia ar netyčia suklysta, tėvai turėtų skubėti taisyti jų ydas ir grąžinti į doros kelią. Tėvų priedermė ne tik parūpinti maisto, išleisti mokytis ir suteikti pasaulietinių žinių. Vaikams reikia diegti teisingas vertybes. Jie neturėtų manyti, kad įgyti turto yra visa ko pradžia ir pabaiga. Kai jie paliks šį pasaulį, turtai neišeis kartu su jais. Turto reikia esminiams poreikiams tenkinti. Per didelis turtas toks pat nepatogus kaip per dideli batai. Per mažai turto veikiausiai kels skausmą, lygiai kaip per ankšti batai. Taigi pageidautina turto turėti tik tiek, kiek reikia pagrindiniams poreikiams patenkinti. Apgailėtina, kad beprotiškai siekdami pinigų žmonės pamiršta ar kompromituoja žmogaus vertybes.

Satja Sai Baba

2019 m. gruodžio 12 d.

*   *   *

Stiprinkite tikėjimą Atmos principu ir nuoširdžiai ją mylėkite – tai tikrasis garbinimas. Žmonijai reikia mylėti Atmą ir tik Ją Vieną. Jauskite, kad tai labiausiai meilės vertas dalykas šiame ar aname pasaulyje, – tai tikrasis garbinimas, kokį žmogus gali paaukoti Dievui. Turite gyventi pasaulyje, kuriame gimstama kaip lotoso lapai; nors jie gimsta vandenyje, plūduriuoja niekaip jo nepaveikti ir nesušlapę. Žinoma, gerai mylėti ir garbinti Dievą turint tikslą pelnyti ką nors vertinga čia ar anapus, bet kadangi nėra nieko brangesnio ar vertingesnio už Dievą, vedos pataria Dievą mylėti neturint nė menkiausių norų. Mylėkite, nes turite mylėti dėl pačios meilės. Mylėkite Dievą, nes kad ir ką Jis duotų, viskas yra menkiau už Jį Patį. Mylėkite Jį vieną, neturėdami jokio kito noro ar reikalavimo.

Satja Sai Baba

2019 m. gruodžio 5 d.

*   *   *

Nusiviliate todėl, kad netinkamai nustatote kančios priežastį. Ar galite masažuodami galvą palengvinti nepakeliamą pilvo skausmą? Nieko tokio, jei užgaišite, – atraskite tikrąją skausmo priežastį ir tada pritaikykite gydymą. Iš tikro visos bėdos kyla dėl prieraišos ir iliuzijos. Susituokusios poros mano, kad bus laimingos, kai susilauks vaiko, bet tada tik prasideda nauji rūpesčiai! Tėvai nerimauja dėl vaiko sveikatos, įpročių, lavinimo, draugų, santuokos, karjeros perspektyvų ir panašiai, – ratas nesiliauja sukęsis. Nuo šių minčių daugėja nerimo, rūpesčių ir sielvarto. Ugdykitės neprieraišą. Mąstykite apie didį žmonijos paveldą, tada atsisakysite neprieraišos ir nedorų minčių, žodžių ar darbų! Mąstykite apie dorą, tiesą ir meilę (dharmąsatją ir premą), – tai žmogiškumo pagrindas, padėsiantis jums visada elgtis teisingai.

Satja Sai Baba

2019 m. lapkričio 28 d.

*   *   *

Su kiekvienu elkitės kaip su broliu ir seserimi. Kartais nuomonės gali skirtis, bet tai neturėtų kelti neapykantos ir priešiškumo. Skirtumai neturėtų mūsų skaidyti. Sai organizacijos nariai turėtų puoselėti tokią vienybę. Tegu nekyla jokių konfliktų. Gyvenkite kaip tos pačios šeimos vaikai. Pelnykite gerą vardą, tegu Sai organizacijai neprilygsta jokia kita organizacija pasaulyje. Stiprinkite meilę ir dirbkite vieningai. Bet kokią užduotį galima atlikti tik visais penkiais rankos pirštais. Žmogus gali būti organizacijos prezidentas, bet tai nereiškia, kad jis gali veikti pagal savo užgaidas ir fantazijas. Žinau, kad Sai organizacijoje tokių nėra. Vis dėlto jus įspėju. Visi organizacijos sparnai – centrai, tarnystės padaliniai, žmogaus vertybių ugdymas ir kiti – turėtų veikti darniai. Atskirus sparnus laikykite tos pačios rankos pirštais ir dirbkite vieningai.

Satja Sai Baba

2019 m. lapkričio 21 d.

*   *   *

Spinduliuojančią saulę galima regėti tik jos pačios šviesoje. Panašiai ir Dievą galima išvysti tik iš Dievo malonės. Norint patirti Dievą, nereikia jokių įgūdžių, jokių intelekto pastangų ar išsimokslinimo. Kaip saulę gali temdyti debesys, taip ir Dievą regėti trukdo egoizmo, prieraišos ir neapykantos debesys. Malda ir dvasinis darbas (sadhana) yra priemonės, išsklaidančios šiuos debesis. Dvasinis darbas – tai karališkas kelias pasiekti Dievą. Žmogus turi ir gerų, ir blogų bruožų. Tas, kuris turi daugiau gerų bruožų, linkęs kituose įžvelgti tik gėrį. Tie, kurie viską vertina santūriai, gerąsias ir blogąsias savybes taip pat vertina nešališkai. Todėl būtina ugdyti gerąsias savybes. Į pasaulį reikia žiūrėti kaip į Dievo atspindį. Viską reikia atlikti kaip auką Dievui.

Satja Sai Baba

2019 m. lapkričio 7 d.

*   *   *

Kaip kiekvienos profesijos atstovui reikia turėti bent minimalią kvalifikaciją, taip ir Dievo malonei gauti reikia bent truputį pasistengti: atsikratyti egoizmo, valdyti jusles, teisingai maitintis ir ilsėtis (āhāra ir vihāra). Žmogų formuoja arba jam kenkia tie, su kuriais jis bendrauja. Netikusios prigimties žmogus, patekęs į gerą draugiją, geba greitai atsikratyti ydų ir tapti doras. Tačiau ir geras žmogus, patekęs tarp blogų draugų, pasiduoda subtiliai įtakai ir paslysta. Mažesnį užvaldo didesnis. Trupinėlis rūgščios varškės sutraukia pieną, atskiria sviestą ir paverčia jį išrūgomis. Tokiems pokyčiams ne mažiau naudingos ir šventos knygos, bet negana jas tik perskaityti, įsiminti ar cituoti. Jas reikia suprasti, apmąstyti, o išmoktos pamokos ar padarytos išvados turi būti kasdien taikomos praktiškai.

Satja Sai Baba

2019 m. spalio 31 d.

*   *   *

Šventraščių studijavimas gali sustiprinti jumyse jau esančius dvasinius potraukius ir paskatinti praktiškai taikyti juose esančius pamokymus. Šių žinių nelaikykite vien maistu smegenims. Jos turi virsti palaima (ananda). Žmogus turi atsikratyti pavydo, pompastiškumo, egotizmo. Išminties šaltinis yra Guru, jumyse slypinti siela (puruša). Šio dvasinio turto galima pasisemti ir iš kitų. Tačiau jį dalijantis žmogus turi būti pasiekęs aukščiausią pakopą, o gaunantis – turėti tam tikrų nuopelnų, vertų šio laimėjimo. Sėklos gali būti daigios, bet kad jos sudygtų, reikia suarti ir išpurenti dirvą. Kai abi sąlygos bus įvykdytos, tikrai sunoks dvasinės sėkmės derlius. Atminkite, tikrasis guru užvaldo jūsų širdį, ne turtus!

Satja Sai Baba

2019 m. spalio 17 d.

*   *   *

Rukminės Kaljanos istorija nėra paprasta vedybų istorija. Tai Purušos (Aukščiausiosios Dvasios) sąjunga su Prakrite (kūrinija,objektyviuoju pasauliu). Rukminė yra individualus aš (džyva), Krišna yra Aukščiausiasis Aš (paramatmanas). Rukminė kentė objektyvaus pasaulio primestas taisykles ir apribojimus. Egoizmas yra jos brolis, pasaulietiškumas – tėvas. Pagalvokite apie šį faktą: Rukminė niekada anksčiau nebuvo sutikusi Krišnos, jos siela stipriai ilgėjosi Viešpaties. Nuoširdžiai ir gerai elgdamasi j ieškojo prieglobsčio Dieve. Jos tėvai, brolis ir visi artimieji tam prieštaravo, bet kiekvienas žmogus gimsta ne vaidinti kažkieno kito dramoje, bet išgyventi savo likimo. Visi gimsta atlikti savo bausmės ir galiausiai tampa laisvi. Niekas nepasilieka kalėjime ta dingstimi, kad jame dar kalinamas brangus draugas! Rukminės maldos, atgaila, ilgesys ir atkaklumas buvo gausiai apdovanoti ir Viešpats atskubėjo jos sutikti!

Satja Sai Baba

2019 m. spalio 10 d.

*   *   *

Kai neteisybės, amoralumo ir melo jėgos įgauna milžiniškas proporcijas ir ima šokti mirties šokį, kai siaučia savanaudiškumas ir egoizmas, kai vyrai ir moterys nebejaučia nei gerumo, nei užuojautos, atmos principas įgyja dievišką pavidalą ir ateina sunaikinti blogio gaivalo. Tokia yra Dasaros šventės vidinė prasmė. Pagal tai, kaip elgiamės kasdieną, kiekvienas turime nuspręsti, kas esame, – Ravana ar Rama. Kas yra Ravana ir jo dešimt galvų? Kama (geismas), krodha (pyktis), moha (apgaulė), lobha (godumas), mada (puikybė), matsarja (pavydas), manasas (protas), budhis (intelektas), čita (valia) ir ahamkara (ego) yra tos dešimt Ravanos galvų. Pasipūtimas yra demonas. Blogos mintys yra demonas. Rama naikina šias blogas savybes. Per dešimt Dasaros dienų turite melsti Dievo, kad sunaikintų visus jūsų blogus bruožus.

Satja Sai Baba

2019 m. spalio 3 d.

*   *   *

Dievas yra Meilės įsikūnijimas. Norėdami patirti Dievą, turite prisipildyti meilės. Meilės įsikūnijimą galite patirti vien tik Meile. Pavydo ir neapykantos kupinas žmogus yra tarsi aklasis, neregintis saulės, kad ir kaip šviesiai ji spindėtų. Neišmanymo gaubiamas žmogus negali įžvelgti Dievo, kad ir kaip arti Jo būtų. Išminčius (džnanis), kupinas tokių savybių kaip tiesa, meilė, nejaučiantis pavydo, egoizmo ir neapykantos, Dievą gali regėti Jo neieškodamas. Studentai, jaunimas ir vyresnieji neturėtų pasiduoti tokiems netikusiems bruožams kaip pavydas. Turite džiaugtis, kai kitiems sekasi studijos, sportas ir profesinė veikla. Pavydėti sėkmingam žmogui – trigubas nusikaltimas. Pirmas nusikaltimas yra nepaisyti savo pareigų ar studijų, antras – pavydėti tiems, kuriems geriau sekasi, o trečias – bėdoti dėl savo nesėkmės.

Satja Sai Baba

2019 m. rugsėjo 26 d.

*   *   *

Dvejojimas melstis Dievui yra visiškai paviršutiniškas. Per egzaminus visi studentai meldžiasi Visagaliui. Kai įvyksta katastrofos ar patiriami nuostoliai, arba suserga šeimos nariai ir jiems gresia mirtis, visi skuba melstis Dievui. Tai kam pasiduoti netikrai puikybei ir atsisakyti pripažinti Dievą gerais laikais? Tai gryniausia veidmainystė! Kitas išsilavinusių žmonių bruožas yra puikybė. Jie vaikšto užsidėję pasipūtėlio karūną. Puikybė yra siena, skirianti dieviškumą nuo demoniškumo, Tiesą nuo netiesos. Reikia pašalinti šią kliūtį, kad pasireikštų dieviškumas. Tą kenksmingą savybę, vadinamą puikybe, daugelis studentų ir jaunuolių išsiugdo todėl, kad yra patrauklios išvaizdos, jiems sekasi studijos, turi pinigų. Reikia būti labai budriam, kad kuo anksčiau išnaikintum šį bruožą. Jeigu nėra Dievo, viskas yra velnias. Visi turite tikėti Dievą, Jo šauktis ir melstis be baimės. Taip nuvysite šalin jus supantį nedorumą.

Satja Sai Baba

2019 m. rugsėjo 19 d.

*   *   *

Žmogų nuo kitų gyvūnų skiria trys savybės: užuojauta, gailiaširdiškumas ir pasiaukojimas. Šiandien šių jausmų nebeliko žmogaus širdyje. Tokios tragiškos būklės priežastis yra jaudulys ir nerimas, paplitęs tiek tarp mokinių, tiek tarp mokytojų. Vyrauja įsitikinimas, kad pinigais galima pasiekti viską, nors kaupiant pinigus neįmanoma stiprinti taikos ir saugumo. Už pinigus galima iki soties nusipirkti maisto, bet negalima nusipirkti apetito ar alkio. Už pinigus galima gauti medicininių paslaugų ir vaistų, bet negalima nusipirkti sveikatos ir imuniteto. Už pinigus galima įsigyti tarnų, bet ne geranoriškumo. Galima nusipirkti patogumų, bet ne laimės. Jie nepadeda stiprinti charakterio ar dorovės. Šią tiesą turi suprasti tiek mokiniai, tiek mokytojai. Nes mokytojai formuoja tautą, o mokiniai ją kuria – tvirtą ir stiprią.

Satja Sai Baba

2019 m. rugsėjo 12 d.

*   *   *

Mokytojas yra lyg kelrodis. Jei kelrodis kliba, ar gali rodyti teisingą kryptį? Tad mokytojas visada turi būti tvirtos dvasios. Tik tada jis gali nukreipti mokinius teisingu keliu. Mokytojas turėtų skiepyti žmogaus vertybes – tiesą, dorą, ramybę, meilę ir neprievartą. Daugeliui neaišku, kuri iš šių penkių vertybių svarbiausia. Nepaprastai svarbi yra meilė. Kiekvienas mokytojas turi išmokyti mokinius mylėti ir gerbti tėvus, gimines ir savo artimą. Mokytojai turi turėti tyrą širdį ir tokių dorybių kaip ištikimybė tiesai, geras elgesys, pareiga, atsidavimas ir drausmė, kad to paties galėtų išmokyti mokinius. Tik tas, kuris mokiniams skiepija šias dorybes, yra tikras mokytojas. Pasaulis klestės, kai mokiniai eis teisingu keliu. Tad mokytojui, kurio pavyzdžiu privalo sekti mokiniai, būtina ugdyti dorybes.

Satja Sai Baba

2019 m. rugsėjo 5 d.

*   *   *

Užtikrinant ir palaikant sveikatą ypač svarbūs mitybos įpročiai. Jei jie netvarkingi, kenčia sveikata. Reikėtų tramdyti pašėlusį liežuvio polinkį ieškoti nuotykių. Iš 8 400 000 gyvų būtybių rūšių visi, išskyrus žmones, minta tokiu maistu, kokį dovanoja Motulė Gamta. Tik žmogus vienas stengiasi, kad maistas būtų skanesnis, patrauklesnis regėjimui, lytėjimui ir uoslei, todėl jį verda, kepa ir šaldo, maišo, mala ir mirko. Dėl tokio godumo blogėja sveikata ir yra silpstama. Reikėtų suprasti, kad gamtos siūlomos maistinės medžiagos tikrai naudingesnės. Kaitinamos jos netenka naudingų gyvybinių elementų ir negali suteikti stiprybės bei darbingumo. Žmogus sparčiai sensta ir praranda jaunatvės lengvumą. Pataikavimas liežuvio potraukiams ir sunkaus maisto rijimas tris ar keturiskart per dieną tik padidina šią krūvą. Vien reguliari ir ribota mityba gali leisti žmogui atlikti savo pareigas.

Satja Sai Baba

2019 m. rugpjūčio 29 d.

*   *   *

Didelė laimė yra būti gimusiam Bharatoje. Jums labai pasisekė, kad galite pareikšti, jog esate bharatas. Turite būti vertas šios malonės. Jokiomis aplinkybėmis niekas neturėtų kritikuoti savo tėvynės. Jokiomis aplinkybėmis neturite kritikuoti savo tėvynės. Net sapnuose neturite pamiršti ar išsižadėti savo tėvynės. Tai yra tikrasis dėkingumas. Kokia nauda gimti žmogumi, jei trūksta dėkingumo? Nedėkingas žmogus yra nedoras. Saulės dievą garbinančiose giesmėse sakoma, kad jis gali atleisti bet kokią nuodėmę, išskyrus nedėkingumą. Todėl visuomet būkite dėkingi ir niekad niekam nesuteikite progos apkaltinti jus nedėkingumu. Turite stengtis stiprinti bharatų kultūros šlovę. Motina ir tėvynė yra aukščiau už dangų.

Satja Sai Baba

2019 m. rugpjūčio 15 d.

*   *   *

Daugelis jūsų graužiasi: „Sakoma, kad susitikimas su šventu žmogumi sunaikina nuodėmes (daršanam papa našanam). Na, aš ne kartą, o daug sykių turėjau daršaną, bet bloga lemtis manęs vis tiek neapleido, ir kenčiu dar labiau nei anksčiau!“ Tiesa, jūs gal ir atėjote į daršaną, pasėjote šventose vietose surinktas šviežias meilės, tikėjimo, atsidavimo, geros draugijos, dieviškų minčių, Dievo vardo prisiminimo ir panašias sėklas. Ir galbūt išmokote intensyvaus žemės dirbimo ir dirvos paruošimo meno. Dabar turite šias sėklas rūpestingai pasėti gerai paruoštuose išvalytų širdžių laukuose. Ar iki naujo derliaus, kol sunoks švieži grūdai, jums nereikia suvartoti tų, kurie saugomi iš ankstesnio derliaus? Vargai ir nerimas, kuriuos dabar patiriate, yra per ankstesnes javapjūtes nuimtas derlius, tad nesisielokite ir nenusiminkite!

Satja Sai Baba

2019 m. rugpjūčio 8 d.

*   *   *

Guru primena mokiniui, kad mirtis neišvengiama, o gyvenimas žemėje trumpalaikis. Nusprendęs išeiti į mišką gyventi asketiškai Jadžnavalkja pasišaukė savo dvi žmonas ir pasiūlė tarpusavy pasidalyti jo uždirbtus turtus. Prieš priimdama savo dalį Maitrėja paklausė vyro, ar turtai padės jai suvokti Tiesą ir pasiekti nemirtingumą. Išgirdusi, kad ne padės, o tik trukdys, ji atsisakė šios naštos. Načiketa atsisakė dovanojamos imperijos, prabangos ir ilgų gyvenimo metų. Prahlada savo žaidimų draugus irgi išmokė to paties. Buda siekė atskleisti kančios slėpinį ir žengdamas pirmą sadhanos žingsnį atsisakė visko, prie ko buvo prisirišęs.

Satja Sai Baba

2019 m. liepos 18 d.

*   *   *

Visų pirmiausia išvalykite savo širdį. Tik tyrumas pritraukia dieviškumą. Jei geležies drožlės aprūdijusios, nė pats galingiausias magnetas jų netrauks. Drožlės gali kaltinti magnetą, sakydamos, kad jis prarado savo galią. Bet magnetas joms atsako: „Galvokite, ką norite, man vis tiek. Atsikratykite rūdžių ir tapkite švarios. Tik tada jus trauksiu.“ Kodėl tikitės, kad Dievas trauks jūsų protą, kuris aprūdijęs ir pilnas blogų minčių? Matykite gera, klausykitės gerų dalykų, kalbėkite gerais ir maloniais žodžiais ir imkitės šventos veiklos. Jei šitaip elgsitės, Dievas ir neprašomas tikrai suteiks jums malonę. Dievo kontempliacija yra vienintelė priemonė pojūčius išlaikyti švarius. Visos dvasinės praktikos yra skirtos juslėms valdyti.

Satja Sai Baba

2019 m. liepos 11 d.

*   *   *

Galima išstudijuoti visus šventraščius ir dvasinės praktikos vadovėlius, galima net valandų valandas skaityti apie juos paskaitas, bet susidūrę su pagunda slystelėsite ir suklysite. Būkite budrūs! Širdis gali atrodyti kaip perdžiūvusi žemė – be jokių blogio daigų, bet nušniokštus pirmajai liūčiai žemėje gulinčios sėklos ir šaknys pavers dykynę žaliu kilimu. Sunki, bet verta užduotis taisyti savo polinkius ir charakterį. Galima turėti geriausių daržovių, būti puikiausiu virėju, bet jei varinis indas, kuriame ruošiate daržovių sriubą, nepadengtas alavu, jūsų verdamas skanumynas bus baisiai nuodingas! Tad „alavuokite“ savo širdį tiesa, dora, ramybe ir dieviška meile (satja, dharma, šanti ir prema), taip paversdami ją indu, tinkamu kartoti šventą vardą, medituoti, duoti religinius įžadus, leistis į piligrimystę, atlikti apeiginį garbinimą ir kitiems patiekalams, kuriuos jame ruošite.

Satja Sai Baba

2019 m. liepos 4 d.

*   *   *

Kas iš to, jei tik pripažįstate, kad Viešpats atėjo, bet netrokštate iš šio advento pasisemti naudos? Paaukokite Jam visą save, visą savo gyvenimą, tada garbinimas taip greitai ir visiškai transformuos jus ir perkeis, kad galėsite su Juo susilieti į Vieną. Jis galvoja, jaučia ir veikia  taip, kaip jūs; jūs galvojate, jaučiate ir veikiate taip, kaip Jis. Būsite transformuoti, kaip skulptorius akmenį paverčia Dievo atvaizdu, vertu ne vienos kartos nuoširdžių žmonių garbinimo. Šio proceso metu turėsite iškęsti daugybę plaktuko smūgių, patirti daug kalto žaizdų, nes Jis yra skulptorius. Bet juk jis išlaisvina jus iš akmens! Paaukokite savo širdį Viešpačiui, o visa kita jumyse tegu patiria Jo rankų transformaciją. Neniekinkite laiko ar fizinio apvalkalo, ar šio gyvenimo šanso, naudodami juos apgailėtiniems tikslams.

Satja Sai Baba

2019 m. birželio 27 d.

*   *   *

Nuolat turite stengtis atsikratyti blogų polinkių. Atsekite, atpažinkite ir atsisakykite paveldėtų žalingų bruožų, įsišaknijusių prote. Iš jų blogiausi yra neapykanta ir pavydas. Jie kyla iš didelio savanaudiškumo. Tai gyvuliškos savybės ir jos neturėtų rasti vietos žmoguje. Kadangi šie bruožai dažnai pasireiškia, turėtumėte tučtuojau jų atsikratyti. Tam reikia nuolatinės vidinės jadžnos, o ne išorinės jadžnos, atliekamos tik kartą per metus tam tikroje vietoje. Vidinė jadžna turi būti atliekama visą laiką, visur ir visomis aplinkybėmis. Kai kyla bloga mintis ar troškimas, reikėtų negailestingai jį sustabdyti. Dieviškąją malonę galima pelnyti tik nuolatiniu budrumu ir nepaliaujamai jos siekiant. Tik atsikračius blogų bruožų visa didybe gali pasireikšti Dieviškumas.

Satja Sai Baba

2019 m. birželio 13 d.

*   *   *

Meilės įsikūnijimai! Jums nereikia ieškoti Dievo, Jis ateis ieškoti jūsų. Dievas gyvena ne šventyklose, mečetėse ir bažnyčiose. Tuos statinius pastatė žmonės. Dievas gyvena šventovėje, pastatytoje Jo Paties, ir tai yra žmogaus kūnas. Žmogaus kūnas – tai gyva šventovė, vaikštanti ir kalbanti šventovė. Jokia žmogaus sukurta garbinimo vieta jėga ir šventumu neprilygsta šiai Dievo sukurtai šventovei. Ši šventovė pastatyta ne iš plytų ir skiedinio. Jos neprojektavo joks architektas, nestatė joks inžinierius. Ši šventovė atsirado Dievo valia. Savo kūną turite laikyti vertinga Dievo dovana ir šią šventą dovaną saugoti. Laikykitės Dievo įsakymų ir darykite tik šventus darbus. Ugdykitės nesavanaudišką meilę ir dalykitės ja, kiek galite; tada pajusite gardų Dieviškumo (atmos principo) aromatą.

Satja Sai Baba

2019 m. gegužės 23 d.

*   *   *

Kaip žuvis gali gyventi tik panirusi į vandenį, jausdama šią stichiją aplink save, taip ir žmogus gali gyventi tik apimtas palaimos. Palaimą reikia jausti ne tik namie, visuomenėje ir pasaulyje, bet – visų svarbiausia – savo širdyje. Tiesą sakant, palaima širdyje teikia palaimą ir visur kitur. Džiaugsmo šaltinis yra širdyje. To šaltinio vandeniu reikia gaivintis nuolat medituojant, kartojant Dievo vardą ir be perstojo mąstant apie Viešpaties šlovę, malonę bei neišsenkamas Jo apraiškas. Vairuojantis automobilį žmogus sutelkia dėmesį į kelią, nes nori apsisaugoti nuo nelaimingo atsitikimo ir kitus nuo jo apsaugoti. Susikaupti jį verčia baimė. Meilė yra galingesnė. Tvirtai ir ryžtingai mylint koncentracija tampa stipri ir nepajudinama.

Satja Sai Baba

2019 m. balandžio 25 d.

*   *   *

Dievas yra tavo širdyje. Kad ir kur eini, kad ir ką darai, Dievas viską žino, net jei manai, kad niekas to nepastebi. Daug žmonių pradeda nerimauti dėl nereikšmingų laikinų dalykų, kurie yra tik praplaukiantys debesys, ir jų tikėjimas bei atsidavimas kartais susvyruoja. Tai negerai. Niekuomet neišsižadėk atsidavimo. Jei laiką leisi mąstydamas apie Dievą ir giedodamas Jo vardą, niekuomet neteks sielvartauti. Laikykis posakio „Sakyk tiesą, elkis dorai“ (satyaṃ vada dharmaṃ cara). Tada viskas pavyks. Tavo geras darbas tikrai sulauks Dievo malonės. Nuodėmė ar nuopelnas – tai tik tavo poelgių padariniai, jie kyla ne išorėje. Tiesa yra bendra visoms šalims ir visais laikais. Jei laikysiesi tiesos, kuri yra Dievas, visada darysi tik šventus ir teisingus darbus. Dieviškoji meilė liejasi visiems, kurie elgiasi teisingai. Atmink, kad teisingi veiksmai (dharma) visada turėtų būti atliekami su nesavanaudiška meile (prema). Be meilės jie netenka prasmės.

Satja Sai Baba

2019 m. balandžio 18 d.

*   *   *

Motina Gajatrė turi tris aspektus: Gajatrę, Savitrę ir Sarasvatę. Gajatrė yra mūsų jusles kontroliuojanti dievybė, Savitrė – gyvybės principo dievybė, o Sarasvatė – kalbą kontroliuojanti dievybė. Jos visos trys priklauso tam pačiam Tiesos principui. Gajatrės mantra prasideda žodžiais oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥBhūr reiškia materializaciją (kūną), bhuvah reiškia vibraciją (gyvybės principą), svaḥ reiškia spinduliavimą, simbolizuojantį atmą. Mokslininko požiūriu, materija gali būti paversta energija, ir atvirkščiai. Bet mano požiūriu, materija ir energija atskirai neegzistuoja. Jos abi neatsiejamos viena nuo kitos ir susijusios tarpusavyje. Tiesą sakant, šiame pasaulyje materijos nėra; visa, ką regite, yra tik energija. Tiesa, dharma, ramybė ir atleidimas yra ne kas kita, o šaktės principo (energijos) išraiška. Pirminė priežastis yra Tiesa. Nėra nieko kito. Šioje Tiesoje yra visos energijos savybės. Tad laikykite Tiesą savo motina ir ja vadovaukitės.

Satja Sai Baba

2019 m. balandžio 11 d.

*   *   *

Poetas dainavo: „Prisispaudusi vaiką prie klubo motina klajojo visur jo ieškodama. Žvelgė į kiekvieno vaiko veidą, ar nebus tas vaikas jos. Ji – dar neprinokęs vaisius!“ Jūs visi Dievo ieškote kaip ta motina. Kodėl neprinokęs vaisius? Neprinokęs vaisius būna kartus, bet jam nokstant viduje kaupiasi saldumas. Prinokti galima tik tada, kai mumyse sustiprės atrastas dieviškumas. Gyvenkite Dieve, su Dievu, gyvenkite remdamiesi Dievu ir Dievui. Gerkite Dievą, valgykite Dievą, matykite Dievą ir pasiekite Dievą. Dievas yra Tiesa, esmė, žmogaus širdis. Dabar jūs įrašinėjate Mano kalbą į kasetę. Bet ar galite kasetėje matyti Mano balsą ar žodžius? Ne. Žodžius girdite paleidę įrašą. Kūnas taip pat yra magnetinė juosta, Dievo balsas jame yra iš prigimties. Įgykite tikėjimo ir suderinkite jį su meile. Tada galėsite sugerti mano balsą ir žodžius. Tyra širdis, išvalytas protas ir Dievo sklidina sąmonė padės jums klausytis iš vidaus sklindančio Viešpaties balso.

Satja Sai Baba

2019 m. balandžio 4 d.

*   *   *

Dabar visi ieško patogumų ir malonumų, tai visų pastangų tikslas. Jei pasakysite žmogui, kad galima valgyti viską, ką nori ir kiek nori, jis bus patenkintas, bet jei pridursite, kad taip gyvendamas jis gali susirgti vienokia ar kitokia liga, jis laikys jus priešu. Drausmė ar režimas niekada nebūna populiarūs. Tačiau stiprybė įgyjama tik paklūstant drausmei, suvaržymams ir taisyklėms. Tik drąsiai priimdami sunkumus tampate stiprūs ir ištvermingi. Kovokite ir įgysite jėgų pergalei pasiekti. Regimų dalykų pagrindo ieškokite neregimuose. Dangoraižio pamatai yra giliai žemėje. Šio regimo pasaulio pagrindas yra nematomas Dievas (paramatma); jūsų kūnas – tik įrankis jo ieškoti, jį tyrinėti ir atrasti!

Satja Sai Baba

2019 m. kovo 28 d.

*   *   *

Viešpaties vardas labai veiksmingas. Kartojant Viešpaties vardą lengva prisiminti Jo savybes. Kartodami Jo vardą pašventinkite liežuvį. Jis turi sakyti tik malonias frazes, skleidžiančias pasitenkinimą ir džiaugsmą. Kalbėdami būkite labai atidūs. Gyvuliai turi ragus, vabzdžiai – geluonį, žvėrys – nagus ir iltis, o žmogaus baisiausias ginklas – liežuvis. Liežuvio padarytos žaizdos sunkiai išgydomos, jos ilgai pūliuoja širdyje. Jos gali sužaloti net labiau nei atominė bomba. Tad tegu jūsų kalba būna tokia pat švelni kaip ir jausmai. Tegu žodžiai byloja tiesą, bet būna malonūs (satyam brūyāt priyam brūyāt). Nemeluokite ir neperdėkite, norėdami įtikti kitiems. Cinizmas, verčiantis ieškoti priekabių ir kenkti kitų reputacijai, yra toks pat blogis kaip ir meilikavimas, kuris verčia jus išpūsti dalykus  ir nusižengti tiesai.

Satja Sai Baba

2019 m. kovo 21 d.

*   *   *

Akmeninės šventyklos primena Dievo buvimą. Regėdami teisininką prisimenate savo teisinius rūpesčius. Pamatę gydytoją galvojate apie savo ligą. Panašiai ir išvydus šventyklą jums primenamas Dievas. Tačiau Man labiausiai patinka amžinos šventyklos, pastatytos jūsų širdyse. Tikras garbinimas – tai nuoširdus atsidavimas Dievui, esančiam kiekviename. Išvalykite savo širdies šventyklą ir paskirkite gyvenimą tarnystei. Būtent tokia tarnystė, atliekama kaip sadhana, turi išskirti Satjos Sai organizacijas iš kitų dvasinių organizacijų. Žmonės kalba apie Svamio vibhūtį (šventuosius pelenus) ir Svamio stebuklus. Bet tikrasis Svamio stebuklas yra Jo begalinė meilė, išjudinanti nesuskaičiuojamus Sai sekėjus – vyrus ir moteris, jaunus ir senus – įvairiais būdais nesavanaudiškai tarnauti, kad išreikštų savo meilę Sai. Nesiliaukite buvę tyri, mylintys ir pasiaukojantys, – taip atskleisite nesibaigiančios ramybės ir palaimos paslaptį!

Satja Sai Baba

2019 m. kovo 14 d.

*   *   *

Norint įžiebti lempelę jums reikia keturių dalykų: indelio, aliejaus, dagties ir degtukų dėžutės. Jei kurio nors vieno trūksta, lempelės neįžiebsite. Tačiau ši lempelė sklaido tik išorinę tamsą. Kaip išsklaidyti tamsą širdyje? Ją išsklaidyti galima tik Išminties Šviesa (jñāna jyoti). Kaip uždegti šią Išminties Šviesą, šitą dvasinį žiburį? Jam taip pat reikia keturių elementų: neprieraiša (vairāgya) yra indas, atsidavimas (bhakti) yra aliejus, vienakryptė koncentracija (ekāgratā) yra dagtis, o Aukščiausiosios Tiesos pažinimas (jñāna) yra degtukas. Be šių keturių dalykų dvasinė išmintis negali spindėti. Iš jų pirmiausia reikia turėti neprieraišos dvasią. Jei esate prisirišę, net jei išmanysite visus šventraščius, nebus jokios naudos. Kas yra neprieraiša? Tai prierašos prie kūno nebuvimas. Atsisakykite ego jausmo, kuris verčia žmogų visą laiką galvoti apie „aš“.

Satja Sai Baba

2019 m. kovo 7 d.

*   *   *

Blogiausia yra elgtis priešingai nei skelbiate, kai ranka neigia tai, kas sklinda iš lūpų. Jei negalite gyventi taip, kaip kalbate, tylėkite, nepatarinėkite kitiems, nes pasirodysite veidmainiai. Nemokykite dharmos (dorybės), savo poelgiais ją griaudami. Dharma pastovi, nesikeičianti, ji negali sumenkti. Deja, tų, kas turi jos laikytis, tikėjimas ir tvirtumas slopsta. Kiekvienas žmogus vertinamas pagal darbus, ne pagal dalijamus nurodymus. Iš sėklos palengva išauga didžiulis kerotas medis; žmogus irgi smulkiais poelgiais, švelniais žodžiais ir gerais darbais tobulėja ir virsta dieviška būtybe!

Satja Sai Baba

2019 m. vasario 28 d.

*   *   *

Sveikinkite likimo smūgius, nelaimes ir kančias, kaip auksas sveikina tiglį, plaktuką ir priekalą, norėdamas tapti papuošalu, kaip cukranendrė sutinka peilį, traiškytuvą, katilą, keptuvę, purkštuvą ir džiovintuvą, kad būtų išsaugotas jos saldumas ir visi galėtų vartoti jos cukrų. Pandavai niekuomet neniurnėdavo, kai ištikdavo nelaimės. Rūpesčius jie priėmė kaip galimybes prisiminti Krišną ir karštai meldėsi. Dievas saugos jus iš vidaus kaip gelbėjo ir saugojo daugybę Jį įtikėjusių šventųjų.

Satja Sai Baba

2019 m. vasario 21 d.

*   *   *

Gal važinėjate prašmatniu automobiliu, bet kasdien nė nesusimąstydami patikite save ir namiškius vairuotojo įgūdžiams ir sumanumui. Tačiau kai jums patariama savo reikalus patikėti Viešpačiui, dvejojate ir atsisakote atsiduoti dieviškajai galiai (mahāśakti), nes tam trukdo iliuzijos galia (māyāśakti). Svarbiausia, rūpinkitės dėl vieno: pavyks ar nepavyks pasiekti tikrąjį gyvenimo tikslą. Labai labai labai jo trokškite, ir jums pavyks. Atminkite, tikrai laimėsite; dėl to išgirdote vidinį kvietimą ir atsiliepėte į jį ateidami pas Mane. Kokia dar mano užduotis, jei ne lieti malonę? Manykite, kad Aš ne toli, bet labai arti. Neatstokite, reikalaukite, siekite Mano malonės; Manęs nereikia liaupsinti, aukštinti ir prieš Mane keliaklupsčiauti. Atneškite Man savo širdis ir laimėkite Manąją. Nė vienas iš jūsų Man nėra svetimas. Pasižadėkite Man, ir Aš jums pasižadėsiu. Bet pirmiausia turiu įsitikinti, ar jūsų pažadas tikras ir nuoširdus, o širdis tyra; to pakaks.

Satja Sai Baba

2019 m. vasario 14 d.

*   *   *

retajugoje beždžionės (vānaras) gebėjo elgtis ir kalbėti kaip žmonės (naras). Dvaparos amžiuje žmogus (nara) iš Dievo malonės virto Dievu (nārāyaṇa). Kali amžiuje (kuriame dabar gyvename) skelbiama, kad žmogus yra Pats Dievas! Erdvė puode ir vienuolyne yra tokia pati kaip neaprėpiamame danguje, tačiau apgaulinga puodo ir vienuolyno išorė palaiko atskirumo iliuziją. Pojūčiai yra nenaudėliai, jie kuria iliuziją, kad esate kūnas. Sutramdykite juos kaip sutramdote bulių, įvėrę jam į nosį žiedą, kaip pažabojate žąslais arklį, kaip badikliu valdote dramblį. Pirmiausia pažinkite save, paskui padėkite kitiems. Tobulėkite, mokykitės, keiskitės patys. Tada imkitės spręsti kitų žmonių problemų. Keistis nėra sunku, jei ramiai tyrinėsite save: „Ar aš esu kūnas, pojūčiai, protas ar intelektas?“ Ir taip toliau.

Satja Sai Baba

2019 m. vasario 7 d.

*   *   *

Visi jūs švaistote laiką. Laikas yra Dievas. Dievas apibūdinamas kaip kāla kalaya namah – Jis yra Laiko Šeimininkas. Todėl nereikėtų švaistyti laiko nereikalingai veiklai. Pavyzdžiui, besaikis šnekėjimas yra laiko švaistymas. Kai įsijungę radiją klausotės visų nereikalingų programų, švaistoma elektros energija. Kūnas yra tarsi radijo imtuvas. Kartodami Viešpaties vardą ir giedodami Dievo šlovę pagausite malonės signalus. Bet nereikalingai plepėdami švaistote brangų laiką ir energiją. Darydami blogus ir netinkamus darbus irgi švaistote energiją, bet to, sulauksite pavojingų padarinių. Gyvenkite šventai laikydamiesi tiesos ir doros (satjos ir dharmos) idealų. Užuot juos skelbę, taikykite praktiškai. Propagavimas – tai „kiekybė“, o praktikavimas – „kokybė“. Visada labai svarbu kokybė. Šaukštas karvės pieno kur kas geriau nei asilės pieno statinė.

Satja Sai Baba

2019 m. sausio 31 d.

*   *   *

Pasitikėjimo savo jėgomis mokykitės iš paukščių. Paukščio, tupinčio ant lapotos medžio šakos, neveikia nei pašėlęs šakos siūbavimas, nei audra, galinti jį nupūsti, nes jis kliaujasi ne šakele ar medžiu, bet savo sparnais. Jis žino galįs bet kada nuskristi ir išsigelbėti. Paukštis visuomet laimingas ir neturi rūpesčių. Paukščiams nerūpi ką nors kaupti. Jie patenkinti, galėdami kuo geriausiai išnaudoti šią akimirką, gyvendami iš to, ką gauna tą dieną. Jie nesijaudina dėl vaikų karjeros ar banko sąskaitų būklės. Jiems nerūpi prižiūrėti namus ar nuosavybę. O ką jūs padarėte su savimi? Tupėdami ant gyvenimo šakos, argi nesijaudinate dėl menkiausio gyvenimo virptelėjimo ir grauždamiesi dėl jo argi neprarandate dvasios ramybės?

Satja Sai Baba

2019 m. sausio 24 d.

*   *   *

Jei ant kūno iškyla piktvotė, patepame ją tepalu ir aptvarstome, iki visai išgis. Jei nepatepsite ir neaptvarstysite, tikėtina, kad ji vėliau komplikuosis ir pridarys daug žalos. Retkarčiais turėsime nuplauti ją švariu vandeniu, vėl patepti ir iš naujo aptvarstyti. Panašiai ir jūsų gyvenime auga tokia piktvotė, ji jūsų kūne iškilo kaip pojūtis „aš, aš, aš“. Jei išties norite išgydyti šią piktvotę, tą „aš“, turite kasdien plauti ją meilės vandeniu, tepti tikėjimo tepalu ir aprišti nuolankumo tvarsčiu. Nuolankumo tvarstis, tikėjimo tepalas ir meilės vanduo padės jums išgydyti šią ligą, iškilusią kaip piktvotė „aš“.

Satja Sai Baba

2019 m. sausio 17 d.

*   *   *

Kai jus negailestingai svaido ir mėto likimas, susivaldymas suteikia jums stiprybės. Nepakantų žmogų lengvai palaužia nesėkmės ir sunkumai. Turite mokytis ne tik tiesos ir pakantumo, bet ir vaduotis iš pavydo. Pavydas yra tarsi kenkėjas, graužiantis medžio šaknis. Pavydas gali sugriauti visą jūsų gyvenimą. Gyvenime džiaugiamės daugybe dalykų: žiniomis, turtu, padėtimi, galia ir t. t. Bet jei  mūsų protus užkrečia pavydo virusas, jis užteršia viską. Niekada nepasiduokite pavydui net dėl menkiausių dalykų. Jei bičiulis studentas gauna geresnį pažymį, nepavydėkite jam. Jei kitiems sekasi geriau nei jums, džiaukitės dėl jų, nepasiduokite pavydui. Jei kas nors rengiasi gražiau už jus ar yra turtingesnis, turėtumėte galvoti, kad jis naudojasi tuo, ką turi, o jūs turėtumėte būti patenkintas ir džiaugtis tuo, ką turite jūs. Išties dieviška nejausti pavydo.

Satja Sai Baba

2019 m. sausio 10 d.

*   *   *

Pramonė, žemės ūkis, prekyba, politika ir administravimas yra kaip penkios gyvybinio alsavimo rūšys, palaikančios mūsų veiklą. Jos turi veikti vieningai, skatinamos meilės ir tarpusavio pagarbos. Tik tada bendruomenė gyvens taikiai, saugiai ir laimingai. Deja, šiuo metu tokio bendradarbiavimo nematyti. Priešingai, visose srityse dominuoja grupuočių interesai ir konkurencinė kova. Jausmai temdo protą. Pyktis, smurtas ir žiaurumas nieko neišsprendžia, tik sukelia daugiau sunkumų. Jie dabar plūsta lyg potvynis. Į valdžią iškeliami išsilavinimo neturintys žmonės, jie netrokšta nuoširdžiai prisiimti atsakomybės ir vykdyti pareigų. Tik gebėjimas ir noras vykdyti pareigas bei nešti naštą suteikia teisę valdyti kitus. Pareigų suteikta valdžia reikia naudotis jaučiant dėkingumą ir pagarbą. Jei kiekvienas darbuotojas ir pareigūnas tai prisimins ir laikysis to praktiškai, jų darbas suteiks laimės, pasitenkinimo ir ramybės tiek jiems, tiek visuomenei, kurios dalis jie yra.

Satja Sai Baba

2019 m. sausio 3 d.

*   *   *

Visi tiki meilės galia. Žmonės klausia: „Kaip galime stiprinti savo meilę Viešpačiui?“ Atsakymas toks: „Tik vienaip: praktiškai taikyti meilę, kuria tikite; tada toji meilė plėsis.“ Kadangi elgiatės kitaip, nei skelbiate, jūsų tikėjimas silpsta. Augalas augs tik nuolat laistomas. Pasėjus meilės sėklą, ji sudygs tik kasdien laistoma meile. Meilės medis augs ir duos meilės vaisių. Šiais laikais vyrai ir moterys nesielgia taip, kad savo veiksmas skatintų meilę. Jei norite stiprinti meilę Viešpačiui, turite nuolat mokytis atsidavusiai Jį mylėti. Jums, kaip ir gopėms, atsidavimas turi lietis iš širdies. Daug kas iš to, kas šiandien laikoma atsidavimu, yra netikra. Stiprinkite tyrą ir nuoširdų atsidavimą, ir tegu jūsų gyvenimas tampa šventas.

Satja Sai Baba

2018 m. gruodžio 27 d.

*   *   *

Kai žmonės tiki ne Savuoju Aš, bet vien pataikauja pojūčiams, užsidega pavojaus signalas, ir Dievas siunčia pasiuntinį arba nužengia Pats, jei reikia imtis didelės pertvarkos. Ardžuna pamiršo Savojo Aš pagrindą, Ravana jam priešinosi. Pasaulis kloja sau pamatus ant juslinio pasaulio smėlio. Tad nužengia avataros. Kaip beždžionė, pagriebusi saują žemės riešutų, negalėjo ištraukti iš siaurakaklės puodynės rankos, taip ir žmonės dabar kenčia, nes nenori atsisakyti pasaulyje nusitvertų malonių dalykų. Žmonės klysta manydami, kad materialūs turtai suteiks džiaugsmo ir ramybės. Vien prema, dieviškoji meilė, gali suteikti amžiną džiaugsmą. Tik meilė gali išsklaidyti pyktį, pavydą ir neapykantą!

Satja Sai Baba

2018 m. gruodžio 20 d.

*   *   *

Kai įžengę į namus ant maldų kambario sienos išvystate Mano paveikslą, argi nepajuntate širdį užliejančios pagarbos ir giminystės bangos? Gal dėl kokios kitos priežasties namo šeimininko ir nemėgstate, tačiau šis paveikslas jus suartins, nors tas asmuo gal yra jūsų profesinis konkurentas. Net to, kurį laikote savo aršiausiu priešininku, širdies gelmėje dega tokia pat šviesa! Žinokite, kad kiekvieno žmogaus širdyje saugomas jūsų garbinamo Dievo paveikslas. Pripažinkite tai ir baikite nesutarimus; įveikite visus skirtumus ir būkite vieni kitiems lyg broliai, drąsindami ir įkvėpdami žengiant sunkiu piligrimų keliu. Toje visa gaubiančioje Šviesoje išnyks visokia neapykanta ir pavydas – blogio kūrėjos tamsos apraiškos. Žinokite, kad ta pati šviesa švyti visuose.

Satja Sai Baba

2018 m. gruodžio 13 d.

*   *   *

Neapykanta, pagieža, pavydas ir puikybė, atskiriantys žmones, nors jie yra pažįstami ir giminės, kyla dėl tapatinimosi su kūnu. Jaučiatės esąs kūnas ir tuo tikite. Žinote, kad jūsų kūnas yra atskiras nuo kitų. Galvojate apie savo alkį, troškulį, patogumą, šeimą, bendruomenę, valstybę – taip brėžiate savo meilės ribas, apribojate save, visus kitus laikydami priešais, svetimaisiais ir varžovais. Bet šaltinis ir maistas yra vienas: tai Dievas, žmonijos Tėvas. Tėvui dėmesio skirkite daugiau nei broliams. Tai širdy sustiprins broliškumą ir pašalins neišmanymo paskleistus individualumo nuodus. Jūs visi esate vieno kūno rankos ir kojos, maitinamos to paties gyvybinės jėgos srauto, motyvuojami tos pačios valios, Dievo valios, ir visi susaistyti to paties Dieviškojo Įstatymo! Tokia yra višvarūpa, kosminė vizija, kurią reikia išvysti ir patirti. Ji suteiks jums begalinę palaimą.

Satja Sai Baba

2018 m. gruodžio 6 d.

*   *   *

Adis Šankara pabrėžė, kaip svarbu laiką leisti geroje draugijoje (satsangoje). Jis mokė, kad gera draugija yra pirmas ir svarbiausias žingsnis išsilaisvinimo link. Štai nedidelis pavyzdys: jei gabalėlį juodos anglies padėsime šalia skaisčiai raudonos ugnies, jos paliestas anglies plotelis ims švytėti. Jūsų neišmanymą galima palyginti su anglimi. Skaisčiai raudona ugnis – tai gera draugija. Angliai prisilietus prie ugnies bus išsklaidyta tik dalis jūsų neišmanymo. Bet jei imsitės sadhanos, dvasinio darbo, jis kaip ventiliatorius išplės sąlyčio plotą ir apšvies visą neišmanymą. Todėl nepakanka vien būti gerų žmonių draugijoje. Turėtumėte plėtoti meilės sadhaną ir būti mylimas gerų žmonių. Turite būti artimas ir brangus geriems žmonėms.

Satja Sai Baba

2018 m. lapkričio 29 d.

*   *   *

Brangūs studentai, pirmiausia atneškite į savo namus šviesos džiugindami savo tėvus. Nesipūskit prieš juos dėl to, kad mokėtės kelių dalykų. Mokinius iš savo ašramų mokytojai palydėdavo tokiais pačiais patarimais: „Motina ir Tėvynė labiau vertos pagarbos nei Dangus. Dėl jūsų pažangos tėvai aukoja patogumus ir net tai, kas reikalinga. Jūsų pareiga gerbti juos ir daryti laimingus. Imkitės tokios veiklos, kurią kiti gerbs, nedarykite to, dėl ko jaučiate gėdą. Gerbkite vyresniuosius. Mylėkite gimtąją šalį.“ Jie ragina: „Gerbk motiną kaip Dievą. Gerbk tėvą kaip Dievą. Gerbk mokytoją kaip Dievą. Gerbk svečią kaip Dievą.“ Laikykitės šių keturių pamokymų visiškai tikėdami jų teisingumu, patirkite jų teikiamą palaimą ir savo pavyzdžiu įkvėpkite kitus, kad Tėvynė galėtų progresuoti ir klestėti. Vykdykite šitą mano norą ir būkit palaiminti.

Satja Sai Baba

2018 m. lapkričio 22 d.

*   *   *

Per daug nesidžiaukite turtais, padėtimi, valdžia, protu, kurį gal turite. Manykite, jog visa tai patikėta jums, kad būtumėt naudingi kitiems. Tai Jo malonės ženklai, galimybės tarnauti ir atsakomybės simboliai. Užjauskite kitus, kai jie klysta. Žmonėse ieškokite gėrio, girdėkite tik tai, kas apie juos gerai kalbama, ir neklausykite paskalų. Štai avataros Krišnos ir Kalijos epizodas. Vidinė jo prasmė tokia: gyvatė Kalija ir jos pakalikai – tai troškimai, tūnantys širdies gelmėje; Viešpats šoka į tą gelmę – ar, veikiau, užlieja Savo Malone – ir išvalo nuodus, tad ji tampa saugi ir tyra. Kai Krišna šoka ant gyvačių galvų, jos sutramdomos ir virsta nepavojingomis. Neatsikračius troškimų negalima tapti dieviškam. Kokia nauda kartoti „Šivoham, Šivoham“ (aš esu Šiva), jei nesistengiate įgyti Šivos savybių?

Satja Sai Baba

2018 m. lapkričio 15 d.

*   *   *

Draupadė nepasiuntė vežimo pakviesti Krišnos jos gelbėti; apimta agonijos ji tik ištarė Viešpaties vardą, ir Krišna tučtuojau atsiliepė ir išgelbėjo nuo gresiančio pažeminimo. Tretajugoje, „Ramajanos“ laikais, architektas Nala su beždžionėmis tiesė tiltą per jūrą į Lanką; akmenys, ant kurių jie užrašė šventą Ramos vardą, neskendo vandeny. Bet buvo pastebėta, kad vėjas ir bangos plūduriuojančius akmenis išblaško. Jie nesijungia į vientisą tiltą, kuriuo galėtų pereiti armija. Vienas išmintingas žmogus pasiūlė ant vieno akmens užrašyti „Ra“, o ant kito – „Ma“, – tada abu akmenys sukibo. Tas pats principas veikia ir šiomis dienomis, šiame amžiuje! Nuolat kartokite Viešpaties vardą. Jis nuties tiltą tarp jūsų ir Dievo, padės sutelkti dėmesį į Jį ir užlies begaline malone!

Satja Sai Baba

2018 m. lapkričio 8 d.

*   *   *

Yra keturių rūšių šventovės: mokslo (vidjalaja), maisto (bhodžanalaja), gydymo (vaidjalaja) ir Dievo (devalaja). Visų keturių rūšių šventovės žmonėms yra garbinimo vietos. Einate į maisto šventovę (viešbutį ar restoraną), valgote gerą ir skanų maistą, kuris jums patinka, ir išeinate laimingi. Einate į gydymo šventovę (ligoninę), konsultuojatės su gydytoju ir jums tik paskiriamas gydymas nuo kamuojančios ligos. Patekę į mokslo šventovę (švietimo įstaigą) siekiate tik jus dominančių dalykų žinių. Taigi atėję į Dievo šventovę (šventyklą) paklauskite savęs, ar tinkamai elgiatės. Šventykloje turėtų rūpėti tik garbinimas. Kodėl leidžiate protui blaškytis ir galvoti apie nieko vertus kasdienius reikalus, užuot susitelkę į Dievą? Atminkite, jei pelnysite Dievo malonę, viską lengvai pasieksite!

Satja Sai Baba

2018 m. spalio 25 d.

*   *   *

Ko galite pasiekti savo menku protu? Kartą žmogus pasišaipė iš Dievo, kam šis didingam banjano medžiui davė mažytes sėkleles, o žoliniam moliūgo augalui – milžinišką vaisių. „Jokio proporcijų supratimo“, – manė žmogus! Sykį keliaudamas jis pavargo, ir jam teko nakvoti po banjano medžiu. Pabudęs pamatė ant savęs prikritusių daugybę sėklų. Jei banjano medžio sėklos būtų buvusios proporcingos jo dydžiui, būtų pakakę vienos sėklos, kad ši krisdama nuo medžio būtų kritiką iškart užmušusi! Tad žmogus padėkojo Dievui už tokią tobulą logiką ir išmintį, ir sveikas gyvas keliavo toliau. Priimkite viską, kas nutinka, ir būkite viskuo patenkinti. Negausinkite savo norų, nepasiduokite goduliui ir nevilčiai. Sušilę nusivelkate šiltus drabužius. Sustiprėjus atsidavimo šilumai, reikia nusivilkti troškimų apsiaustą. Stenkitės pelnyti malonę, nesiekite jokio menkesnio tikslo.

Satja Sai Baba

2018 m. spalio 18 d.

*   *   *

Atėjote iš Dievo, esate Jo šlovės kibirkštis, Jo palaimos vandenyno banga; nurimsite tik tada, kai vėl su Juo susiliesite. Džiaugsmą patirsite tik tada, kai lyg paklydęs vaikas vėl grįšite pas motiną. Vandenyno lašai garuoja, kaupiasi debesyse, krinta į žemę, teka daubomis ir pagaliau pasiekia vandenyną. Leiskitės į šią kelionę ir ženkite sparčiai bei lengvai. Tik sanatana dharma (amžinoji hinduizmo religija) taip tvirtai ir aiškiai pabrėžia karmos svarbą kuriant žmogaus likimą, faktą, kad žmogus gimsta daug kartų, kol pasiekia nemirtingumą, ir galingą Dievo malonę, kai Jis ateina kaip avatara suburti prie Savęs šventų žmonių draugijos ir taip juos išgelbėti, o per juos ir pasaulį. Jei kuria nors šių didžių tiesų abejosite, tikrai kentėsite ir liūdėsite. Visus jus anksčiau ar vėliau išgelbės Visagalio malonė. Pasistenkite, kad tai įvyktų anksčiau nei vėliau. Aiškiai regėdami prieš akis tikslą, ženkite jo link.

Satja Sai Baba

2018 m. spalio 11 d.

*   *   *

Visi jūs turite tapti didvyriais – rizikuojančiais ir bebaimiais; jau dabar renkitės šitam vaidmeniui. Jumyse gyvena daugybė gyvūnų: šuo, lapė, asilas, vilkas ir kiti. Slopinkite visų šių būtybių savybes ir skatinkite žmogaus ypatybes – meilę ir draugystę. Pradėkite ugdyti dorybes; tai labai svarbu, naudinga ir suteiks jums tikrąją palaimą (anandą). Tai visų žinių pagrindas, viso mokymosi esmė. Su kiekvienu žmogumi elkitės kaip su savo artimu, ir jei negalite jam padaryto ko nors gero, bent jau nesuteikite skausmo. Uždekite meilės žiburį savo širdyje, ir visi naktiniai godulio bei pavydo paukščiai išsilakstys neapsikentę šviesos. Mylėdami tampate nuolankūs; lenkitės ir nusileiskite matydami didybę bei šlovę. Negalintis nusilenkti žmogus kenčia nuo baisiausio egoizmo. Atminkite – žmogus yra vienintelė būtybė, galinti atpažinti ir gerbti didžiuosius bei šlovinguosius.

Satja Sai Baba

2018 m. spalio 4 d.

*   *   *

Viešpats toks maloningas, kad mielai vadovaus ir saugos visus, kurie Jam atsiduoda. Kai baigėsi mūšis su Ravana, Jam pavyko mesti tik vieną gailestingą žvilgsnį, ir beždžionių pulkai kaipmat atgijo, jų žaizdos užsitraukė. Keletas demonų (rakšasų), pasivertę beždžionėmis, prasmuko į stovyklą. Kai juos atvedė pas Ramą, kad šis nubaustų, Rama nusišypsojo ir jiems atleido, nes jie buvo įgavę Jam tokius mielus beždžionių pavidalus. Išsiuntė juos sveikus gyvus atgal. Toks buvo Jo gailestingumas. Jei norite pelnyti tokią Dievo malonę, turite taip laikytis dharmos, kad kiekvienas veiksmas būtų Jo vertas. Aštriu intelekto kaltu iškalkite iš savo proto tobulą įsikūnijusios dharmos (Ramos) atvaizdą. Tada netašyti žmonės, kokie dabar esate, suspindės dieviškumo didybe. Štai užduotis, kurios imtis turite šiandien.

Satja Sai Baba

2018 m. rugsėjo 27 d.

*   *   *

Pasakojimas apie Rukminės vedybas su Viešpačiu Krišna – tai istorija apie Aukščiausiosios Dvasios (Purušos) ir pačios kūrinijos, objektyvaus pasaulio (Prakritės) sąjungą. Rukminė yra individuali siela (džyva), o Krišna yra Aukščiausioji Esybė (Paramatma). Rukminė turi laikytis objektyvaus pasaulio taisyklių; egoizmas yra jos brolis, pasaulietiškumas – tėvas. Tačiau dėl savo gero būdo ji visada galvojo apie Dievą. Už maldas, atgailą, Dievo ilgesį ir pastovumą jai buvo gausiai atlyginta. Nors tėvai, brolis ir kiti giminės prieštaravo, bet žmogus gimsta išgyventi savo lemtį, o ne tam, kad atliktų vaidmenį kieno nors kito dramoje. Žmogus gimsta atlikti bausmę; kai bausmė baigiasi, jis išsivaduoja. Juk neliksite kalėjime vien dėl to, kad jame tebėra jūsų brangus draugas! Pagalvokite štai apie ką: Rukminė Krišnos anksčiau nebuvo sutikusi, jokių išankstinių piršlybų nebuvo. Siela troško Dievo ir Jį laimėjo.

Satja Sai Baba

2018 m. rugsėjo 20 d.

*   *   *

Vardas Vi-najaka reiškia, kad Jis pats yra sau šeimininkas. Neturi jokio viršininko ir nuo nieko nėra priklausomas. Vinajaka dar vadinamas Vignėšvara. Yšvara yra tas, kuris apdovanotas visais įmanomais turtais: gausa, žiniomis, sveikata, palaima, grožiu, išmintimi ir panašiai. Visą šį turtą Vignėšvara dovanoja Jį garbinantiems ir pašalina visas kliūtis, kad jie galėtų džiaugtis. Kadangi visi pasaulio žmonės trokšta gerovės ir klestėjimo, visi pirmiausia garbina Vignėšvarą. Taigi Vinajaka apibūdinamas kaip „Pratama Vandana“ (dievybė, kurią reikia pagarbinti pirmą). Be to, Vinajaka naikina visas blogąsias savybes, įkvepia žmogų geriems polinkiams ir Jį medituojančiam teikia ramybę. Tik suvokus vidinę įvairių dieviškumo aspektų prasmę galima prasmingai garbinti Dievą.

Satja Sai Baba

2018 m. rugsėjo 13 d.

*   *   *

Mokytojai ir guru! Vaikai, kurie, jūsų teigimu, priklauso jums, yra kamaputros (gimę iš aistros), tačiau tie vaikai, kurie ateina pas jus mokytis, yra premaputros (traukiami prie jūsų nesavanaudiškos meilės). Iš tiesų šie tyraširdžiai nekalti vaikai net labiau nei jūsų pačių vaikai nusipelnė jūsų laiko ir meilės. Todėl mokykite juos su meile ir atsidavimu. Pasiaukojimas (tjaga) yra tikrasis dvasinis kelias (joga). Duokite ir laimėsite. Mėgavimasis (bhoga) sukelia ligas (roga). Čiupkite ir prarasite! Pripažinkite šių aksiomų tiesą. Daugelis iš jūsų galbūt intelektualiai pripažįstate, kad jos veikia, bet lig šiol neturėjote galimybės pritaikyti jų praktiškai. Bhagavadgytoje Krišna sako Ardžunai:  „Būk įrankiu, o Savjasači!“ Raginu jus tapti Viešpaties įrankiais ir tiesti tiltą tarp žmonijos ir dieviškumo. Visus savo įgūdžius, jėgas ir mokytumą skirkite šiai didingai jadžnai. Jūsų pasiaukojama karma iš tiesų yra jadžna (apeiginė auka). Už tai sulauksite atlygio – įgysite ramybės ir palaimos!

Satja Sai Baba

2018 m. rugsėjo 6 d.

*   *   *

Negalėdami perplaukti patvinusios upės, lipate į keltą. Negalėdami suvokti beformio Dievo, įsivaizduojate Jį su savybėmis ir garbinimu bei kontempliacija iš paskutiniųjų mėginate nusigauti iki Beformio. Bet ar galite amžinai stovėti kelte, tarp srovių ir sūkurių? Kada nors turėsite atsisakyti šio įprastinio garbinimo ir pasiekti krantą. Garbinimas yra tik jausmų ugdymo priemonė. Žmogaus impulsai ir emocijos turi būti valdomi ir nukreipiami. Kaip šėlstančius Godavarės vandenis reikia pažaboti užtvankomis, stabdyti dambomis, tramdyti kanalais ir ramiai palydėti į vandenyną, kuris gali be pėdsakų praryti visas upes, taip ir jūsų per amžius įgyti instinktai turi būti aukštesniųjų idealų ir jėgų lavinami bei keičiami. Prisirpęs vaisus pats nukrinta nuo šakos. Panašiai nutinka, kai jūsų širdis prisisotina atsižadėjimo: ryšys su pasauliu nutrūksta, ir jūs atsiduriate Viešpaties prieglobstyje.

Satja Sai Baba

2018 m. rugpjūčio 9 d.

*   *   *

Žmonės jus vertins pagal jūsų žodžius. Kartą vienas karalius medžiodamas nujojo taip toli, kad palyda neįstengė jo pavyti. Sutikęs džiunglių kelyje aklą žmogų, karalius jį užkalbino: „Sveikas, gerasis žmogau. Gal pastebėjai, ar čia kas nepraėjo?“ „Ne“, – atsakė neregys. Po kelių minučių kelyje pasirodė ministras ir paklausė aklojo to paties: „Sveikas, brolau. Gal pastebėjai, ar čia kas nepraėjo?“ Ir sulaukė tokio pat atsakymo. Paskui neregį užkalbino būrio vadas kreipdamasis: „Ei, tu, kvaily! Gal pastebėjai čia ką nors praeinantį?“ Paskutinis atjojo kareivis, šaukdamas: „Klausyk tu, aklas pašlemėke, pražiok savo purviną burną ir sakyk, ar čia kas nepraėjo?“ Galiausiai priėjo rūmų šventikas ir tarė: „Mielas broli, prašau pasakyti, ar niekas nepraėjo šiuo keliu?“ Aklas žmogus atsakė kelyje sutikęs karalių, ministrą, būrio vadą ir kareivį, kurie klausė to paties. Kalba atskleidė kiekvieno jų padėtį ir būdą.

Satja Sai Baba

2018 m. rugpjūčio 2 d.

*   *   *

Matyk Dievą kiekviename sutiktame žmoguje, įžvelk Jį visur, kur prisilieti rankomis. Jo Slėpinys glūdi visame kame – ir materialiuose, ir nematerialiuose dalykuose. Tiesą sakant, nustatyta, kad nėra nei materijos, nei jokių materialių daiktų. Visa yra Dievas, Jo Slapties išraiška! Semkis džiaugsmo iš vidinių ir išorinių laimės šaltinių, ženk į priekį, nestovėk vietoje ir nesitrauk atgal. Kiekvieną minutę turi per žingsnį pasistūmėti į priekį. Džiaukis, kad tau duota visur kur atpažinti Dievą. Mielai naudokis kiekviena galimybe giedoti Jo Šlovę, klausytis Jo istorijos ir dalytis Jo esatimi su kitais. Dievas rankomis prisiliečia prie visų darbų, Jis pasilypėjęs ant visų aukštumų, Jo akys – už visų horizontų, Jo veidas – prieš kiekvieno veidą. Kalpavrikšą, troškimų išsipildymo medį, žmogaus širdyje stelbia laukinė augmenija ir erškėčių krūmai. Iškirskite šį gožiantį brūzgyną ir medis augs bei duos vaisių.

Satja Sai Baba

2018 m. liepos 26 d.

*   *   *

Jūs draudžiatės gyvybę, nes nesijaučiate visiškai saugūs, tiesa? Norėdami būti tikri, kad gyvensite patogiai, būnate įtikinami draustis ir mokėti įmokas. Bet tik Dievas gali jus apsaugoti nuo mirties baimės. Laimę patirti galite suvaldę ir nugalėję protą bei jausmus. Geležis ir plienas gaminami aukštakrosnėse: rūda lydoma, į ją dedami kiti komponentai. Išlydyta geležis iš vietos į vietą perkeliama talpomis, į kurias yra pilstoma kaušais. Nors kaušas semia įkaitusią geležį, pats yra atsparus karščiui. Keltuvas kilnoja kitas medžiagas, bet savęs pakelti negali! Protas irgi yra toks pat. Jis laikosi įsitvėręs visokiausių dalykų, jais manipuliuoja, tvarko juos, bet negali nei savęs išturėti, nei savimi manipuliuoti ar save pakeisti!  Protas negali suimti to, kas jį laiko, t. y. Vidinio Motyvuotojo, Dievo. Tad norėdami apsisaugoti nuo proto nepastovumo ir jo numylėtinių turite laikytis už „Turėtojo“.

Satja Sai Baba

2018 m. liepos 19 d.

*   *   *

Jei abejojate pamato stiprumu, bijote į tokį namą įeiti, jei nepasitikite gamintojo meistriškumu, nenorite jo automobiliu važiuoti. Šis laikmetis tapo baimės, nerimo ir ramybės stokos amžiumi, nes žmonės nejaučia gilaus tikėjimo Kūrėju. Bhyšma, Šankara ir kiti išminčiai žinojo, kad Viešpats yra visos kūrinijos pagrindas, ir nejautė jokios baimės. Ne taip seniai Mahatma Gandhis, pasikliaudamas Viešpaties malone ir Jo galia, iškovojo šiai šaliai laisvę. Žinokite, kad Viešpats yra neregimas pagrindas, ant kurio statomas jūsų gyvenimas. Jis yra jūsų šaltinis, palaikymas ir jėga. Be Jo valios nesujudės nė lapelis, nesuvirpės nė stiebelis žolės. Ar galite trokšti tvirtesnio pagrindo? Žinodami, kad svarbiausias jūsų gyvenimo akstinas yra visagalis Viešpats, turėtumėte nieko daugiau nebijoti!

Satja Sai Baba

2018 m. liepos 12 d.

*   *   *

Nepajėgiame suvokti Dievo savy, nes neįsivaizduojame, į kokį purviną dangalą jis įvyniotas. Jei  susitepame drabužius, persirengiame, nes gėda rodytis nešvariu apdaru. Jei mūsų namai purvini, išvalome juos, kad svečiai blogai apie mus negalvotų. Bet ar jaučiame gėdą, kai užteršti mūsų protai ir širdys? Argi nekeista, kad taip labai rūpinamės drabužių ir namų švara, bet nesijaudiname dėl širdžių ir proto tyrumo, nors jie veikia visą mūsų gyvenimą? Norėdami išsivalyti širdis ir protus pirmiausia turime gyventi dorai. Savo poelgius grįsti dora. Piktnaudžiauti kitais ar kelti jiems skausmą nėra žmogaus prigimties požymis. Kitiems daromas blogis galiausiai atsigręžia į mus.

Satja Sai Baba

2018 m. liepos 5 d.

*   *   *

Dauguma žmonių gieda bhadžanas, atlieka pudžą ir medituoja, bet tai tik fiziniai pratimai! Nuoširdžiai paklauskite savęs, ar tai pakylėja jūsų dvasią? Ar garbinant išsilieja širdis? Ne! Vadinasi, ir toliau liekate žmogaus lygmeny, nepakylate iki dieviškumo. „Ar gali ežeras prisipildyti, jei lietus tik krapnoja? Ar galima numalšinti troškulį keliais lašeliais vandens? Ar gali išsipūsti pilvas, jei tvirtai sulaikote kvėpavimą? Ar gausite žioruojančių žarijų, degindami žolių stiebelius?“ – klausia garsus poetas. Jei reikia medžio anglies, turite deginti rąstus. Ežerą iki kraštų pripildyti gali tik gausios liūtys. Tik stiklinė šalto vandens gali numalšinti troškulį. Reikia paaukoti visą širdį. Kad pakiltumėte į dieviškumą, ji turi būti sklidina atsidavimo ir juo plūsti.

Satja Sai Baba

2018 m. birželio 21 d.

*   *   *

Islamas reiškia atsidavimą, paklusimą, ramybę ir rimtį. Ramadano mėnuo skirtas šventai užduočiai – prisiminti ir praktiškai taikyti Mahometo perduotą mokymą ir, tobulėjant dvasiškai, siekti vienybės bei tyrumo. Islamas moko, kad Dievo malonę galima įgyti tik teisingai ir dorai gyvenant; nei turtu, nei išsimokslinimu, nei galia jos nepelnysite. Viešpatį džiugina tik tyra meilė. Musulmonų išminčiai pabrėžia, kad turime abejoti, ar tikras tas „aš“, kuris laiko save kūnu, ir kitas „aš“, kuris mano esąs protas, ir suvokti, kad tikrasis „aš“ yra savasis Aš, trokštantis Dievo. Ramadano mėnuo, pasninkas ir maldos turi pažadinti šį suvokimą ir jį atskleisti. Visos religijos pabrėžia vienybę, harmoniją ir vienodą požiūrį į visus. Todėl ugdykite meilę, toleranciją ir užuojautą ir kasdiene veikla rodykite Tiesą. Tokia Mano žinia, kurią perduodu jus laimindamas!

Satja Sai Baba

2018 m. birželio 14 d.

*   *   *

Visi nori būti laimingi: mažiau dirbti ir daugiau uždirbti, mažai duoti ir pakankamai gauti. Bet niekas nebando norėti mažiau, o duoti daugiau! Kiekvienas noras yra grandinė, trukdanti judėti, stabdys, pririštas jums prie kojų. Jaunas koledžo studentas dviem savo kojomis keliauja, kur nori; vedęs jis įgyja keturias! Gimus vaikui tampa šešiakojis, ir jo judėjimas dar labiau apribojamas. Kuo daugiau kojų, tuo lėtesnis greitis, tuo stipresnė žemės trauka. Atminkite, šimtakojai gali tik rėplioti! Kuo daugiau daiktų, tuo daugiau kliuvinių ir kliūčių! Mažiau norėkite, gyvenkite paprastai – tai kelias į laimę. Prieraiša sukelia liūdesį. Galiausiai, kai mirtis pareikalauja palikti viską ir apleisti visus, jus prislegia sielvartas! Būkite kaip lotosas – virš vandens, ne vandeny. Vanduo būtinas lotosui augti, bet lotosas neleidžia nė lašeliui jo sušlapinti.

Satja Sai Baba

2018 m. birželio 7 d.

*   *   *

Negalima teigti, kad pasaulyje nėra žmonių, puikiai išmanančių šventraščius, pavyzdžiui, Bhagavatą, bet kad ir ko jie būtų išmokę, kad ir kokia būtų jų erudicija, jei jie praktiškai nepritaikys nė dalelės to, ko išmoko, tik eikvos savo laiką. Išsimokslinimas ir žinios nieko nevertos, jei jų nelydi praktika. Pagalvokite apie šią analogiją: jei asilas neš ant nugaros kvapnių medžiagų krovinį, ar dėl to jis taps drambliu? Galite gebėti mokyti kitus, nes patys mokėtės iš daugybės knygų. Bet visa, ko išmokote, bus nė kiek nenaudinga, jei tų žinių netaikysite praktiškai. Išties, kai mintys, žodžiai ir darbai sutampa, toks žmogus vadinamas mahatma (kilniuoju). Tai dar apibūdinama posakiu: „Žmonijai dera tyrinėti žmogų.“

Satja Sai Baba

2018 m. gegužės 31 d.

*   *   *

Visas savo mintis ir siekius skirkite Dievui ir atsiduokite Dievo valiai. Atsiduoti gali atrodyti sunku, bet taip nėra. Tiesą sakant, tai lyg laikyti pinigus banke. Kai reikia, pinigus iš banko sąskaitos galite atsiimti. Panašiai būna, kai visus savo rūpesčius patikite Bhagavanui: iš Jo galite gauti visko, ko tik jums reikia. Kas kliudo atsiduoti? Jūsų ego, jūsų savininkiškumas ir pasitikėjimo Viešpačiu trūkumas! Žmonės žūtbūtinai laikosi įsitvėrę turtų sakydami „mano pinigai, mano namas“ ir panašiai. Anksčiau ar vėliau jūsų turto neliks. Bet jei nuoširdžiai atsiduosite Dievui, įgysite Viešpaties malonę. Sykį pelnyta malonė saugos jus ir tenkins visus jūsų poreikius. Dievui nereikia jūsų turtų. Jis visada yra Čita Čora – Širdžių Grobikas, ne vitha čora – turto vagis. Tai jūs, ne kas kitas, iš vitha čoros turite virsti čita čora.

Satja Sai Baba

2018 m. gegužės 24 d.

*   *   *

Netikint Dievu tikrai ir giliai, beprasmiška mokytis mintinai visas 700 Bhagavadgytos eilučių; jos tik apkraus atmintį. Vedų giedojimas, daugkartinis šventraščių skaitymas, istorijų apie didžius išminčius klausymas geriausiu atveju tėra proto mankšta ir turi menką dvasinę vertę! Tik jei giedate, studijuojate ar klausotės giliai ir nuoširdžiai tikėdami, paveikiamos jūsų mintys ir poelgiai. Pasakojimai liaujasi buvę vien istorijos ir tampa paguodos šaltiniu bei įkvepia keisti savo gyvenimą. Tinkamai pasimokykite iš šventraščių. Įgykite savarankiškumo, kad gyvenimo sunkumus sutiktumėte tvirtai ir išmanydami. Kasdien nuoširdžiai atlikite savo pareigas.

Satja Sai Baba

2018 m. gegužės 17 d.

*   *   *

Šventraščiuose mokoma, kad visi veiksmai ir veikla galiausiai turi lemti neprieraišą, nes tai geriausia sąlyga Dievui pažinti. Iš šių trijų – atsidavimo, išminties ir atsisakymo (bhakčiodžnanos ir vairagjos) – atsidavimas yra karalienė. Taisyklės ir apeigos – tai jos rūmų damos, karalienė, be abejo, su jomis elgiasi maloniai ir palankiai, bet jei ceremonijos, kurios yra tik „tarnai“ ir „pagalbininkai“, nepaiso karalienės, juos reikia negailestingai atleisti. Todėl visi šventyklų formalumai ir apeigos turi tarnauti karalienės – atsidavimo – šlovinimui; tai dharmos, kuri turi vadovauti visoms šventykloms ir jas valdyti, esmė. Tik tada žmonės pasiekia tikslą.

Satja Sai Baba

2018 m. gegužės 10 d.

*   *   *

Daugelis sielvartauja: „Sakoma, kad pamačius šventą žmogų (daršanam) sunaikinamos mūsų nuodėmės (papanašanam). Na, regėjau jį ne vieną, bet daugybę kartų, tačiau bloga lemtis manęs neapleido, ir aš kenčiu dar labiau nei anksčiau.“ Tikra tiesa, jūs gal atėjote ne vieną, bet daug kartų ir gal pasėjote iš Dievo gautų naujų sėklų – meilės, tikėjimo, atsidavimo, tinkamų draugų, dieviškų minčių, prisimenant Dievo vardą, ir panašių sėklų – ir išmokote meno intensyviai įdirbti bei paruošti dirvą. Jūs ką tik pasėjote sėklas į puikiai paruoštus išvalytos širdies laukus. Dabar patiriami rūpesčiai ir nerimas tėra ankstesnio derliaus grūdai, todėl nesigraužkite ir nenusiminkite. Visi turi suvartoti ankstesnių derlių grūdus. Kantriai laukite, kol sunoks naujas derlius!

Satja Sai Baba

2018 m. gegužės 3 d.

*   *   *

Žmoguje sparčiai daugėja gyvuliškų savybių. Gyvūnų pasaulyje viskam yra laikas ir priežastis, jie tos tvarkos laikosi, bet žmonės – ne. Šiandien žmonės tapo blogesni už gyvūnus. Nebėra žmogiškų savybių: gailestingumo, gerumo, meilės ir pakantumo. Žmogus turėtų išsivaduoti nuo piktų minčių, nes jos – pagrindinė rūpesčių priežastis. Tam reikia abhjasos – nuolatinės ir nepertraukiamos praktikos. Abhjasa padės suvaldyti protą ir pasiekti ramybę. Tik ramiame prote kyla kilnios mintys. Protas turi būti valdomas. Suvaldyk protą ir tapk minčių valdovu. Deja, užuot valdę mintis, žmonės tapo juslių vergais. Tai pagrindinė nestabilumo priežastis. Negana to, žmonės prisirišę prie kūno, dėl to lengvai susijaudina, jei kas ima prie jų kabinėtis. Kodėl reikėtų nerimauti dėl kūno, jei jis  – kaip vandens burbulas? Turėtumėte išsivaduoti nuo prieraišos prie kūno.

Satja Sai Baba

2018 m. balandžio 26 d.

*   *   *

Dabar yra begalė pretendentų tapti atsidavusiaisiais, mat jie trokšta tokio asmens padėties ir privilegijų; regite juos keliuose, vedančiuose prie šventųjų upių ar miestų, giedančius dvasines giesmes, dėvinčius visus atsidavimo atributus. Bet paraiška būti Viešpaties sekėju, Aukščiausiojo garbintoju, gali būti priimta tik tuo atveju, jei aistros ir jausmai yra tyri, o charakteris doras. Liežuvis gali kartoti Viešpaties vardą, ausys girdėti Viešpaties šlovinimą, rankos – barstyti žiedais Dievo atvaizdą, tačiau liežuvis gali nejausti skonio ir juo nesimėgauti, ausys – nesiilgėti, o ranka Jo nesiekti. Taip gali nutikti tik tuomet, kai širdis pažins Aukščiausiąjį, o protas, prisiminęs Dievo šlovę, patirs jaudulį. Antraip žmogus bus tarsi šaukštas, vienodai skubiai ir abejingai semiantis tiek rūgštų, tiek saldų patiekalą ir nei ko atsisakantis, nei kuo besimėgaujantis.

Satja Sai Baba

2018 m. balandžio 19 d.

*   *   *

Jūsų ryžtas pasiekti palaimą ir ramybę neturėtų virpėti lyg žibinto, stovinčio ant vėjuotos palangės, liepsna. Turite išmokti palaimos ir ramybės semtis iš raštų, kuriuos paliko šventieji ar išminčiai, patys buvę palaimingi ir ramūs. Paskui turite laikytis to kelio –  kad ir kokios aštrios kritikos sulauktumėte, kad ir kas beširdiškai jį smerktų. Dvasiniam ieškotojui negali pakenkti jokia ciniška pašaipa! Ar gali audra supurtyti Himalajų grandinę? Tegu jūsų tikėjimas tikslu ar keliu nesusvyruoja dėl sunkumų, išbandymų, vargo, kančių, sielvarto ar nevilties. Visa tai – tik praplaukiantys debesys, metantys laikinus šešėlius, trumpai užtemdantys saulės ar mėnulio spindėjimą. Tegu jūsų neblaško abejonės ar nusivylimas. Savo gyvenimo rūmus statykite ant keturių tvirtų ramsčių: dorybės, turto, troškimo ir išsivadavimo (dharmaarthakama ir mokša), žmonių pastangų tikslų, kuriuos nubrėžė senovės išminčiai – te kiekvienas ramstis tvirtai ir saugiai remiasi į kitus.

Satja Sai Baba

2018 m. balandžio 12 d.

*   *   *

Daugelis žmonių sako, kad šiandien pasaulį kamuoja liūdesys, netektys ir sunkumai. Aš tokiam požiūriui nepritariu – išties, tai tėra tik mūsų iliuzija! Tiesą sakant, šiame pasaulyje nėra jokių neramumų nei sielvarto. Aš visur regiu tik ramybę. Kai mūsų širdyje bus ramybė, tapsime visur aplinkui esančios ramybės liudytojai. Neramumas, širdgėla, pyktis – tai mūsų vidinės būsenos atoveiksmis, atspindys ir atgarsis. Liūdesį ir sunkumus, pyktį ir nerimą susikuriame patys. Jie nėra natūralūs pasaulio reiškiniai. Dėl visų pasaulio skirtumų, ginčų ir konfliktų – ypač šiais laikais – kaltas meilės stygius. Meilė yra svarbiausia žmogaus savybė. Tikėjimas – tos meilės pagrindas. Žodyje „meilė“ (Love) raidė L reiškia „Viešpatį“ (Lord). Vadinasi, meilė iš tiesų kyla iš Viešpaties!

Satja Sai Baba

2018 m. balandžio 5 d.

*   *   *

Savo amžininkams Jėzus įkvėpė didžiulį tikėjimą. Vieną iš tų žvejų Jėzus pavadino Petru. Šis stipriai pamilo Jėzų ir juo įtikėjo. Nuo to laiko visi žvejai dažnai pasiimdavo Jėzų žvejoti, o vakare grįžus Jėzus jiems aiškindavo dvasinius dalykus. Kai mirė Petro tėvas, jo motina didžiai sielvartavo, bet Jėzus ją nuramino sakydamas: „Mirtis tėra gyvenimo drabužis. Tad kam lieji ašaras? Mirti – tai lyg persivilkti drabužį. Todėl liaukis gedėjusi. Fiziniai kūnai atsiranda ir išnyksta, tad kam gaišti laiką galvojant apie tokius trumpalaikius dalykus. Vidinis šio kūno gyventojas (dehi) yra tikrasis Dieviškumas! Kas turi fizinį kūną, neišvengs gyvenimo permainų. Niekas negali gyventi be sunkumų. Gimimą seka mirtis, ir lygiai taip pat neabejotinai laimę seka sielvartas!”

Satja Sai Baba

2018 m. kovo 29 d.

*   *   *

Pažinti savo vidinį dieviškumą ir kasdieniame gyvenime laikytis tiesos – tai kelrodės žvaigždės tiems, kuriuos pagavo nesantaikos ir grumtynių srovės! Be atmadžnanos (savo tikrovės supratimo, kad esate tik banga Dieviškumo vandenyne) gyvenimas tampa beprasmiu farsu, parodija, kvailių žaidimu. Tik įgijus tokių žinių gyvenimas tampa prasmingas, džiugus ir vaisingas. Mėgindami išvirti valgį galite turėti visko, ko reikia: ryžių, lęšių, druskos, citrinų, prieskonių, daržovių. Bet jei židinyje nebus ugnies, valgio neišvirsite. Tas pat nutinka ir gyvenime – atmadžnana yra ugnis, dėl jos materialusis pasaulis, išorinė veikla ir patirtys tampa „valgomi“ ir „skanūs“, pasisavinami, teikiantys sveikatos ir džiaugsmo. Tas džiaugsmas vadinamas palaima (ananda); jis kelia dvasią, apšviečia ir įkvepia kūrybai.

Satja Sai Baba

2018 m. kovo 22 d.

*   *   *

Norint tarnauti, svarbu turėti tyrą, puikybės, godumo, pavydo, neapykantos ar rungtyniavimo nesuteptą širdį. Be to, turime tikėti, kad Dievas yra gyvybingumo, dorybės ir teisingumo šaltinis. Tarnystė yra Dievo garbinimas visų širdyse. Neklauskite žmogaus, iš kokios šalies ar valstijos jis yra, nei kokios jis kastos ar tikėjimo. Tame „kitame“ regėkite savo mylimą Dievo pavidalą; tiesą sakant, jis ar ji ir nėra joks „kitas“ – tai lygiai toks pats Viešpaties paveikslas kaip ir jūs. Jūs padedate ne „vienam žmogui“, jūs garbinate jame Mane. Jo pavidalu prieš jus stovi Dievas, tad ar yra priežastis egoizmui kelti galvą? Pareiga yra Dievas, darbas yra garbinimas. Net menkiausias darbelis yra gėlė, padėta prie Dievo kojų. Prie kiekvieno, kuriam tarnaujate, artinkitės meilės turto pripildyta širdimi!

Satja Sai Baba

2018 m. kovo 15 d.

*   *   *

Norėdami patikrinti aukso kokybę, žmonės akmenyje brėžia juo liniją ir, apžiūrėję tą dryželį, įvertina jo kokybę. Jūsų tikėjimo kokybę parodo nuoširdumas, su kuriuo laikotės Dievo įsakymų. Jūsų nuomonės ir poelgiai turi būti tikėjimo išraiška. Jų esmę turi sudaryti šventumas. Jie turi būti tokie pilni meilės ir atjautos, kad pritrauktų prie jūsų Dievo malonę. Taip elgtis raginama vedų tekstuose karmakandoje. Tai žmogaus pažangos šaknys, laimingos žmogaus egzistencijos alsavimas, vienintelis maistas, apmalšinanti žmonių alkį, gyvybę palaikantis ir troškulį malšinantis vanduo. Todėl svarbiausia ir nuolatinė pareiga – įsitraukti į tokią veiklą, kokios mokoma ar kokiai pritariama vedose. Dievą pasiekia ir Jo malonę pelno trijų rūšių veikla: 1) skatinama ne asmeninio troškimo, 2) kylanti iš nesavanaudiškos meilės ir 3) malda, sakoma iš tyros širdies.

Satja Sai Baba

2018 m. kovo 8 d.